Nastavni kadar

Prezime i ime Zvanje Nastavni predmeti po prethodnim i nastavnom planu i programu koji se realizuje Nastavnici
Damnjanović dr Jelena

V.d. direktora
Profesor strukovnih studija Trgovinski menadžment (bol.12)
Međunarodna ekonomija (bol.12)
Međunarodno poslovanje (bolonja)
Marketing u turizmu
Stručna praksa i tr-tema-2 (bol.12)
Poslovanje sa evropskom unijom (bolonja)
Stručna praksa ii th-tema-1 (bol.12)
Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bolonja)
Trgovinski menadžment (bolonja)
Tehnike međunarodnog poslovanja
Trgovinski menadžment
Kabinet 36
Papić Blagojević dr Nataša

Pomoćnik direktora za nastavu
Profesor strukovnih studija Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol.12)
Aktuarstvo (bol.12)
Poslovna statistika
Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bolonja)
Aktuarstvo (bolonja)
Upravljanje rizicima (ss)
Kabinet 17
Marošan dr Zoran

Pomoćnik direktora za informacioni sistem
Profesor strukovnih studija Primena informacionih tehnologija (bol.12)
Poslovni aplikativni sistemi (bol.12)
Osnovi informaciono - komunikacionih tehnologija
Pi-2.tema-1 (bolonja)
Poslovni informacioni sistemi
Pi-tema-3 (bolonja)
Primena informacionih tehnologija (bolonja)
Stručna praksa i th-tema-3 (bol.12)
Sistemi za elektronsko učenje (ss)
Poslovni informacioni sistemi (ss)
Th-tema-3 (bolonja)
Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu
Kabinet 29
Japundžić mr Miloš

Koordinator za informacioni sistem
Predavač Matematika (bol.12)
Primena informacionih tehnologija (bol.12)
Matematika (bolonja)
Primena informacionih tehnologija (bolonja)
Kabinet 13
Tomašević Stevan

Koordinator za nastavu
Asistent Osnovi revizije (bol.12)
Finansijsko računovodstvo (bol.12)
Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bolonja)
Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (ss)
Kabinet 17
Filipović dr Luka Redovni profesor univerziteta

Profesor strukovnih studija
Matematika (bol.12)
Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol.12)
Poslovna matematika
Matematika (bolonja)
Poslovna statistika
Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bolonja)
Kabinet 13
Vuksanović dr Gordana Redovni profesor univerziteta

Profesor strukovnih studija
Sociologija (bol.12)
Menadžment medijskih sistema (bolonja)
Sociologija (bolonja)
Kabinet 15
Jovičić dr Dragoljub Vanredni profesor univerziteta

Profesor strukovnih studija
Marketing (bol.12)
Tržišno komuniciranje (bol.12)
Menadžment nabavke (bol.12)
Tržišno poslovanje (bol.12)
Marketing istraživanje (bol.12)
Poslovno komuniciranje (bolonja)
Tržišno komuniciranje (bolonja)
Stručna praksa ii tr-tema-4 (bol.12)
Međunarodni marketing (bolonja)
Marketing istraživanje (bolonja)
Tržišno poslovanje (bolonja)
Kabinet 37
Ničić dr Milica Vanredni profesor univerziteta

Profesor strukovnih studija
Upravljanje i kontrola troškova (bol.12)
Fr-tema-1 (bolonja)
Principi menadžmenta
Osnovi menadžmenta (bolonja)
Upravljanje i kontrola troškova (bolonja)
Stručna praksa i fr-tema-1 (bol.12)
Finansijska tržišta i institucije (bolonja)
Marketing istraživanje (bolonja)
Upravljanje projektima (ss)
Kabinet 36
Pavlović dr Novica Vanredni profesor univerziteta

Profesor strukovnih studija
Osnovi organizacije (bol.12)
Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol.12)
Organizaciono ponašanje
Operativni menadžment
Osnovi organizacije (bolonja)
Pb-2.tema-2 (bolonja)
Pb-2.tema-3 (bolonja)
Pb-tema-2 (bolonja)
Stručna praksa i pb-tema-2 (bol.12)
Stručna praksa ii pb-tema-2 (bol.12)
Stručna praksa ii pb-tema-3 (bol.12)
Upravljanje kvalitetom (bolonja)
Energetska bezbednost (bolonja) ispit
Proizvodni menadžment (ss)
Proizvodni menadžment (ss-m)
Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bolonja)
Strateški menadžment tehnologija i inovacija
Upravljanje projektima
Upravljanje rastom preduzeća
Kabinet 35
Đorđević dr Slaviša Docent univerziteta

Profesor strukovnih studija
Vrednovanje preduzeća (bol.12)
Finansijsko računovodstvo (bol.12)
Fr-2.tema-1 (bolonja)
Fr-2.tema-2 (bolonja)
Analiza finansijskih izveštaja (bolonja)
Stručna praksa ii fr-tema-1 (bol.12)
Stručna praksa ii fr-tema-2 (bol.12)
Vrednovanje preduzeća (bolonja)
Forenzičko računovodstvo i revizija (bolonja)
Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (ss)
Finansijsko računovodstvo (bolonja)
Finansijsko računovodstvo (bolonja)
Upravljačko računovodstvo (bolonja)
Vrednovanje preduzeća
Kabinet 13
Đurić dr Dejan Docent univerziteta

Profesor strukovnih studija
Nacionalna ekonomija (bol.12)
Osnovi menadžmenta (bol.12)
Geopolitika (bol.12)
Nacionalna ekonomija (bolonja)
Geopolitika (bolonja)
Osnovi menadžmenta (bolonja)
Principi javne administracije (bolonja)
Kabinet 34
Đurić Kuzmanović dr Tatjana Redovni profesor

Profesor strukovnih studija
Nacionalna ekonomija (bol.12)
Poslovno okruženje (bol.12)
Ekonomika trgovine
Nacionalna ekonomija (bolonja)
Okruženje poslovanja
Poslovno okruženje (bolonja)
Pb-tema-1 (bolonja)
Stručna praksa i pb-tema-1 (bol.12)
Poslovanje sa evropskom unijom (bolonja)
Upravljanje porodičnim poslovima (ss)
Upravljanje porodičnim poslovima
Kabinet 44
Ljubojević dr Gordana Vanredni profesor

Profesor strukovnih studija
Poslovno pravo (bol.12)
Poslovna etika
Poslovno pravo
Stručna praksa ii tr-tema-1 (bol.12)
Poslovno pravo (bolonja)
Međunarodno poslovno pravo (bolonja)
Tr-2.tema-1 (bolonja)
Turistička legislativa
Kabinet 45
Ratković Njegovan dr Biljana Vanredni profesor

Profesor strukovnih studija
Sociologija (bol.12)
Poslovanje medija (bol.12)
Poslovanje medija (bolonja)
Menadžment medijskih sistema (bolonja)
Sociologija (bolonja)
Kabinet 31
Bikicki dr Nataša Profesor strukovnih studija Prvi strani poslovni jezik 3 - engleski (bol.12)
Drugi strani poslovi jezik - engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 engleski (bol.12)
Drugi strani poslovni jezik - engleski
Engleski poslovni jezik i
Engleski poslovni jezik ii
Engleski poslovni jezik iii
Prvi strani poslovni jezik iii engleski (bolonja)
Drugi strani poslovni jezik - engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik ii engleski (bolonja)
Kabinet 27
Boškov dr Veronika Profesor strukovnih studija Izrada i implementacija biznis plana (bol.12)
Upravljanje kvalitetom (bol.12)
Izrada i implementacija biznis plana
Menadžment ljudskih resursa
Osnovi organizacije (bolonja)
Pb-2.tema-4 (bolonja)
Pb-tema-3 (bolonja)
Pb-tema-4 (bolonja)
Stručna praksa i pb-tema-3 (bol.12)
Stručna praksa i pb-tema-4 (bol.12)
Izrada i implementacija biznis plana (bolonja)
Stručna praksa ii pb-tema-4 (bol.12)
Upravljanje kvalitetom (bolonja)
Upravljanje projektima (ss)
Upravljanje ljudskim resursima (ss)
Upravljanje projektima (ss-m.bo)
Kabinet 25
Bošković dr Tatjana Profesor strukovnih studija Ruralni turizam (bol.12)
Ekonomika turizma (bol.12)
Menadžment turističke destinacije
Stručna praksa i th-tema-2 (bol.12)
Menadžment turističke destinacije (bolonja)
Stručna praksa ii th-tema-1 (bol.12)
Stručna praksa ii th-tema-4 (bol.12)
Th-2.tema-1 (bolonja)
Th-tema-2 (bolonja)
Trgovinski marketing
Kabinet 3
Ćuzović dr Đorđe Profesor strukovnih studija Trgovinski menadžment (bol.12)
Međunarodna trgovina (bol.12)
Menadžment usluga (bol.12)
Stručna praksa i tr-tema-4 (bol.12)
Trgovinski menadžment (bolonja)
Trgovinski menadžment
Tr-tema-1 (bolonja)
Tr-tema-4 (bolonja)
Kabinet 7
Đukanović dr Slaviša Profesor strukovnih studija Ekološki menadžment (bol.12)
Finansijsko računovodstvo (bol.12)
Uvod u finansijsko poslovanje (bol.12)
Uvod u finansijsko poslovanje
Finansijsko računovodstvo
Fr-tema-3 (bolonja)
Fr-tema-4 (bolonja)
Osnovi računovodstva
Računovodstvo trgovinskih preduzeća
Stručna praksa i fr-tema-3 (bol.12)
Stručna praksa i fr-tema-4 (bol.12)
Ekološki menadžment (bolonja)
Energetska bezbednost (bolonja) ispit
Poslovno planiranje (ss)
Poslovno planiranje (ss-m.bo)
Finansijsko računovodstvo (bolonja)
Uvod u finansijsko poslovanje (bolonja)
Upravljanje rizicima
Kabinet 3
Gajić dr Tamara Profesor strukovnih studija Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol.12)
Menadž. ljudiskih resursa u turizmu i hotel. (bol.12)
Osnovi turizma i hotelijerstva (bol.12)
Ekonomika turizma
Međunarodni turizam
Menadžment turističke destinacije
Marketing u turizmu
Osnovi turizma
Menadžment turističke destinacije (bolonja)
Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol)
Stručna praksa ii th-tema-4 (bol.12)
Upravljanje ljudskim resursima (ss)
Upravljanje ljudskim resursima (ss-m)
Osnovi turizma (bolonja)
Th-2.tema-4 (bolonja)
Turistička geografija
Upravljanje turističkim preduzećima
Kabinet 4
Jednak dr Dejan Profesor strukovnih studija Stručna praksa ii fr-tema-2 (bol.12)
Jočić dr Dragan Profesor strukovnih studija Primena informacionih tehnologija (bol.12)
Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol.12)
Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bolonja)
Aktuarstvo (bolonja)
Kabinet 13
Jošanov dr Borislav Profesor strukovnih studija

Profesor strukovnih studija
Elektronski sistemi plaćanja (bol.12)
Elektronska trgovina (bol.12)
Pi-2.tema-4 (bolonja)
Pi-tema-2 (bolonja)
Pi-tema-4 (bolonja)
Osnovi elektronskog poslovanja (bolonja)
Softverski inženjering
Strukture podataka i algoritmi
Objektno-orijentisano projektovanje (ss)
Softverski inženjering (bolonja)
Uvod u e-biznis
Kabinet 29
Jović dr Ljiljana Profesor strukovnih studija Finansijska strategija i planiranje poreza (bol.12)
Međunarodno oporezivanje (bol.12)
Javne finansije (bol.12)
Budžetiranje - planiranje i kontrola profita
Finansijska strategija i planiranje poreza
Javne finansije i budžetiranje
Preduzetničke finansije
Finansijska strategija i planiranje poreza (bolonja)
Međunarodno oporezivanje (bolonja)
Kabinet 12
Komnenić dr Biserka Profesor strukovnih studija Ekonomika preduzeća (bol.12)
Finansijski menadžment (bol.12)
Budžetiranje - planiranje i kontrola profita
Finansijske institucije i tržišta
Finansijski menadžment
Fr-2.tema-3 (bolonja)
Menadžment ljudskih resursa
Stručna praksa ii fr-tema-3 (bol.12)
Finansijski menadžment (bolonja)
Osiguravačko poslovanje (ss)
Osiguranje (bolonja)
Ekonomija znanja (bolonja)
Kabinet 14
Krunić dr Vlado Profesor strukovnih studija Digitalni marketing (bol.12)
Informacioni sistemi u turizmu (bol.12)
Projektovanje algoritama (bol 16)
Pi-tema-1 (bolonja)
Programski jezici i
Programski jezici ii
Projektovanje veb aplikacija
Primenjeno programiranje (bolonja)
Primena internet tehnologija (bolonja)
Softverski inženjering
Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (ss)
Internet marketing (ss)
Sistemi za upravljanje bazama podataka
Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu
Kabinet 12
Latinović dr Branko Profesor strukovnih studija Elektronski sistemi plaćanja (bol.12)
Informacioni sistemi u turizmu (bol.12)
Elektronska trgovina (bol.12)
Stručna praksa i th-tema-3 (bol.12)
Kabinet 12
Lukač dr Dragan Profesor strukovnih studija Stručna praksa i pb-tema-4 (bol.12)
Madžar dr Lidija Profesor strukovnih studija Menadžment nabavke (bol.12)
Međunarodna ekonomija (bol.12)
Stručna praksa i tr-tema-1 (bol.12)
Poslovanje sa evropskom unijom (bolonja)
Kabinet 5
Maksimović dr Branka Profesor strukovnih studija Poznavanje robe (bol.12)
Agroekonomija (bol.12)
Agroekonomija (bolonja)
Marketing
Pb-2.tema-1 (bolonja)
Poznavanje robe
Stručna praksa i tr-tema-2 (bol.12)
Stručna praksa ii pb-tema-1 (bol.12)
Stručna praksa ii tr-tema-4 (bol.12)
Marketing (bolonja)
Poznavanje robe (bolonja)
Tehnologija proizvodnje hrane
Tr-2.tema-4 (bolonja)
Tr-tema-2 (bolonja)
Kabinet 5
Njegić dr Jovan Profesor strukovnih studija Finansijska tržišta i institucije (bol.12)
Međunarodno oporezivanje (bol.12)
Analiza hartija od vrednosti (bol.12)
Finansijski menadžment
Finansijska strategija i planiranje poreza
Personalne finansije
Finansijska strategija i planiranje poreza (bolonja)
Finansijska tržišta i institucije (bolonja)
Stručna praksa ii fr-tema-1 (bol.12)
Finansijski menadžment (bolonja)
Međunarodno oporezivanje (bolonja)
Investiranje u hartije od vrednosti (ss)
Upravljanje rizicima (ss)
Kabinet 42
Paunović dr Branka Profesor strukovnih studija Uvod u finansijsko poslovanje (bol.12)
Ekonomika turizma
Uvod u finansijsko poslovanje
Finansijske institucije i tržišta
Međunarodni turizam
Menadžment turističke destinacije
Osnovi turizma
Finansijska tržišta i institucije (bolonja)
Stručna praksa ii th-tema-2 (bol.12)
Vrednovanje preduzeća (bolonja)
Bankarsko poslovanje i platni promet (ss)
Uvod u finansijsko poslovanje (bolonja)
Th-2.tema-2 (bolonja)
Vrednovanje preduzeća
Kabinet 41
Račić dr Željko Profesor strukovnih studija Bankarski menadžment (bol.12)
Bankarstvo (bol.12)
Bankarstvo (bolonja)
Kabinet 7
Savić dr Ninoslava Profesor strukovnih studija Osnovi elektronskog poslovanja (bol.12)
Internet tehnologije u poslovanju (bol.12)
Baze podataka
Pi-2.tema-2 (bolonja)
Pi-2.tema-3 (bolonja)
Programski jezici i
Programski jezici ii
Osnovi elektronskog poslovanja (bolonja)
Primena integrisanih razvojnih alata (ss)
Baze podataka (bolonja)
Kabinet 43
Šolak dr Zdravko Profesor strukovnih studija Upravljanje i kontrola troškova (bol.12)
Ekonomika preduzeća (bol.12)
Ponašanje potrošača (bol.12)
Menadžment zdravstvene zaštite (bolonja)
Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje
Ponašanje potrošača
Poslovna statistika
Upravljanje i kontrola troškova (bolonja)
Proizvodni menadžment (ss)
Proizvodni menadžment (ss-m)
Konkurentnost preduzeća i privrede (ss)
Tržišno poslovanje (bolonja)
Kabinet 38
Vukadinović dr Maja Profesor strukovnih studija Psihologija (bol.12)
Poslovno komuniciranje (bol.12)
Tržišno komuniciranje (bol.12)
Poslovanje medija (bol.12)
Geopolitika (bolonja)
Poslovno komuniciranje (bolonja)
Poslovna etika
Poslovne komunikacije
Poslovanje medija (bolonja)
Kabinet 13
Vuković dr Marija Profesor strukovnih studija Finansijska strategija i planiranje poreza (bol.12)
Međunarodno oporezivanje (bol.12)
Finansijska strategija i planiranje poreza
Finansijska strategija i planiranje poreza (bolonja)
Međunarodno oporezivanje (bolonja)
Kabinet 14
Ilić Pupovac dr Maja Predavač Analiza finansijskih izveštaja (bol.12)
Finansijsko računovodstvo (bol.12)
Upravljačko računovodstvo (bol.12)
Finansijsko računovodstvo
Fr-tema-2 (bolonja)
Upravljanje i kontrola troškova (bolonja)
Stručna praksa i fr-tema-2 (bol.12)
Analiza finansijskih izveštaja (bolonja)
Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (ss)
Finansijsko računovodstvo (bolonja)
Upravljačko računovodstvo (bolonja)
Teorija i analiza bilansa
Kabinet 2
Jošanov Vrgović dr Ivana Predavač Osnovi menadžmenta (bol.12) Kabinet 7
Jovin dr Slobodanka Predavač Investiciono bankarstvo (bol.12)
Bankarstvo (bol.12)
Osiguranje (bol.12)
Životno i neživotno osiguranje (ss)
Osiguranje (bolonja)
Bankarstvo (bolonja)
Kabinet 26
Kovačević Berleković dr Bojana Predavač Menadžment turističke destinacije (bol.12)
Sportsko - rekreativni turizam (bol.12)
Osnovi turizma i hotelijerstva (bol.12)
Menadžment turističke destinacije (bolonja)
Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol)
Osnovi turizma (bolonja)
Kabinet 4
Mrkša dr Milutin Predavač Menadžment turističke destinacije (bol.12)
Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol.12)
Posebni oblici turizma (bol.12)
Prirodni resursi u turizmu (bol.12)
Sportsko - rekreativni turizam (bol.12)
Menadž. ljudiskih resursa u turizmu i hotel. (bol.12)
Osnovi turizma i hotelijerstva (bol.12)
Stručna praksa i th-tema-4 (bol.12)
Stručna praksa ii th-tema-3 (bol.12)
Th-2.tema-3 (bolonja)
Th-tema-4 (bolonja)
Kabinet 4
Vujko dr Aleksandra Predavač Menadžment turističkih i hotelijerskih preduz. (bol.12)
Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol.12)
Sportsko - rekreativni turizam (bol.12)
Turistička geografija (bol.12)
Menadž. ljudiskih resursa u turizmu i hotel. (bol.12)
Stručna praksa i th-tema-1 (bol.12)
Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol)
Osnovi turizma (bolonja)
Th-tema-1 (bolonja)
Kabinet 4
Knežević mr Borisav Predavač Ekonomika javnog sektora
Principi javne administracije (bolonja)
Savremene tendencije u javnoj upravi
Kabinet 13
Lončar mr Sanja Predavač Matematika (bol.12)
Primena informacionih tehnologija (bol.12)
Poslovna matematika
Matematika (bolonja)
Kabinet 17
Mihajlović mr Mila Predavač Međunarodne organizacije i integracije (bol.12)
Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol.12)
Trgovinski menadžment (bol.12)
Međunarodno poslovanje (bolonja)
Stručna praksa i tr-tema-1 (bol.12)
Komercijalno poslovanje (bolonja)
Stručna praksa ii tr-tema-2 (bol.12)
Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bolonja)
Trgovinski menadžment (bolonja)
Tržišno poslovanje (bolonja)
Tehnike međunarodnog poslovanja
Tr-2.tema-2 (bolonja)
Kabinet 30
Peković mr Drinka Predavač Osnovi ekonomije (bol.12)
Nacionalna ekonomija (bol.12)
Poslovno okruženje (bol.12)
Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje
Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje
Nacionalna ekonomija (bolonja)
Okruženje poslovanja
Poslovno okruženje (bolonja)
Osnovi ekonomije (bolonja)
Stručna praksa ii tr-tema-3 (bol.12)
Ekonomija znanja (bolonja)
Tr-2.tema-3 (bolonja)
Upravljanje rastom preduzeća
Kabinet 28
Salai mr Leonard Predavač Osnovi menadžmenta (bol.12)
Preduzetništvo (bol.12)
Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol.12)
Principi menadžmenta
Menadžment ljudskih resursa
Menadžment malih i srednjih preduzeća
Organizaciono ponašanje
Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata
Osnovi menadžmenta (bolonja)
Osnovi organizacije (bolonja)
Osnovi preduzetništva
Stručna praksa i pb-tema-2 (bol.12)
Stručna praksa i tr-tema-3 (bol.12)
Socijalno preduzetništvo
Upravljanje ljudskim resursima (ss)
Upravljanje ljudskim resursima (ss-m)
Preduzetništvo (bolonja)
Menadžment malih i srednjih preduzeća (bolonja)
Tr-tema-3 (bolonja)
Kabinet 25
Vlaović Begović mr Sanja Predavač Analiza finansijskih izveštaja (bol.12)
Vrednovanje preduzeća (bol.12)
Međunarodno oporezivanje (bol.12)
Osnovi revizije (bol.12)
Finansijsko računovodstvo (bol.12)
Upravljačko računovodstvo (bol.12)
Finansijsko računovodstvo
Fr-2.tema-4 (bolonja)
Fr-tema-2 (bolonja)
Stručna praksa i fr-tema-2 (bol.12)
Analiza finansijskih izveštaja (bolonja)
Stručna praksa ii fr-tema-4 (bol.12)
Vrednovanje preduzeća (bolonja)
Međunarodno oporezivanje (bolonja)
Finansijsko računovodstvo (bolonja)
Upravljačko računovodstvo (bolonja)
Teorija i analiza bilansa
Upravljanje rizicima
Vrednovanje preduzeća
Kabinet 26
Čolić Danijela Nastavnik stranog jezika Prvi strani poslovni jezik 3 - nemački (bol.12)
Drugi strani poslovi jezik - nemački (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 nemački (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 nemački (bol.12)
Drugi strani poslovni jezik - nemački
Nemački poslovni jezik i
Nemački poslovni jezik ii
Nemački poslovni jezik iii
Prvi strani poslovni jezik iii nemački (bolonja)
Drugi strani poslovni jezik - nemački (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik 1 nemački (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik ii nemački (bolonja)
Kabinet 32
Imbronjev Milka Nastavnik stranog jezika

Predavač
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 engleski (bol.12)
Drugi strani poslovni jezik - engleski
Engleski poslovni jezik i
Engleski poslovni jezik ii
Engleski poslovni jezik iii
Prvi strani poslovni jezik iii engleski (bolonja)
Drugi strani poslovni jezik - engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik ii engleski (bolonja)
Kabinet 31
Kisin Nina Nastavnik stranog jezika Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik ii engleski (bolonja)
Kabinet 15
Lemajić Maja Nastavnik stranog jezika Prvi strani poslovni jezik 3 - engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 engleski (bol.12)
Drugi strani poslovni jezik - engleski
Engleski poslovni jezik i
Engleski poslovni jezik ii
Engleski poslovni jezik iii
Prvi strani poslovni jezik iii engleski (bolonja)
Drugi strani poslovni jezik - engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik ii engleski (bolonja)
Kabinet 16
Martinović Barbul Ivana Nastavnik stranog jezika Prvi strani poslovni jezik 3 - engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 engleski (bol.12)
Drugi strani poslovni jezik - engleski
Engleski poslovni jezik i
Engleski poslovni jezik ii
Engleski poslovni jezik iii
Prvi strani poslovni jezik iii engleski (bolonja)
Drugi strani poslovni jezik - engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik ii engleski (bolonja)
Kabinet 27
Verežan Tamara Nastavnik stranog jezika Prvi strani poslovni jezik 3 - francuski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 francuski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 francuski (bol.12)
Francuski poslovni jezik i
Francuski poslovni jezik ii
Francuski poslovni jezik iii
Prvi strani poslovni jezik iii francuski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik 1 francuski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik ii francuski (bolonja)
Kabinet 36
Zorica Samardžić Ivana Nastavnik stranog jezika Prvi strani poslovni jezik 3 - nemački (bol.12)
Drugi strani poslovi jezik - nemački (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 nemački (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 nemački (bol.12)
Drugi strani poslovni jezik - nemački
Nemački poslovni jezik i
Nemački poslovni jezik ii
Nemački poslovni jezik iii
Prvi strani poslovni jezik iii nemački (bolonja)
Drugi strani poslovni jezik - nemački (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik 1 nemački (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik ii nemački (bolonja)
Kabinet 4
Živkov dr Dejan Nastavnik veština Finansijska strategija i planiranje poreza (bol.12)
Analiza hartija od vrednosti (bol.12)
Javne finansije (bol.12)
Finansijska strategija i planiranje poreza (bolonja)
Kabinet 13
Momčilović Mirela Nastavnik veština Uvod u finansijsko poslovanje (bol.12)
Finansijski menadžment (bol.12)
Menadžment ljudskih resursa
Kabinet 30
Bolesnikov Dragana Asistent Izrada i implementacija biznis plana (bol.12)
Finansijska tržišta i institucije (bol.12)
Kabinet 6
Dragosavac Miloš Asistent Analiza finansijskih izveštaja (bol.12)
Finansijska strategija i planiranje poreza (bol.12)
Finansijska tržišta i institucije (bol.12)
Preduzetništvo (bol.12)
Kabinet 5
Drinić Dragana Asistent Osnovi ekonomije (bol.12)
Ekonomika preduzeća (bol.12)
Ponašanje potrošača (bol.12)
Kabinet 33
Dumeljić Jelena Asistent Osnovi menadžmenta (bol.12)
Osnovi organizacije (bol.12)
Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol.12)
Geopolitika (bol.12)
Kabinet 2
Đuričić Jovana Asistent Poslovno pravo (bol.12)
Poslovno pravo (bolonja)
Međunarodno poslovno pravo (bolonja)
Kabinet 18
Ercegovac Dajana Asistent Nacionalna ekonomija (bol.12)
Marketing (bol.12)
Kabinet 13
Gašević Dragana Asistent Tržišno komuniciranje (bol.12)
Menadžment nabavke (bol.12)
Tržišno poslovanje (bol.12)
Marketing istraživanje (bol.12)
Poslovno planiranje (ss)
Kabinet 33
Glušac Danijela Asistent Međunarodne organizacije i integracije (bol.12)
Poslovno pravo (bol.12)
Osiguravačko poslovanje (ss)
Poslovno pravo (bolonja)
Međunarodno poslovno pravo (bolonja)
Kabinet 32
Kočić Vugdelija Vesna Asistent Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol.12)
Aktuarstvo (bol.12)
Međunarodna ekonomija (bol.12)
Kabinet 6
Milić Dragana Asistent Finansijsko računovodstvo (bol.12)
Upravljanje projektima (ss)
Životno i neživotno osiguranje (ss)
Kabinet 3
Obradović Ćuk Jelena Asistent Nacionalna ekonomija (bol.12)
Finansijska strategija i planiranje poreza (bol.12)
Osiguranje (bol.12)
Osiguravačko poslovanje (ss)
Osiguranje (bolonja)
Kabinet 2
Pavkov Ivan Asistent Matematika (bol.12)
Primena informacionih tehnologija (bol.12)
Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol.12)
Kabinet 16
Roganović Milijana Asistent Ekološki menadžment (bol.12)
Upravljanje kvalitetom (bol.12)
Osnovi menadžmenta (bol.12)
Trgovinski menadžment (bol.12)
Kabinet 16
Spasojević Ana Asistent Marketing (bol.12)
Preduzetništvo (bol.12)
Međunarodna trgovina (bol.12)
Kabinet 3
Sredojević Dejan Asistent Primena informacionih tehnologija (bol.12)
Elektronski sistemi plaćanja (bol.12)
Digitalni marketing (bol.12)
Informacioni sistemi u turizmu (bol.12)
Elektronska trgovina (bol.12)
Projektovanje algoritama (bol 16)
Programski jezici i
Programski jezici ii
Projektovanje veb aplikacija
Osnovi elektronskog poslovanja (bolonja)
Primenjeno programiranje (bolonja)
Primena internet tehnologija (bolonja)
Softverski inženjering
Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (ss)
Internet marketing (ss)
Sistemi za upravljanje bazama podataka
Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu
Kabinet 12
Stankov Biljana Asistent Osnovi ekonomije (bol.12)
Poslovno okruženje (bol.12)
Marketing (bol.12)
Osnovi organizacije (bol.12)
Kabinet 16
Vranješ Marija Asistent Tržišno komuniciranje (bol.12)
Ekonomika preduzeća (bol.12)
Marketing istraživanje (bol.12)
Ponašanje potrošača (bol.12)
Međunarodni marketing (bolonja)
Tržišno poslovanje (bolonja)
Kabinet 2