Istorijat

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je državna škola koja ima dugu 50-godišnju tradiciju u obrazovanju kadrova ekonomske i informatičke struke.

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, je pravni sledbenik Više poslovne škole, Novi Sad (1996. god.) koja je nastala spajanjem Više ekonomske-komercijalne škole (1959. god.) i Više škole za organizaciju i informatiku (1967. god.), obe iz Novog Sada.

Škola posluje na osnovu dozvole za rad izdate od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost br:142-022-499/2017-02 od 28.06.20017. godine.

Studijski programi koje škola realizuje su akreditovani od strane nadležnog organa, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i usvojenim standardima.

Uverenja o akreditaciji ustanove i studijskih programa možete videti ovde