Nastavni kadar

Prezime i ime Zvanje Nastavni predmeti po prethodnim i nastavnom planu i programu koji se realizuje Nastavnici
Damnjanović dr Jelena

Direktor
Profesor strukovnih studija Trgovinski menadžment (bol.12)
Međunarodna ekonomija (bol.12)
Menadžment u spoljnoj trgovini (ms)
Međunarodno poslovanje (bolonja)
Ekonomika međunarodnih integracija (ms)
Poslovanje sa evropskom unijom (bolonja)
Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bolonja)
Ekonomika evropske unije (ms)
Trgovinski menadžment (bolonja)
Tehnike međunarodnog poslovanja
Trgovinski menadžment
Kabinet 10
Papić Blagojević dr Nataša

Pomoćnik direktora za nastavu
Profesor strukovnih studija Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol.12)
Aktuarstvo (bol.12)
Primena statističkih modela u poslovanju (ms)
Poslovna statistika
Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bolonja)
Aktuarstvo (bolonja)
Kabinet 17
Marošan dr Zoran

Pomoćnik direktora za informacioni sistem
Profesor strukovnih studija Primena informacionih tehnologija (bol.12)
Poslovni aplikativni sistemi (bol.12)
Primena informacionih tehnologija (bol.16)
Osnovi informaciono - komunikacionih tehnologija
Pi-2.tema-1 (bolonja)
Pi-2.tema-4 (bolonja)
Poslovni informacioni sistemi
Pi-tema-3 (bolonja)
Primena informacionih tehnologija (bolonja)
Stručna praksa i th-tema-3 (bol.12)
Sistemi za elektronsko učenje (ss)
Poslovni informacioni sistemi (ss)
Th-tema-3 (bolonja)
Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu
Kabinet 29
Komnenić dr Biserka

Pomoćnik direktora za međunarodnu saradnju
Profesor strukovnih studija Ekonomika preduzeća (bol.12)
Finansijski menadžment (bol.12)
Finansijski menadžment
Fr-2.tema-3 (bolonja)
Stručna praksa ii fr-tema-3 (bol.12)
Finansijski menadžment (bolonja)
Osiguravačko poslovanje (ss)
Ekonomija znanja (bolonja)
Kabinet 14
Japundžić dr Miloš

Koordinator za informacioni sistem
Profesor strukovnih studija Matematika (bol.12)
Operaciona istraživanja (bol.16)
Matematika (bol. 17)
Matematika (bolonja)
Kabinet 31
Tomašević Stevan

Koordinator za nastavu
Asistent Analiza finansijskih izveštaja (bol.12)
Aktuarstvo (bol.12)
Finansijsko računovodstvo (bol.12)
Računovodstvo (bol. 17)
Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (ss)
Kabinet 17
Jošanov Vrgović dr Ivana

Koordinator tima za marketing
Predavač Osnovi menadžmenta (bol.12)
Osnovi organizacije (bol.12)
Organizaciono ponašanje (ms)
Osnovi menadžmenta (bol.17)
Osnovi organizacije (bol. 17)
Menadžment ljudskih resursa
Organizaciono ponašanje
Osnovi menadžmenta (bolonja)
Osnovi organizacije (bolonja)
Stručna praksa ii tr-tema-4 (bol.12)
Upravljanje ljudskim resursima (ss)
Kabinet 7
Vuksanović dr Gordana Redovni profesor univerziteta

Profesor strukovnih studija
Sociologija (bol.12)
Sociologija (bol 16)
Metodologija istraživačkog rada (ms)
Sociologija (bol.17)
Stručna praksa i pb-tema-4 (bol.12)
Menadžment medijskih sistema (bolonja)
Sociologija (bolonja)
Kabinet 15
Jovičić dr Dragoljub Vanredni profesor univerziteta

Profesor strukovnih studija
Marketing (bol.12)
Tržišno komuniciranje (bol.12)
Menadžment nabavke (bol.12)
Tržišno poslovanje (bol.12)
Marketing istraživanje (bol.12)
Tržišno komuniciranje (bolonja)
Stručna praksa ii tr-tema-4 (bol.12)
Marketing (bolonja)
Međunarodni marketing (bolonja)
Marketing istraživanje (bolonja)
Tržišno poslovanje (bolonja)
Kabinet 37
Zakić dr Vladimir Vanredni profesor univerziteta Finansijsko računovodstvo (bol.12)
Finansijsko računovodstvo
Finansijsko računovodstvo (bolonja)
Kabinet 34
Đorđević dr Slaviša Docent univerziteta

Profesor strukovnih studija
Vrednovanje preduzeća (bol.12)
Finansijsko računovodstvo (bol.12)
Vrednovanje preduzeća (ss)
Finansijsko računovodstvo
Fr-2.tema-1 (bolonja)
Fr-2.tema-2 (bolonja)
Analiza finansijskih izveštaja (bolonja)
Stručna praksa ii fr-tema-1 (bol.12)
Stručna praksa ii fr-tema-2 (bol.12)
Stručna praksa ii fr-tema-4 (bol.12)
Vrednovanje preduzeća (bolonja)
Forenzičko računovodstvo i revizija (bolonja)
Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (ss)
Finansijsko računovodstvo (bolonja)
Upravljačko računovodstvo (bolonja)
Vrednovanje preduzeća
Kabinet 13
Đurić dr Dejan Docent univerziteta

Profesor strukovnih studija
Osnovi ekonomije (bol.12)
Nacionalna ekonomija (bol.12)
Osnovi menadžmenta (bol.12)
Geopolitika (bol.12)
Osnovi ekonomije (bol 16)
Osnovi ekonomije (bol.17)
Nacionalna ekonomija (bol. 17)
Nacionalna ekonomija (bolonja)
Geopolitika (bolonja)
Osnovi ekonomije (bolonja)
Osnovi menadžmenta (bolonja)
Principi javne administracije (bolonja)
Kabinet 34
Klašnja Milićević dr Aleksandra Docent univerziteta Internet tehnologije u poslovanju (bol.12)
Objektno - orjentisano programiranje (bol.16)
Primena internet tehnologija (bolonja)
Objektno-orijentisano projektovanje (ss)
Kabinet 6
Đurić Kuzmanović dr Tatjana Redovni profesor

Profesor strukovnih studija
Nacionalna ekonomija (bol.12)
Poslovno okruženje (bol.12)
Upravljanje porodičnim poslovanjem (ms)
Ekonomika trgovine
Nacionalna ekonomija (bolonja)
Okruženje poslovanja
Poslovno okruženje (bolonja)
Pb-tema-1 (bolonja)
Stručna praksa i pb-tema-1 (bol.12)
Poslovanje sa evropskom unijom (bolonja)
Upravljanje porodičnim poslovima (ss)
Upravljanje porodičnim poslovima
Kabinet 44
Jovanović dr Miroslav Redovni profesor

Redovni profesor
Ekonomika evropske unije (ms) Kabinet 32
Ljubojević dr Gordana Vanredni profesor

Profesor strukovnih studija
Poslovno pravo (bol.12)
Poslovno pravo (bol.17)
Poslovna etika
Poslovno pravo
Stručna praksa ii tr-tema-1 (bol.12)
Poslovno pravo (bolonja)
Međunarodno poslovno pravo (bolonja)
Tr-2.tema-1 (bolonja)
Turistička legislativa
Kabinet 45
Bikicki dr Nataša Profesor strukovnih studija Prvi strani poslovni jezik 3 - engleski (bol.12)
Drugi strani poslovi jezik - engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 - engleski (bol 16)
Poslovni engleski jezik (ms)
Prvi strani poslovni jezik 1 - engleski (bol.17)
Drugi strani poslovni jezik - engleski
Engleski poslovni jezik i
Engleski poslovni jezik ii
Engleski poslovni jezik iii
Prvi strani poslovni jezik iii engleski (bolonja)
Drugi strani poslovni jezik - engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik ii engleski (bolonja)
Kabinet 27
Borović dr Natalija Profesor strukovnih studija

Profesor strukovnih studija
Osnovi računovodstva
Boškov dr Veronika Profesor strukovnih studija Izrada i implementacija biznis plana (bol.12)
Upravljanje kvalitetom (bol.12)
Osnovi organizacije (bol.12)
Projektni menadžment (ms)
Izrada i implementacija biznis plana
Menadžment ljudskih resursa
Operativni menadžment
Osnovi organizacije (bolonja)
Pb-2.tema-3 (bolonja)
Pb-2.tema-4 (bolonja)
Pb-tema-3 (bolonja)
Pb-tema-4 (bolonja)
Stručna praksa i pb-tema-3 (bol.12)
Stručna praksa i pb-tema-4 (bol.12)
Izrada i implementacija biznis plana (bolonja)
Stručna praksa ii pb-tema-4 (bol.12)
Upravljanje kvalitetom (bolonja)
Upravljanje projektima (ss)
Upravljanje ljudskim resursima (ss)
Upravljanje projektima (ss-m.bo)
Upravljanje projektima
Kabinet 25
Bošković dr Tatjana Profesor strukovnih studija Ruralni turizam (bol.12)
Ekonomika turizma (bol.12)
Ekonomika turizma
Menadžment turističke destinacije
Stručna praksa i th-tema-2 (bol.12)
Menadžment turističke destinacije (bolonja)
Stručna praksa ii th-tema-1 (bol.12)
Stručna praksa ii th-tema-4 (bol.12)
Th-2.tema-1 (bolonja)
Th-tema-2 (bolonja)
Trgovinski marketing
Kabinet 3
Ćuzović dr Đorđe Profesor strukovnih studija Elektronska trgovina (bol.12)
Trgovinski menadžment (bol.12)
Međunarodna trgovina (bol.12)
Menadžment usluga (bol.12)
Globalizacija (ms)
Stručna praksa i tr-tema-3 (bol.12)
Stručna praksa i tr-tema-4 (bol.12)
Trgovinski menadžment (bolonja)
Trgovinski menadžment
Tr-tema-1 (bolonja)
Tr-tema-4 (bolonja)
Kabinet 7
Đukanović dr Slaviša Profesor strukovnih studija Ekološki menadžment (bol.12)
Finansijsko računovodstvo (bol.12)
Uvod u finansijsko poslovanje (bol.12)
Poslovne strategije (ms)
Ekološki menadžment (bol. 17)
Uvod u finansijsko poslovanje
Finansijsko računovodstvo
Fr-tema-3 (bolonja)
Fr-tema-4 (bolonja)
Osnovi računovodstva
Računovodstvo trgovinskih preduzeća
Stručna praksa i fr-tema-2 (bol.12)
Stručna praksa i fr-tema-3 (bol.12)
Stručna praksa i fr-tema-4 (bol.12)
Ekološki menadžment (bolonja)
Stručna praksa ii fr-tema-3 (bol.12)
Energetska bezbednost (bolonja)
Poslovno planiranje (ss)
Poslovno planiranje (ss-m.bo)
Finansijsko računovodstvo (bolonja)
Uvod u finansijsko poslovanje (bolonja)
Kabinet 3
Gajić dr Tamara Profesor strukovnih studija Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol.12)
Menadž. ljudiskih resursa u turizmu i hotel. (bol.12)
Osnovi turizma i hotelijerstva (bol.12)
Međunarodni turizam
Menadžment turističke destinacije
Marketing u turizmu
Osnovi turizma
Stručna praksa i th-tema-2 (bol.12)
Menadžment turističke destinacije (bolonja)
Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol)
Stručna praksa ii th-tema-4 (bol.12)
Upravljanje ljudskim resursima (ss)
Upravljanje ljudskim resursima (ss-m)
Osnovi turizma (bolonja)
Th-2.tema-4 (bolonja)
Upravljanje turističkim preduzećima
Kabinet 4
Jočić dr Dragan Profesor strukovnih studija Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol.12)
Matematika (bol.16)
Teorija grafova (bol 16)
Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bolonja)
Aktuarstvo (bolonja)
Kabinet 13
Jović dr Ljiljana Profesor strukovnih studija Finansijska strategija i planiranje poreza (bol.12)
Međunarodno oporezivanje (bol.12)
Javne finansije (bol.12)
Međunarodna poreska politika (ms)
Instrumenti finansiranja javnih potreba (ss)
Budžetiranje - planiranje i kontrola profita
Finansijska strategija i planiranje poreza
Javne finansije i budžetiranje
Preduzetničke finansije
Stručna praksa i fr-tema-4 (bol.12)
Finansijska strategija i planiranje poreza (bolonja)
Međunarodno oporezivanje (bolonja)
Upravljanje rizicima (ss)
Kabinet 43
Jovin dr Slobodanka Profesor strukovnih studija Izrada i implementacija biznis plana (bol.12)
Investiciono bankarstvo (bol.12)
Preduzetništvo (bol.12)
Bankarstvo (bol.12)
Osiguranje (bol.12)
Korporativne finansije (ms)
Osnovi preduzetništva
Izrada i implementacija biznis plana (bolonja)
Stručna praksa ii pb-tema-4 (bol.12)
Životno i neživotno osiguranje (ss)
Preduzetništvo (bolonja)
Osiguranje (bolonja)
Bankarstvo (bolonja)
Kabinet 26
Krunić dr Vlado Profesor strukovnih studija Digitalni marketing (bol.12)
Informacioni sistemi u turizmu (bol.12)
Strukture podataka i algoritmi (bol 16)
Projektovanje algoritama (bol 16)
Pi-tema-1 (bolonja)
Programski jezici i
Programski jezici ii
Projektovanje veb aplikacija
Primenjeno programiranje (bolonja)
Primena internet tehnologija (bolonja)
Softverski inženjering
Strukture podataka i algoritmi
Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (ss)
Internet marketing (ss)
Softverski inženjering (bolonja)
Sistemi za upravljanje bazama podataka
Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu
Kabinet 41
Latinović dr Branko Profesor strukovnih studija Elektronski sistemi plaćanja (bol.12)
Informacioni sistemi u turizmu (bol.12)
Elektronska trgovina (bol.12)
Informacioni sistemi (bol 16)
Multimedijalni sistemi (bol.16)
Stručna praksa i th-tema-3 (bol.12)
Objektno-orijentisano projektovanje (ss)
Kabinet 42
Lončar dr Sanja Profesor strukovnih studija Matematika (bol.12)
Primena informacionih tehnologija (bol.12)
Primena informacionih tehnologija (bol.16)
Strukture podataka i algoritmi (bol 16)
Diskretne matematičke strukture (bol.16)
Poslovna matematika
Matematika (bolonja)
Kabinet 17
Lukač dr Dragan Profesor strukovnih studija Stručna praksa i pb-tema-4 (bol.12) Kabinet 31
Maksimović dr Branka Profesor strukovnih studija Poznavanje robe (bol.12)
Agroekonomija (bol.12)
Marketing istraživanje (bol.12)
Agroekonomija (bol. 17)
Agroekonomija (bolonja)
Marketing
Pb-2.tema-1 (bolonja)
Poznavanje robe
Stručna praksa i tr-tema-2 (bol.12)
Stručna praksa ii pb-tema-1 (bol.12)
Marketing (bolonja)
Marketing istraživanje (bolonja)
Poznavanje robe (bolonja)
Tehnologija proizvodnje hrane
Tr-2.tema-4 (bolonja)
Tr-tema-2 (bolonja)
Kabinet 5
Njegić dr Jovan Profesor strukovnih studija Finansijska tržišta i institucije (bol.12)
Analiza hartija od vrednosti (bol.12)
Investiranje u hartije od vrednosti (ms)
Finansijske institucije i tržišta
Finansijski menadžment
Personalne finansije
Finansijska tržišta i institucije (bolonja)
Stručna praksa ii fr-tema-1 (bol.12)
Finansijski menadžment (bolonja)
Investiranje u hartije od vrednosti (ss)
Upravljanje rizicima (ss)
Upravljanje rizicima
Kabinet 11
Paunović dr Branka Profesor strukovnih studija Finansijska tržišta i institucije (bol.12)
Uvod u finansijsko poslovanje (bol.12)
Bankarsko poslovanje (ms)
Uvod u finansijsko poslovanje
Finansijske institucije i tržišta
Stručna praksa i fr-tema-3 (bol.12)
Finansijska tržišta i institucije (bolonja)
Stručna praksa ii th-tema-2 (bol.12)
Bankarsko poslovanje i platni promet (ss)
Uvod u finansijsko poslovanje (bolonja)
Th-2.tema-2 (bolonja)
Kabinet 41
Račić dr Željko Profesor strukovnih studija Bankarski menadžment (bol.12)
Bankarstvo (bol.12)
Upravljanje finansijskim rizicima (ms)
Upravljanje finansijskim rizicima (ss)
Životno i neživotno osiguranje (ss)
Bankarstvo (bolonja)
Kabinet 7
Savić dr Ninoslava Profesor strukovnih studija Osnovi elektronskog poslovanja (bol.12)
Internet tehnologije u poslovanju (bol.12)
Uvod u programiranje (bol 16)
Baze podataka (bol.16)
Baze podataka
Pi-2.tema-2 (bolonja)
Pi-2.tema-3 (bolonja)
Programski jezici i
Programski jezici ii
Osnovi elektronskog poslovanja (bolonja)
Primena integrisanih razvojnih alata (ss)
Baze podataka (bolonja)
Uvod u e-biznis
Kabinet 43
Šolak dr Zdravko Profesor strukovnih studija Upravljanje i kontrola troškova (bol.12)
Ekonomika preduzeća (bol.12)
Ponašanje potrošača (bol.12)
Menadžment zdravstvene zaštite (bolonja)
Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje
Ponašanje potrošača
Poslovna statistika
Upravljanje i kontrola troškova (bolonja)
Proizvodni menadžment (ss)
Konkurentnost preduzeća i privrede (ss)
Tržišno poslovanje (bolonja)
Kabinet 38
Vukadinović dr Maja Profesor strukovnih studija Psihologija (bol.12)
Poslovno komuniciranje (bol.12)
Tržišno komuniciranje (bol.12)
Poslovanje medija (bol.12)
Psihologija (bol 16)
Psihologija (bol.17)
Poslovno komuniciranje (bolonja)
Poslovna etika
Poslovne komunikacije
Poslovanje medija (bolonja)
Kabinet 13
Vuković dr Marija Profesor strukovnih studija Finansijska strategija i planiranje poreza (bol.12)
Međunarodno oporezivanje (bol.12)
Javne finansije (bol.12)
Međunarodno oporezivanje (ss)
Ekonomika javnog sektora
Finansijska strategija i planiranje poreza
Finansijska strategija i planiranje poreza (bolonja)
Stručna praksa ii fr-tema-2 (bol.12)
Međunarodno oporezivanje (bolonja)
Savremene tendencije u javnoj upravi
Kabinet 35
Jovičić Vuković dr Ana Predavač Menadžment turističkih i hotelijerskih preduz. (bol.12)
Osnovi turizma i hotelijerstva (bol.12)
Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol)
Osnovi turizma (bolonja)
Kabinet 36
Kovačević Berleković dr Bojana Predavač Menadžment turističke destinacije (bol.12)
Sportsko - rekreativni turizam (bol.12)
Osnovi turizma i hotelijerstva (bol.12)
Menadžment turističke destinacije (bolonja)
Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol)
Osnovi turizma (bolonja)
Kabinet 4
Mrkša dr Milutin Predavač Menadžment turističke destinacije (bol.12)
Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol.12)
Posebni oblici turizma (bol.12)
Prirodni resursi u turizmu (bol.12)
Osnovi turizma i hotelijerstva (bol.12)
Stručna praksa i th-tema-1 (bol.12)
Stručna praksa i th-tema-4 (bol.12)
Stručna praksa ii th-tema-3 (bol.12)
Th-2.tema-3 (bolonja)
Th-tema-4 (bolonja)
Kabinet 4
Pavkov dr Ivan Predavač Matematika (bol.12)
Primena informacionih tehnologija (bol.12)
Operaciona istraživanja (bol.16)
Primena statističkih modela u poslovanju (ms)
Matematika (bol. 17)
Kabinet 13
Peković dr Drinka Predavač Osnovi ekonomije (bol.12)
Nacionalna ekonomija (bol.12)
Poslovno okruženje (bol.12)
Osnovi ekonomije (bol 16)
Osnovi ekonomije (bol.17)
Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje
Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje
Nacionalna ekonomija (bolonja)
Okruženje poslovanja
Poslovno okruženje (bolonja)
Osnovi ekonomije (bolonja)
Stručna praksa ii tr-tema-3 (bol.12)
Ekonomija znanja (bolonja)
Tr-2.tema-3 (bolonja)
Upravljanje rastom preduzeća
Kabinet 28
Ranitović dr Predrag Predavač Arhitektura računarskih sistema (bol.16)
Operativni sistemi (bol 16)
Pi-tema-2 (bolonja)
Pi-tema-4 (bolonja)
Kabinet 29
Roganović dr Milijana Predavač Ekološki menadžment (bol.12)
Osnovi menadžmenta (bol.12)
Menadžment usluga (bol.12)
Globalizacija (ms)
Osnovi menadžmenta (bol.17)
Ekonomika međunarodnih integracija (ms)
Kabinet 16
Stankov dr Biljana Predavač Osnovi ekonomije (bol.12)
Poslovno okruženje (bol.12)
Marketing (bol.12)
Menadžment nabavke (bol.12)
Osnovi organizacije (bol.12)
Ekonomika evropske unije (ms)
Kabinet 16
Vujko dr Aleksandra Predavač Menadžment turističke destinacije (bol.12)
Menadžment turističkih i hotelijerskih preduz. (bol.12)
Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol.12)
Sportsko - rekreativni turizam (bol.12)
Turistička geografija (bol.12)
Menadž. ljudiskih resursa u turizmu i hotel. (bol.12)
Osnovi turizma
Stručna praksa i th-tema-1 (bol.12)
Osnovi turizma (bolonja)
Th-2.tema-4 (bolonja)
Th-tema-1 (bolonja)
Turistička geografija
Upravljanje turističkim preduzećima
Kabinet 4
Živkov dr Dejan Predavač Analiza hartija od vrednosti (bol.12)
Javne finansije (bol.12)
Međunarodno poslovno finansiranje (ms)
Monetarne finansije (ss)
Berzansko poslovanje (ss)
Stručna praksa ii fr-tema-1 (bol.12)
Kabinet 13
Mihajlović mr Mila Predavač Međunarodne organizacije i integracije (bol.12)
Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol.12)
Trgovinski menadžment (bol.12)
Međunarodno poslovanje (bolonja)
Stručna praksa i tr-tema-1 (bol.12)
Komercijalno poslovanje (bolonja)
Stručna praksa ii tr-tema-2 (bol.12)
Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bolonja)
Trgovinski menadžment (bolonja)
Tržišno poslovanje (bolonja)
Tehnike međunarodnog poslovanja
Tr-2.tema-2 (bolonja)
Tr-tema-1 (bolonja)
Kabinet 30
Salai mr Leonard Predavač Osnovi menadžmenta (bol.12)
Preduzetništvo (bol.12)
Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol.12)
Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol.12)
Principi menadžmenta
Menadžment malih i srednjih preduzeća
Organizaciono ponašanje
Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata
Osnovi menadžmenta (bolonja)
Pb-tema-2 (bolonja)
Osnovi preduzetništva
Stručna praksa i pb-tema-2 (bol.12)
Stručna praksa i tr-tema-3 (bol.12)
Stručna praksa ii pb-tema-2 (bol.12)
Socijalno preduzetništvo
Proizvodni menadžment (ss)
Upravljanje ljudskim resursima (ss)
Proizvodni menadžment (ss-m)
Upravljanje ljudskim resursima (ss-m)
Preduzetništvo (bolonja)
Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bolonja)
Menadžment malih i srednjih preduzeća (bolonja)
Strateški menadžment tehnologija i inovacija
Tr-tema-3 (bolonja)
Kabinet 25
Vlaović Begović mr Sanja Predavač Upravljanje i kontrola troškova (bol.12)
Analiza finansijskih izveštaja (bol.12)
Vrednovanje preduzeća (bol.12)
Osnovi revizije (bol.12)
Upravljačko računovodstvo (bol.12)
Računovodstvo (bol. 17)
Fr-2.tema-4 (bolonja)
Fr-tema-1 (bolonja)
Fr-tema-2 (bolonja)
Upravljanje i kontrola troškova (bolonja)
Stručna praksa i fr-tema-1 (bol.12)
Stručna praksa i fr-tema-2 (bol.12)
Analiza finansijskih izveštaja (bolonja)
Stručna praksa ii fr-tema-4 (bol.12)
Vrednovanje preduzeća (bolonja)
Upravljačko računovodstvo (bolonja)
Teorija i analiza bilansa
Vrednovanje preduzeća
Kabinet 26
Kisin Nina Nastavnik stranog jezika Prvi strani poslovni jezik 3 - engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 - engleski (bol 16)
Prvi strani poslovni jezik 1 - engleski (bol.17)
Kabinet 15
Lemajić Maja Nastavnik stranog jezika Prvi strani poslovni jezik 3 - engleski (bol.12)
Drugi strani poslovi jezik - engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 - engleski (bol 16)
Poslovni engleski jezik (ms)
Prvi strani poslovni jezik 1 - engleski (bol.17)
Drugi strani poslovni jezik - engleski
Engleski poslovni jezik i
Engleski poslovni jezik ii
Engleski poslovni jezik iii
Prvi strani poslovni jezik iii engleski (bolonja)
Drugi strani poslovni jezik - engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik ii engleski (bolonja)
Kabinet 16
Martinović Barbul Ivana Nastavnik stranog jezika Prvi strani poslovni jezik 3 - engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 - engleski (bol.17)
Drugi strani poslovni jezik - engleski
Engleski poslovni jezik i
Engleski poslovni jezik ii
Engleski poslovni jezik iii
Prvi strani poslovni jezik iii engleski (bolonja)
Drugi strani poslovni jezik - engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik ii engleski (bolonja)
Kabinet 27
Popović Tamara Nastavnik stranog jezika

Nastavnik stranog jezika
Prvi strani poslovni jezik 3 - ruski (bol.12)
Drugi strani poslovi jezik - ruski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 ruski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 ruski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 - ruski (bol 16)
Prvi strani poslovni jezik 1 - ruski (bol.17)
Drugi strani poslovni jezik - ruski
Ruski poslovni jezik i
Ruski poslovni jezik ii
Ruski poslovni jezik iii
Prvi strani poslovni jezik iii ruski (bolonja)
Drugi strani poslovni jezik - ruski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik i ruski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik ii ruski (bolonja)
Kabinet 28
Verežan Tamara Nastavnik stranog jezika Prvi strani poslovni jezik 3 - francuski (bol.12)
Drugi strani poslovi jezik - francuski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 francuski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 francuski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 - francuski (bol 16)
Prvi strani poslovni jezik 1 - francuski (bol.17)
Drugi strani poslovni jezik - francuski
Francuski poslovni jezik i
Francuski poslovni jezik ii
Francuski poslovni jezik iii
Prvi strani poslovni jezik iii francuski (bolonja)
Drugi strani poslovni jezik - francuski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik 1 francuski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik ii francuski (bolonja)
Kabinet 36
Zorica Samardžić Ivana Nastavnik stranog jezika Prvi strani poslovni jezik 3 - nemački (bol.12)
Drugi strani poslovi jezik - nemački (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 nemački (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 nemački (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 - nemački (bol 16)
Prvi strani poslovni jezik 1 - nemački (bol.17)
Drugi strani poslovni jezik - nemački
Nemački poslovni jezik i
Nemački poslovni jezik ii
Nemački poslovni jezik iii
Prvi strani poslovni jezik iii nemački (bolonja)
Drugi strani poslovni jezik - nemački (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik 1 nemački (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik ii nemački (bolonja)
Kabinet 33
Milošević Isidora Nastavnik veština Trgovinski menadžment (bol.12)
Osnovi menadžmenta (bol.17)
Kabinet 6
Momčilović Mirela Nastavnik veština Uvod u finansijsko poslovanje (bol.12)
Finansijski menadžment (bol.12)
Upravljanje ljudskim resursima (ss-m)
Kabinet 30
Bolesnikov Dragana Asistent Finansijska tržišta i institucije (bol.12)
Poslovne strategije (ms)
Poslovno planiranje (ss)
Kabinet 6
Dumeljić Jelena Asistent Nacionalna ekonomija (bol.12)
Osnovi menadžmenta (bol.12)
Geopolitika (bol.12)
Osnovi ekonomije (bol 16)
Osnovi ekonomije (bol.17)
Kabinet 2
Ercegovac Dajana Asistent Izrada i implementacija biznis plana (bol.12)
Korporativne finansije (ms)
Upravljanje finansijskim rizicima (ms)
Kabinet 13
Gašević Dragana Asistent Poslovno komuniciranje (bol.12)
Tržišno komuniciranje (bol.12)
Menadžment nabavke (bol.12)
Tržišno poslovanje (bol.12)
Marketing istraživanje (bol.12)
Poslovno planiranje (ss)
Kabinet 33
Kočić Vugdelija Vesna Asistent Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol.12)
Aktuarstvo (bol.12)
Osnovi organizacije (bol.12)
Međunarodna ekonomija (bol.12)
Menadžment u spoljnoj trgovini (ms)
Kabinet 6
Milić Dragana Asistent Finansijsko računovodstvo (bol.12)
Uvod u finansijsko poslovanje (bol.12)
Upravljačko računovodstvo (bol.12)
Osiguranje (bol.12)
Finansijski menadžment (bol.12)
Kabinet 3
Obradović Jelena Asistent Finansijska strategija i planiranje poreza (bol.12)
Preduzetništvo (bol.12)
Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol.12)
Organizaciono ponašanje (ms)
Kabinet 2
Spasojević Ana Asistent Marketing (bol.12)
Međunarodne organizacije i integracije (bol.12)
Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol.12)
Tržišno poslovanje (bol.12)
Međunarodna trgovina (bol.12)
Kabinet 3
Sredojević Dejan Asistent Primena informacionih tehnologija (bol.12)
Elektronski sistemi plaćanja (bol.12)
Digitalni marketing (bol.12)
Informacioni sistemi u turizmu (bol.12)
Internet tehnologije u poslovanju (bol.12)
Uvod u programiranje (bol 16)
Strukture podataka i algoritmi (bol 16)
Informacioni sistemi (bol 16)
Multimedijalni sistemi (bol.16)
Projektovanje algoritama (bol 16)
Programski jezici i
Programski jezici ii
Projektovanje veb aplikacija
Primenjeno programiranje (bolonja)
Primena internet tehnologija (bolonja)
Softverski inženjering
Sistemi za upravljanje bazama podataka
Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu
Kabinet 15
Tomašević Dragana Asistent Osnovi ekonomije (bol.12)
Upravljanje i kontrola troškova (bol.12)
Menadžment usluga (bol.12)
Kabinet 33
Tomić Jovana Asistent Poslovno pravo (bol.12)
Poslovanje medija (bol.12)
Poslovno pravo (bol.17)
Poslovno pravo (bolonja)
Međunarodno poslovno pravo (bolonja)
Kabinet 2
Vranješ Marija Asistent Preduzetništvo (bol.12)
Ekonomika preduzeća (bol.12)
Marketing istraživanje (bol.12)
Ponašanje potrošača (bol.12)
Kabinet 2
Kuzman dr Boris Izrada i implementacija biznis plana (bol.12)
Izrada i implementacija biznis plana (bolonja)
Pavlović dr Nataša Osnovi turizma (bolonja)
Stanković dr Željko

Profesor
Kabinet 42