Delatnost i organizacija

Škola ostvaruje delatnost prema sledećoj klasifikaciji, a u skladu sa Zakonom:

 

80329 ostale visoke škole (obrazovna delatnost);
80420 obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje;
22110 izdavanje knjiga, brošura, muzičkih knjiga i drugih publikacija;
22130 izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja;
22150 ostala izdavačka delatnost;
22220 štampanje periodičnih časopisa, knjiga, brošura, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih štampanih reklama, kalendara, na mašinama za umnožavanje, kompjuterskim štampačima i fotokopir i termokopir aparatima;
 
22330 reprodukcija kompjuterskih medija;
52470 trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom;
52480 ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama;
55510 kantina;
72100 pružanje saveta u vezi sa kompjuterskom opremom;
72200

pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa;

72300 obrada podataka;
72600 ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima;
72400 izgradnja baza podataka;
73201 istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim naukama;
74140

konsalting i menadžment poslovi;

74402 ostale usluge reklame i propagande i
92511 delatnost biblioteke.

 

Obrazovnu delatnost Škola ostvaruje realizujući studijske programe osnovnih strukovnih studija (prvog stepena) u okviru obrazovno-naučnog polja: Društveno - humanističke nauke iz oblasti:

 • ekonomije
 • biznisa i menadžmenta

Studijski programi osnovnih strukovnih studija ostvaruju se u trajanju od 3 (tri) školske godine - 6 (šest) semestara, u obimu od 180 ESPB bodova po sledećim studijskim programima:

 • Finansijsko poslovanje i računovodstvo
 • Trgovina i međunarodno poslovanje
 • Preduzetnički biznis
 • Turizam i hotelijerstvo
 • Poslovna informatika.

Obrazovanje tokom čitavog života  

Škola u okviru svoje delatnosti može realizovati programe obrazovanja tokom čitavog života van okvira studijskih programa.
Programi obrazovanja tokom čitavog života realizuju se u formi:

 • programa kontinuirane edukacije u okviru obrazovno-naučnih polja;
 • programa inovacije znanja u okviru obrazovno-naučnih polja.

Programe obrazovanja tokom čitavog života donosi Nastavno veće Škole.
Licu koje je savladalo program obrazovanja tokom čitavog života Škola izdaje odgovarajuće uverenje.

Škola može organizovati i realizovati različite programe stručnog usavršavanja sa trajanjem do jedne godine.

Razvojno-istraživačka delatnost Škole ostvaruje se u okviru Razvojno istraživačkog centra, u oblasti poslovne ekonomije, menadžmenta, ekološkog menadžmenta, bankarska, finansija i informatike.

Izdavačka delatnost 
Škola ima izdavačku delatnost , u okviru koje izdaje: udžbenike, monografije, časopise, zbornike radova i druge naučne i stručne publikacije, časopis „Škola biznisa“, informativno glasilo „Informator“ itd.

Bibliotečka delatnost  obavlja se u okviru Biblioteke, u okviru koje se vrši prikupljanje, stručno obrađivanje, čuvanje i davanje na korišćenje bibliotečke građe. 

Ostale delatnosti Škole 

 • Škola vrši prodaju na malo knjiga, brošura, novina i drugog pisaćeg materijala, za potrebe studenata, putem Skriptarnice, kao organizacione jedinice, bez svojstva pravnog lica.
 • Škola vrši štampanje periodičnih časopisa, knjiga, brošura, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih štampanih reklama, kalendara, na mašinama za umnožavanje, kompjuterskim štampačima i fotokopir aparatima.
 • Škola ima Kantinu i Profesorski klub, za potrebe studenata i zaposlenih.
 • Škola pruža usluge u vezi s kompjuterskom opremom i kompjuterskim programima, obradom i izradnjom baza podataka i ostale usluge i aktivnosti vezane za kompjutere.

Nenastavnu delatnost  Škole obavljaju nenastavni radnici, izvršavajući: analitičke, pravne, finansijsko-računovodstvene, bibliotečke, poslove vezane za studente, poslove vezane za informacioni sistem, snabdevanje udžbeničkom građom i literaturom, tehničke i pomoćne poslove.


Organizacija Škole  


Škola svoju delatnost obavlja u okviru sledećih organizacionih jedinica:

 1. Nastavno - stručna  jedinica;  
 2. Razvojno - istraživački centar;
 3. Centar za informatičke tehnologije;
 4. Sekretarijat (Opšta služba, skriptarnica i kantina);
 5. Kabinet direktora
 6. Biblioteka;
 7. Studentska služba;
 8. Služba računovodstva i
 9. Tehnička služba.

Stručne službe (studentska služba, biblioteka, skriptarnica, računarske laboratorije, tehnička služba) su svoje radno vreme prilagodile potrebama studenata tako što rade u dve smene (od 7-19h), a sa studentima od 8-19h.