Izaberite stranicu

KONKURSI

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Dana 01.03.2022. raspisuje

 

KONKURS

za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa

Ključne aktivnosti 1 (KA131, mobilnost sa programskim zemljama)

 

Rok za prijavu na Konkurs:

10.05.2022. – za odlazak na mobilnost u zimskom semestru školske 2022/2023

 

KO MOŽE DA SE PRIJAVI

Na Konkurs mogu da se prijave studenti osnovnih strukovnih studija (koji su u trenutku podnošenja prijave upisali najmanje drugu godinu studija) i master strukovnih studija,.

Erasmus+ studenti su oslobođeni plaćanja školarine na inostranim visokoškolskim ustanovama, s tim da se od njih može zatražiti naknada za usluge koje se naplaćuju matičnim studentima (npr. fotokopiranje, osiguranje i slično).

Tokom perioda mobilnosti studenti ostaju upisani u matičnu ustanovu i ne smeju da završe svoje studije za vreme trajanja mobilnosti.

Samofinansirajući studenti su dužni da tokom perioda mobilnosti matičnoj ustanovi uredno plaćaju školarinu i druge redovne troškove.

PERIOD MOBILNOSTI

Mobilnosti će biti realizovane u okviru zimskog semestra školske 2021/2022 godine. Trajanje mobilnosti je 5 meseci.

FINANSIJSKA PODRŠKA ZA STUDENTE

Predviđeni mesečni iznos finansijske podrške za studenta iznosi 540 €.

Dvostruko finansiranje: Finansijsku podršku ne mogu da dobiju studenti čiji se boravak u inostranstvu finansira iz nekih drugih EU fondova.

Zero-grant studenti: Studenti koji se prijave na Konkurs i ispune sve njegove uslove, a pri tom ne uđu u krug finansiranih studenata, mogu da idu na mobilnost o sopstvenom trošku uz status Erasmus studenta.

OSIGURANJE

Student je u obavezi da obezbedi zdravstveno osiguranje za celokupan period trajanja mobilnosti.

 

POSTUPAK PRIJAVE KANDIDATA:

Prijava studenata na Konkurs za mobilnost podrazumeva sledeće korake:

 1. Popuniti Prijavni obrazac za studijski boravak. Prijavni obrazac se može preuzeti na sajtu Škole. Predaje se odštampan i svojeručno potpisan.
 2. CV (europas format);
 3. Prepis dosad položenih ispita, ocena i ESPB bodova (obratiti se studentskoj službi);
 4. Fotokopiju lične karte, indeksa i važećeg pasoša (obavezno proveriti vreme isteka pasoša).

Konkursnu dokumentaciju predati lično u kabinet 10 ili poslati preporučenom poštom na adresu:

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Ulica: Vladimira Perića-Valtera, broj 4

21000 Novi Sad

uz napomenu “za Konkurs za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa”.

 

POSTUPAK IZBORA KANDIDATA

Izbor kandidata za odlazak na mobilnost vrši nadležna Komisija, imenovana od strane Pomoćnika direktora za međunarodnu saradnju. Kriterijumi za izbor kandidata su:

 • Kompletnost Konkursne dokumentacije;
 • Prosek ocena kandidata do trenutka podnošenja prijave za mobilnost;
 • Znanje engleskog jezika (pismeno i usmeno;
 • Intervju.

Prednost imaju kandidati koji za vreme studija nisu učestvovali u nekom programu mobilnosti.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu Škole, na Erasmus oglasnoj tabli i biće poslati svim prijavljenim kandidatima na e-mail adrese navedene u Prijavi.

 

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Odluke o izboru kandidata za mobilnost, može se podneti žalba Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte. Rok za podnošenje žalbe je 2 dana od objave rezultata Konkursa. Žalba se predaje u pisanom obliku lično Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte (kabinet 10) ili preporučenom poštom na adresu:

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Ulica: Vladimira Perića-Valtera, broj 4

21000 Novi Sad

uz napomenu “Žalba na Odluku o izboru kandidata za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa”.

Rok za rešavanje žalbe je 2 radna dana od datuma njenog prijema.

 

 

KONTAKT

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Koordinatoru za mobilnost:

Račić Željko (Koordinator za mobilnost)

Mob: +381 69/263-27-11

imejl: raciczeljko@gmail.com

Takođe, možete da se obratite i Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte posredstvom e-mejla: international.office@vps.ns.ac.rs

 

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Dana 01.03.2021. raspisuje

 

KONKURS

za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa

Ključne aktivnosti 1 (KA103, mobilnost sa programskim zemljama)

 

Rok za prijavu na Konkurs:

15.05.2021. – za odlazak na mobilnost u zimskom semestru školske 2021/2022

 

OPŠTI DEO

Na osnovu sklopljenih Erasmus+ bilateralnih ugovora sa visokoškolskim ustanovama iz Republike Slovačke (Bratislava), Turske (Istanbul) i Republike Hrvatske (Zagreb, Rijeka), Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Novog Sada raspisuje Konkurs za izbor 4 studenta (maksimum 2 studenta po destinaciji) kojem će biti dodeljena finansijska sredstva za studijski boravak na visokoškolskim ustanovama iz navedenih država.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI

Na Konkurs mogu da se prijave studenti osnovnih strukovnih studija i master strukovnih studija, koji su u trenutku podnošenja prijave upisali najmanje drugu godinu studija.

Erasmus+ studenti su oslobođeni plaćanja školarine na inostranim visokoškolskim ustanovama, s tim da se od njih može zatražiti naknada za usluge koje se naplaćuju matičnim studentima (npr. fotokopiranje, osiguranje i slično).

Tokom perioda mobilnosti studenti ostaju upisani u matičnu ustanovu i ne smeju da završe svoje studije za vreme trajanja mobilnosti.

Samofinansirajući studenti su dužni da tokom perioda mobilnosti matičnoj ustanovi uredno plaćaju školarinu i druge redovne troškove.

PERIOD MOBILNOSTI

Mobilnosti će biti realizovane u okviru zimskog semestra školske 2021/2022 godine. Trajanje mobilnosti je 4,5 meseca.

FINANSIJSKA PODRŠKA ZA STUDENTE

Predviđeni mesečni iznos finansijske podrške za studenta iznosi 470 €.

Studenti nepovoljnijeg socio- ekonomskog statusa (ne računajući studente sa hendikepom) za mobilnost radi studiranja: dodatna sredstva u iznosu od 200 EUR/mesečno.

Dvostruko finansiranje: Finansijsku podršku ne mogu da dobiju studenti čiji se boravak u inostranstvu finansira iz nekih drugih EU fondova.

Zero-grant studenti: Studenti koji se prijave na Konkurs i ispune sve njegove uslove, a pri tom ne uđu u krug finansiranih studenata, mogu da idu na mobilnost o sopstvenom trošku uz status Erasmus studenta.

OSIGURANJE

Student je u obavezi da obezbedi zdravstveno osiguranje za celokupan period trajanja mobilnosti.

 

POSTUPAK PRIJAVE KANDIDATA:

Prijava studenata na Konkurs za mobilnost podrazumeva sledeće korake:

 1. Popuniti Prijavni obrazac za studijski boravak. Prijavni obrazac se može preuzeti na Web stranici Škole. Predaje se odštampan i svojeručno potpisan.

Pored prijavnog obrazca, neophodno je priložiti:

 • CV (europass format);
 • Motivaciono pismo;
 • Pismo preporuke;
 • Prepis dosad položenih ispita, ocena i ESPB bodova (obratiti se studentskoj službi);
 • Fotokopiju lične karte, indeksa i važećeg pasoša (obavezno proveriti vreme isteka pasoša).

Konkursnu dokumentaciju predati lično u bibloteku u prizemlju Škole (Jeleni Kojić) ili poslati preporučenom poštom na adresu:

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Ulica: Vladimira Perića-Valtera, broj 4

21000 Novi Sad

uz napomenu “za Konkurs za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa”.

 

POSTUPAK IZBORA KANDIDATA

Izbor kandidata za odlazak na mobilnost vrši nadležna Komisija, imenovana od strane Pomoćnika direktora za međunarodnu saradnju. Kriterijumi za izbor kandidata su:

 • Kompletnost Konkursne dokumentacije;
 • Prosek ocena kandidata do trenutka podnošenja prijave za mobilnost;
 • Znanje stranog jezika na kom se izvodi studijski program na koji se kandidat prijavio;
 • Znanje engleskog jezika (pismeno i usmeno;
 • Motivaciono pismo;
 • Intervju.

Prednost imaju kandidati koji za vreme studija nisu učestvovali u nekom programu mobilnosti.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na Web stranici Škole, na Erasmus oglasnoj tabli i biće poslati svim prijavljenim kandidatima na e-mail adrese navedene u Prijavi.

 

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Odluke o izboru kandidata za mobilnost, može se podneti žalba Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte. Rok za podnošenje žalbe je 8 dana od objave rezultata Konkursa. Žalba se predaje u pisanom obliku lično Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte (kabinet 10) ili preporučenom poštom na adresu:

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Ulica: Vladimira Perića-Valtera, broj 4

21000 Novi Sad

uz napomenu “Žalba na Odluku o izboru kandidata za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa”.

Rok za rešavanje žalbe je 5 radnih dana od datuma njenog prijema.

 

ZAVRŠNE NAPOMENE

Detaljne informacije u vezi Erasmus+ programa mobilnosti studenata možete da pronađene na sledećem linku: https://www.vps.ns.ac.rs/saradnja/medjunarodna-saradnja/mobilnost/odlazna-mobilnost/

Prijavom na konkurs kandidati pristaju da njihovo ime bude objavljeno na rang listi.

Izrazi koji se koriste u ovom Konkursu a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako in a muški i na ženski pol.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad zadržava pravo izmena i dopuna uslova Konkursa. Eventualne izmene i dopune uslova Konkursa će biti blagovremeno objavljene na Web stranici Škole, kao i na Erasmus oglasnoj table (na prvom spratu Škole)

 

 

KONTAKT

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Koordinatoru za mobilnost:

Račić Željko (Koordinator za mobilnost)

Mob: +381 69/263-27-1

e-majl: raciczeljko@gmail.com

Takođe, možete da se obratite i Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte posredstvom e-mejla: international.office@vps.ns.ac.rs

_________________________________________________________________________________________________________________________

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

 

Dana 01.03.2021. raspisuje

 

 

KONKURS

 

za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu držanja nastave/ stručnog usavršavanja u okviru Erasmus+ programa

 

Ključne aktivnosti 1 (KA103, mobilnost sa programskim zemljama)

 

Rok za prijavu na Konkurs:

 

15.05.2021. – za odlazak na mobilnost u zimskom semestru školske 2021/2022

 

 

OPŠTI DEO

 

Na osnovu sklopljenih Erasmus+ bilateralnih ugovora sa visokoškolskim ustanovama iz Republike Slovačke (Bratislava), Turske (Istanbul) i Republike Hrvatske (Zagreb, Rijeka), Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Novog Sada raspisuje Konkurs za izbor 1 kandidata kojem će biti dodeljena finansijska sredstva za studijski boravak na visokoškolskim ustanovama iz navedenih država.

 

POSTUPAK PRIJAVE KANDIDATA

 

Postupak prijave kandidata započinje tako što se popuni Prijavni obrazac za Erazmus mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja (u daljem tekstu Prijavni obrazac).  Prijavni obrazac se predaje u roku naznačenom u teksu Konkursa,  odštampan i svojeručno potpisan.

 

Pored Prijavnog obrazca, neophodno je priložiti:

 

 1. Potpisan i overen Sporazum o mobilnosti (kandidat i ustanova domaćin);
 2. Popunjen Obrazac o planu diseminacije iskustva mobilnosti;
 3. Dokaz o zaposlenju na ustanovi iz kojeg je vidljivo da kandidat/kandidatkinja ima sklopljen Ugovor o radu/Ugovor o delu koji će važiti za celokupno vreme trajanja boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi.
 4. Potpisana i overena saglasnost o odsustvu kandidata / kandidatkinje sa radnog mesta u vremenskom periodu predviđenom za realizaciju mobilnosti.
 5. Kopija važeće putne isprave.

 

Konkursnu dokumentaciju predati lično, ili poslati preporučenom poštom na adresu Škole.

 

Izbor kandidata za odlazak na Erazmus mobilnost je u nadležnosti Komisije za izbor kandidata za mobilnost (u daljem tekstu Komisija), čije članove imenuje direktor Škole.

 

 

KRITERIJUMI ZA IZBOR KANDIDATA

 

Odluka o izboru kandidata za odlazak na mobilnost (u daljem tekstu Odluka o izboru) se donosi na osnovu sledećih kriterijuma:

 

 1. Kompletnost Konkursne dokumentacije;
 2. Kvalitet i sadržaj plana rada (iz Sporazuma o mobilnosti);
 3. Način diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu, korist za dalji rad na matičnoj ustanovi (iz Obrazca o planu diseminacije iskustva mobilnosti);
 4. Doprinos kandidata u uspostavljanju Erazmus saradnje

 

Prilikom izbora kandidata Komisija će davati prednost kandidatima koji nisu učestvovali u nekom od programa mobilnosti, kao i kandidatima koji pokažu spremnost da aktivno promovišu znanja i pozitivna iskustva stečena tokom mobilnosti.

 

Odluka o izboru biće objavljena na veb sajtu Škole, kao i na Erasmus oglasnoj tabli.

 

Odluka o izboru će biti poslata svim kandidatima koji su se prijavili na konkurs, na mejl adrese navedene u Prijavi.

 

Kandidati koji su učestvovali na Konkursu imaju pravo Žalbe na Odluku o izboru (rezultate Konkursa).

 

 

POSTUPAK ŽALBE NA ODLUKU OIZBORU KANDIDATA ZA ODLAZAK NA MOBILNOST

 

Protiv Odluke o izboru kandidata za mobilnost nastavnog / nenastavnog osoblja, može se podneti žalba Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte. Žalbu rešava Komisija za rešavanje žalbi vezanih za rezultate prijava na Konkurse, koju imenuje direktor Škole.

 

Rok za podnošenje žalbe je 8 dana od objave rezultata Konkursa. Žalba se predaje u pisanom obliku, lično Kancelariji za međunarodnu saradnju i projekte ili preporučenom poštom na adresu Škole, uz napomenu “Žalba na Odluku o izboru kandidata za mobilnost nastavnog / nenastavnog osoblja u okviru Erasmus programa”.

 

Rok za rešavanje žalbe je 5 radnih dana od datuma njenog prijema.