Izaberite stranicu

Studenti koji slušaju predavanja iz Primene informacionih tehnologija u ovom semestru i koji žele braniti seminarski rad, moći će to uraditi u narednom periodu. Potrebno je da kontaktiraju nastavnika koji mu je dodeljen za izvođenje vežbi i da se sa njim dogovore u vezi termina odbrane i načina slanja seminarskog rada. Uputstvo za izradu seminarskog rada nalazi se na mojoj stranici na sajtu Škole. Ovog puta, seminarski rad nije potrebno snimiti na CD, već sve tri datoteke sačuvati u Zip formatu i iste poslati nastavniku na prethodno sa njim dogovoreni način.

Odbrana će se odvijati onlajn, tako što će student, pored računara, obezbediti i kameru (može se koristiti i ona sa mobilnog telefona). Student će u toku odbrane seminarskog rada podeliti svoj ekran (share screen) i vršiti po uputstvima nastavnika određene izmene u seminarskom radu (Word, Excel, Powerpoint). Krajnju ocenu student dobija na osnovu kvaliteta samog rada ali i pokazanom znanju. Naime, ukoliko student ne pokaže da poseduje znanje iz određenih oblasti koje su potrebne za izradu priloženog seminarskog rada, iste mu se neće priznati. Detalje same odbrane studenti će utvrditi sa svojim nastavnikom u zavisnosti da li će se za deljenje ekrana i upotrebu kamere koristiti Skype, Zoom ili neka druga aplikacija.

Odbrana seminarskih radova nije obavezna, kao što nije nijedna druga predispitna aktivnost. Da bi student imao pravo izlaska na ispit potrebno je da osvoji najmanje 33 poena učešćem u bilo kojim od predispitnih aktivnosti koje su mu stavljene na raspolaganje: testovi za aktivnost (maksimalno 10 poena), prisustvo (5 poena ukoliko je osvojeno barem 5 poena putem testova za aktivnost), dva kolokvijuma (svaki po 20 poena) i odbrana seminarskog rada (maksimalno 10 poena). Ne postoji donja granica za priznavanje kolokvijuma, svi osvojeni poeni se sabiraju u konačnu sumu predispitnih poena.

dr Zoran Marošan