Nastavni kadar

Prezime i ime Zvanje Nastavni predmeti po prethodnim i nastavnom planu i programu koji se realizuje Nastavnici
Tomić dr Dragica

Direktor
Profesor strukovnih studija Osnovi menadžmenta (bol.12)
Preduzetništvo (bol.12)
Principi menadžmenta
Osnovi menadžmenta (bolonja)
Osnovi preduzetništva
Preduzetništvo (bolonja)
Kabinet 5
Vuksanović dr Gordana

Pomoćnik direktora za nastavu
Redovni profesor univerziteta

Profesor strukovnih studija
Sociologija (bol.12)
Menadžment medijskih sistema (bolonja)
Sociologija (bolonja)
Kabinet 7
Jočić mr Dragan

Pomoćnik direktora za organizaciju informacionog sistema
Predavač Matematika (bol.12)
Primena informacionih tehnologija (bol.12)
Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol.12)
Matematika (bolonja)
Primena informacionih tehnologija (bolonja)
Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bolonja)
Aktuarstvo (bolonja)
Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu
Kabinet 7
Sredojević Dejan

Koordinator tima za marketing
Asistent Primena informacionih tehnologija (bol.12)
Informacioni sistemi u turizmu (bol.12)
Osnovi elektronskog poslovanja (bolonja)
Kabinet 12
Dragosavac Miloš

Koordinator tima za međunarodnu saradnju
Asistent Nacionalna ekonomija (bol.12)
Finansijska tržišta i institucije (bol.12)
Preduzetništvo (bol.12)
Finansijska tržišta i institucije (bolonja)
Uvod u finansijsko poslovanje (bolonja)
Kabinet 26
Tomašević Stevan

Koordinator tima za uređivanje časopisa škola biznisa
Asistent Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol.12)
Analiza finansijskih izveštaja (bol.12)
Osnovi revizije (bol.12)
Finansijsko računovodstvo (bol.12)
Kabinet 26
Filipović dr Luka Redovni profesor univerziteta

Profesor strukovnih studija
Matematika (bol.12)
Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol.12)
Poslovna matematika
Matematika (bolonja)
Poslovna statistika
Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bolonja)
Kabinet 13
Tomić dr Radovan Redovni profesor univerziteta Osnovi ekonomije (bol.12)
Poslovno okruženje (bol.12)
Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje
Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje
Okruženje poslovanja
Poslovno okruženje (bolonja)
Osnovi ekonomije (bolonja)
Kabinet 6
Ničić dr Milica Vanredni profesor univerziteta

Profesor strukovnih studija
Upravljanje i kontrola troškova (bol.12)
Fr-tema-1 (bolonja)
Principi menadžmenta
Osnovi menadžmenta (bolonja)
Upravljanje i kontrola troškova (bolonja)
Stručna praksa i fr-tema-1 (bol.12)
Finansijska tržišta i institucije (bolonja)
Marketing istraživanje (bolonja)
Upravljanje projektima (ss)
Kabinet 36
Pavlović dr Novica Vanredni profesor univerziteta

Profesor strukovnih studija
Osnovi organizacije (bol.12)
Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol.12)
Organizaciono ponašanje
Operativni menadžment
Osnovi organizacije (bolonja)
Pb-2.tema-2 (bolonja)
Pb-2.tema-3 (bolonja)
Pb-tema-2 (bolonja)
Stručna praksa i pb-tema-2 (bol.12)
Stručna praksa ii pb-tema-2 (bol.12)
Stručna praksa ii pb-tema-3 (bol.12)
Upravljanje kvalitetom (bolonja)
Energetska bezbednost (bolonja) ispit
Proizvodni menadžment (ss)
Proizvodni menadžment (ss-m)
Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bolonja)
Strateški menadžment tehnologija i inovacija
Upravljanje projektima
Upravljanje rastom preduzeća
Kabinet 35
Đorđević dr Slaviša Docent univerziteta

Profesor strukovnih studija
Vrednovanje preduzeća (bol.12)
Finansijsko računovodstvo (bol.12)
Fr-2.tema-1 (bolonja)
Fr-2.tema-2 (bolonja)
Analiza finansijskih izveštaja (bolonja)
Stručna praksa ii fr-tema-1 (bol.12)
Stručna praksa ii fr-tema-2 (bol.12)
Vrednovanje preduzeća (bolonja)
Forenzičko računovodstvo i revizija (bolonja)
Finansijsko računovodstvo (bolonja)
Finansijsko računovodstvo (bolonja)
Upravljačko računovodstvo (bolonja)
Vrednovanje preduzeća
Kabinet 31
Đurić dr Dejan Docent univerziteta

Profesor strukovnih studija
Nacionalna ekonomija (bol.12)
Osnovi menadžmenta (bol.12)
Geopolitika (bol.12)
Nacionalna ekonomija (bolonja)
Geopolitika (bolonja)
Osnovi menadžmenta (bolonja)
Principi javne administracije (bolonja)
Kabinet 34
Đurić Kuzmanović dr Tatjana Redovni profesor

Profesor strukovnih studija
Nacionalna ekonomija (bol.12)
Poslovno okruženje (bol.12)
Ekonomika trgovine
Nacionalna ekonomija (bolonja)
Okruženje poslovanja
Poslovno okruženje (bolonja)
Pb-tema-1 (bolonja)
Stručna praksa i pb-tema-1 (bol.12)
Poslovanje sa evropskom unijom (bolonja)
Upravljanje porodičnim poslovima (ss)
Upravljanje porodičnim poslovima
Kabinet 44
Ljubojević dr Čedomir Redovni profesor

Profesor strukovnih studija
Marketing (bol.12)
Marketing (bolonja)
Kabinet 45
Jošanov dr Borislav Vanredni profesor

Profesor strukovnih studija
Elektronski sistemi plaćanja (bol.12)
Elektronska trgovina (bol.12)
Pi-2.tema-4 (bolonja)
Pi-tema-2 (bolonja)
Pi-tema-4 (bolonja)
Osnovi elektronskog poslovanja (bolonja)
Softverski inženjering
Strukture podataka i algoritmi
Objektno-orijentisano projektovanje (ss)
Softverski inženjering (bolonja)
Uvod u e-biznis
Kabinet 29
Ljubojević dr Gordana Vanredni profesor

Profesor strukovnih studija
Poslovno pravo (bol.12)
Poslovna etika
Poslovno pravo
Stručna praksa ii tr-tema-1 (bol.12)
Poslovno pravo (bolonja)
Međunarodno poslovno pravo (bolonja)
Tr-2.tema-1 (bolonja)
Turistička legislativa
Kabinet 45
Pavlović dr Zoran Vanredni profesor Poslovno pravo (bol.12)
Poslovna etika
Poslovno pravo
Poslovno pravo (bolonja)
Međunarodno poslovno pravo (bolonja)
Tr-2.tema-1 (bolonja)
Turistička legislativa
Kralja petra
Ratković Njegovan dr Biljana Vanredni profesor

Profesor strukovnih studija
Sociologija (bol.12)
Poslovanje medija (bol.12)
Poslovanje medija (bolonja)
Menadžment medijskih sistema (bolonja)
Sociologija (bolonja)
Kabinet 31
Bikicki dr Nataša Profesor strukovnih studija Prvi strani poslovni jezik 3 - engleski (bol.12)
Drugi strani poslovi jezik - engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 engleski (bol.12)
Drugi strani poslovni jezik - engleski
Engleski poslovni jezik i
Engleski poslovni jezik ii
Engleski poslovni jezik iii
Prvi strani poslovni jezik iii engleski (bolonja)
Drugi strani poslovni jezik - engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik ii engleski (bolonja)
Kabinet 27
Boškov dr Veronika Profesor strukovnih studija Izrada i implementacija biznis plana (bol.12)
Upravljanje kvalitetom (bol.12)
Izrada i implementacija biznis plana
Menadžment ljudskih resursa
Osnovi organizacije (bolonja)
Pb-2.tema-4 (bolonja)
Pb-tema-3 (bolonja)
Pb-tema-4 (bolonja)
Stručna praksa i pb-tema-3 (bol.12)
Stručna praksa i pb-tema-4 (bol.12)
Izrada i implementacija biznis plana (bolonja)
Stručna praksa ii pb-tema-4 (bol.12)
Upravljanje kvalitetom (bolonja)
Upravljanje projektima (ss)
Upravljanje ljudskim resursima (ss)
Upravljanje projektima (ss-m.bo)
Kabinet 25
Đukanović dr Slaviša Profesor strukovnih studija Ekološki menadžment (bol.12)
Finansijsko računovodstvo (bol.12)
Uvod u finansijsko poslovanje (bol.12)
Uvod u finansijsko poslovanje
Finansijsko računovodstvo
Fr-tema-3 (bolonja)
Fr-tema-4 (bolonja)
Osnovi računovodstva
Računovodstvo trgovinskih preduzeća
Stručna praksa i fr-tema-3 (bol.12)
Stručna praksa i fr-tema-4 (bol.12)
Ekološki menadžment (bolonja)
Energetska bezbednost (bolonja) ispit
Poslovno planiranje (ss)
Poslovno planiranje (ss-m.bo)
Finansijsko računovodstvo (bolonja)
Uvod u finansijsko poslovanje (bolonja)
Upravljanje rizicima
Kabinet 3
Gajić dr Tamara Profesor strukovnih studija Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol.12)
Menadž. ljudiskih resursa u turizmu i hotel. (bol.12)
Osnovi turizma i hotelijerstva (bol.12)
Ekonomika turizma
Međunarodni turizam
Menadžment turističke destinacije
Marketing u turizmu
Osnovi turizma
Menadžment turističke destinacije (bolonja)
Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol)
Stručna praksa ii th-tema-4 (bol.12)
Osnovi turizma (bolonja)
Th-2.tema-4 (bolonja)
Turistička geografija
Upravljanje turističkim preduzećima
Kabinet 4
Janković dr Dragica Profesor strukovnih studija Osiguranje (bol.12)
Osiguravačko poslovanje (ss)
Životno i neživotno osiguranje (ss)
Osiguranje (bolonja)
Kabinet 5
Jovičić dr Dragoljub Profesor strukovnih studija Marketing (bol.12)
Tržišno komuniciranje (bol.12)
Menadžment nabavke (bol.12)
Tržišno poslovanje (bol.12)
Marketing istraživanje (bol.12)
Poslovno komuniciranje (bolonja)
Tržišno komuniciranje (bolonja)
Međunarodni marketing (bolonja)
Marketing istraživanje (bolonja)
Tržišno poslovanje (bolonja)
Kabinet 37
Jović dr Ljiljana Profesor strukovnih studija Finansijska strategija i planiranje poreza (bol.12)
Međunarodno oporezivanje (bol.12)
Javne finansije (bol.12)
Budžetiranje - planiranje i kontrola profita
Finansijska strategija i planiranje poreza
Javne finansije i budžetiranje
Preduzetničke finansije
Finansijska strategija i planiranje poreza (bolonja)
Međunarodno oporezivanje (bolonja)
Kabinet 12
Komnenić dr Biserka Profesor strukovnih studija Ekonomika preduzeća (bol.12)
Finansijski menadžment (bol.12)
Budžetiranje - planiranje i kontrola profita
Finansijske institucije i tržišta
Finansijski menadžment
Fr-2.tema-3 (bolonja)
Menadžment ljudskih resursa
Stručna praksa ii fr-tema-3 (bol.12)
Finansijski menadžment (bolonja)
Osiguravačko poslovanje (ss)
Osiguranje (bolonja)
Ekonomija znanja (bolonja)
Kabinet 14
Madžar dr Lidija Profesor strukovnih studija Međunarodna ekonomija (bol.12)
Poslovanje sa evropskom unijom (bolonja)
Kabinet 6
Maksimović dr Branka Profesor strukovnih studija Poznavanje robe (bol.12)
Agroekonomija (bol.12)
Agroekonomija (bolonja)
Marketing
Osnovi ekonomije (bolonja)
Pb-2.tema-1 (bolonja)
Poznavanje robe
Stručna praksa i tr-tema-2 (bol.12)
Stručna praksa ii pb-tema-1 (bol.12)
Stručna praksa ii tr-tema-4 (bol.12)
Marketing (bolonja)
Poznavanje robe (bolonja)
Tehnologija proizvodnje hrane
Tr-2.tema-4 (bolonja)
Tr-tema-2 (bolonja)
Kabinet 5
Marošan dr Zoran Profesor strukovnih studija Primena informacionih tehnologija (bol.12)
Poslovni aplikativni sistemi (bol.12)
Osnovi informaciono - komunikacionih tehnologija
Pi-2.tema-1 (bolonja)
Poslovni informacioni sistemi
Pi-tema-3 (bolonja)
Primena informacionih tehnologija (bolonja)
Stručna praksa i th-tema-3 (bol.12)
Sistemi za elektronsko učenje (ss)
Poslovni informacioni sistemi (ss)
Th-tema-3 (bolonja)
Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu
Kabinet 29
Paunović dr Branka Profesor strukovnih studija Uvod u finansijsko poslovanje (bol.12)
Ekonomika turizma
Uvod u finansijsko poslovanje
Finansijske institucije i tržišta
Međunarodni turizam
Menadžment turističke destinacije
Osnovi turizma
Finansijska tržišta i institucije (bolonja)
Stručna praksa ii th-tema-2 (bol.12)
Vrednovanje preduzeća (bolonja)
Bankarsko poslovanje i platni promet (ss)
Uvod u finansijsko poslovanje (bolonja)
Th-2.tema-2 (bolonja)
Vrednovanje preduzeća
Kabinet 41
Savić dr Ninoslava Profesor strukovnih studija Osnovi elektronskog poslovanja (bol.12)
Internet tehnologije u poslovanju (bol.12)
Baze podataka
Pi-2.tema-2 (bolonja)
Pi-2.tema-3 (bolonja)
Programski jezici i
Programski jezici ii
Osnovi elektronskog poslovanja (bolonja)
Primena integrisanih razvojnih alata (ss)
Baze podataka (bolonja)
Kabinet 43
Šolak dr Zdravko Profesor strukovnih studija Upravljanje i kontrola troškova (bol.12)
Ekonomika preduzeća (bol.12)
Ponašanje potrošača (bol.12)
Menadžment zdravstvene zaštite (bolonja)
Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje
Ponašanje potrošača
Poslovna statistika
Upravljanje i kontrola troškova (bolonja)
Konkurentnost preduzeća i privrede (ss)
Tržišno poslovanje (bolonja)
Kabinet 38
Vukadinović dr Maja Profesor strukovnih studija Psihologija (bol.12)
Poslovno komuniciranje (bol.12)
Poslovanje medija (bol.12)
Geopolitika (bolonja)
Poslovno komuniciranje (bolonja)
Poslovna etika
Poslovne komunikacije
Poslovanje medija (bolonja)
Kabinet 13
Vukašinović dr Jovan Profesor strukovnih studija Vrednovanje preduzeća (bol.12)
Osnovi revizije (bol.12)
Fr-2.tema-4 (bolonja)
Stručna praksa ii fr-tema-4 (bol.12)
Vrednovanje preduzeća (bolonja)
Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (ss)
Vrednovanje preduzeća
Kabinet 17
Bošković dr Tatjana Predavač Ruralni turizam (bol.12)
Ekonomika turizma (bol.12)
Menadžment turističke destinacije
Poslovno komuniciranje (bolonja)
Stručna praksa i th-tema-2 (bol.12)
Tržišno komuniciranje (bolonja)
Menadžment turističke destinacije (bolonja)
Stručna praksa ii th-tema-1 (bol.12)
Trgovinski menadžment (bolonja)
Tržišno poslovanje (bolonja)
Th-2.tema-1 (bolonja)
Th-tema-2 (bolonja)
Trgovinski marketing
Kabinet 3
Ćuzović dr Đorđe Predavač Međunarodna trgovina (bol.12)
Menadžment usluga (bol.12)
Stručna praksa i tr-tema-4 (bol.12)
Finansijska tržišta i institucije (bolonja)
Vrednovanje preduzeća (bolonja)
Konkurentnost preduzeća i privrede (ss)
Trgovinski menadžment (bolonja)
Trgovinski menadžment
Tr-tema-1 (bolonja)
Tr-tema-4 (bolonja)
Kabinet 18
Kovačević Berleković dr Bojana Predavač Menadžment turističke destinacije (bol.12)
Sportsko - rekreativni turizam (bol.12)
Osnovi turizma i hotelijerstva (bol.12)
Menadžment turističke destinacije (bolonja)
Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol)
Osnovi turizma (bolonja)
Kabinet 4
Mrkša dr Milutin Predavač Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol.12)
Posebni oblici turizma (bol.12)
Prirodni resursi u turizmu (bol.12)
Osnovi turizma i hotelijerstva (bol.12)
Stručna praksa i th-tema-4 (bol.12)
Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol)
Stručna praksa ii th-tema-3 (bol.12)
Th-2.tema-3 (bolonja)
Th-tema-4 (bolonja)
Kabinet 4
Njegić dr Jovan Predavač Finansijska tržišta i institucije (bol.12)
Međunarodno oporezivanje (bol.12)
Analiza hartija od vrednosti (bol.12)
Finansijski menadžment
Finansijska strategija i planiranje poreza
Personalne finansije
Finansijska strategija i planiranje poreza (bolonja)
Finansijska tržišta i institucije (bolonja)
Finansijski menadžment (bolonja)
Međunarodno oporezivanje (bolonja)
Investiranje u hartije od vrednosti (ss)
Upravljanje rizicima (ss)
Kabinet 42
Račić dr Željko Predavač Bankarski menadžment (bol.12)
Osnovi organizacije (bol.12)
Bankarstvo (bol.12)
Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bolonja)
Bankarstvo (bolonja)
Kabinet 16
Vujko dr Aleksandra Predavač Menadžment turističkih i hotelijerskih preduz. (bol.12)
Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol.12)
Turistička geografija (bol.12)
Menadž. ljudiskih resursa u turizmu i hotel. (bol.12)
Stručna praksa i th-tema-1 (bol.12)
Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol)
Osnovi turizma (bolonja)
Th-tema-1 (bolonja)
Kabinet 4
Vuković dr Marija Predavač Finansijska strategija i planiranje poreza (bol.12)
Međunarodno oporezivanje (bol.12)
Finansijska strategija i planiranje poreza
Poslovno okruženje (bolonja)
Principi javne administracije (bolonja)
Poslovanje sa evropskom unijom (bolonja)
Finansijska strategija i planiranje poreza (bolonja)
Međunarodno oporezivanje (bolonja)
Bankarsko poslovanje i platni promet (ss)
Upravljanje porodičnim poslovima (ss)
Kabinet 14
Ilić Pupovac mr Maja Predavač Analiza finansijskih izveštaja (bol.12)
Finansijsko računovodstvo (bol.12)
Upravljačko računovodstvo (bol.12)
Finansijsko računovodstvo
Fr-tema-2 (bolonja)
Upravljanje i kontrola troškova (bolonja)
Stručna praksa i fr-tema-2 (bol.12)
Analiza finansijskih izveštaja (bolonja)
Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (ss)
Finansijsko računovodstvo (bolonja)
Upravljačko računovodstvo (bolonja)
Teorija i analiza bilansa
Kabinet 2
Japundžić mr Miloš Predavač Matematika (bol.12)
Primena informacionih tehnologija (bol.12)
Matematika (bolonja)
Primena informacionih tehnologija (bolonja)
Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu
Kabinet 13
Jovin mr Slobodanka Predavač Investiciono bankarstvo (bol.12)
Bankarstvo (bol.12)
Izrada i implementacija biznis plana
Izrada i implementacija biznis plana (bolonja)
Uvod u finansijsko poslovanje (bolonja)
Bankarstvo (bolonja)
Upravljanje rizicima
Kabinet 13
Knežević mr Borisav Predavač Ekonomika javnog sektora
Principi javne administracije (bolonja)
Savremene tendencije u javnoj upravi
Kabinet 13
Lončar mr Sanja Predavač Matematika (bol.12)
Primena informacionih tehnologija (bol.12)
Poslovna matematika
Matematika (bolonja)
Kabinet 13
Mihajlović mr Mila Predavač Međunarodne organizacije i integracije (bol.12)
Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol.12)
Trgovinski menadžment (bol.12)
Međunarodno poslovanje (bolonja)
Stručna praksa i tr-tema-1 (bol.12)
Komercijalno poslovanje (bolonja)
Stručna praksa ii tr-tema-2 (bol.12)
Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bolonja)
Trgovinski menadžment (bolonja)
Tržišno poslovanje (bolonja)
Tehnike međunarodnog poslovanja
Tr-2.tema-2 (bolonja)
Kabinet 30
Papić Blagojević mr Nataša Predavač Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol.12)
Aktuarstvo (bol.12)
Poslovna statistika
Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bolonja)
Aktuarstvo (bolonja)
Upravljanje rizicima (ss)
Kabinet 42
Peković mr Drinka Predavač Nacionalna ekonomija (bol.12)
Poslovno okruženje (bol.12)
Nacionalna ekonomija (bolonja)
Poslovno okruženje (bolonja)
Osnovi ekonomije (bolonja)
Stručna praksa ii tr-tema-3 (bol.12)
Ekonomija znanja (bolonja)
Tr-2.tema-3 (bolonja)
Upravljanje rastom preduzeća
Kabinet 28
Salai mr Leonard Predavač Osnovi menadžmenta (bol.12)
Preduzetništvo (bol.12)
Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol.12)
Principi menadžmenta
Menadžment ljudskih resursa
Menadžment malih i srednjih preduzeća
Organizaciono ponašanje
Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata
Osnovi menadžmenta (bolonja)
Osnovi organizacije (bolonja)
Stručna praksa i tr-tema-3 (bol.12)
Socijalno preduzetništvo
Upravljanje ljudskim resursima (ss)
Upravljanje ljudskim resursima (ss-m)
Preduzetništvo (bolonja)
Menadžment malih i srednjih preduzeća (bolonja)
Tr-tema-3 (bolonja)
Kabinet 25
Vlaović Begović mr Sanja Predavač Analiza finansijskih izveštaja (bolonja)
Vrednovanje preduzeća (bolonja)
Uvod u finansijsko poslovanje (bolonja)
Vrednovanje preduzeća
Kabinet 12
Francuz Milica Nastavnik stranog jezika Prvi strani poslovni jezik 3 - francuski (bol.12)
Drugi strani poslovi jezik - francuski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 francuski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 francuski (bol.12)
Drugi strani poslovni jezik - francuski
Francuski poslovni jezik i
Francuski poslovni jezik ii
Francuski poslovni jezik iii
Prvi strani poslovni jezik iii francuski (bolonja)
Drugi strani poslovni jezik - francuski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik 1 francuski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik ii francuski (bolonja)
Kabinet 13
Imbronjev Milka Nastavnik stranog jezika

Predavač
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 engleski (bol.12)
Drugi strani poslovni jezik - engleski
Engleski poslovni jezik i
Engleski poslovni jezik ii
Engleski poslovni jezik iii
Prvi strani poslovni jezik iii engleski (bolonja)
Drugi strani poslovni jezik - engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik ii engleski (bolonja)
Kabinet 31
Jakšić Radojka Nastavnik stranog jezika Prvi strani poslovni jezik 3 - ruski (bol.12)
Drugi strani poslovi jezik - ruski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 ruski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 ruski (bol.12)
Drugi strani poslovni jezik - ruski
Ruski poslovni jezik i
Ruski poslovni jezik ii
Ruski poslovni jezik iii
Prvi strani poslovni jezik iii ruski (bolonja)
Drugi strani poslovni jezik - ruski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik i ruski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik ii ruski (bolonja)
Kabinet 33
Kisin Nina Nastavnik stranog jezika Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik ii engleski (bolonja)
Kabinet 18
Lemajić Maja Nastavnik stranog jezika Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 engleski (bol.12)
Drugi strani poslovni jezik - engleski
Engleski poslovni jezik i
Engleski poslovni jezik ii
Engleski poslovni jezik iii
Prvi strani poslovni jezik iii engleski (bolonja)
Drugi strani poslovni jezik - engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik ii engleski (bolonja)
Kabinet 16
Martinović Barbul Ivana Nastavnik stranog jezika Prvi strani poslovni jezik 3 - engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 engleski (bol.12)
Drugi strani poslovni jezik - engleski
Engleski poslovni jezik i
Engleski poslovni jezik ii
Engleski poslovni jezik iii
Prvi strani poslovni jezik iii engleski (bolonja)
Drugi strani poslovni jezik - engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik 1 engleski (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik ii engleski (bolonja)
Kabinet 27
Zorica Samardžić Ivana Nastavnik stranog jezika Prvi strani poslovni jezik 3 - nemački (bol.12)
Drugi strani poslovi jezik - nemački (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 1 nemački (bol.12)
Prvi strani poslovni jezik 2 nemački (bol.12)
Drugi strani poslovni jezik - nemački
Nemački poslovni jezik i
Nemački poslovni jezik ii
Nemački poslovni jezik iii
Prvi strani poslovni jezik iii nemački (bolonja)
Drugi strani poslovni jezik - nemački (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik 1 nemački (bolonja)
Prvi strani poslovni jezik ii nemački (bolonja)
Kabinet 18
Bešlić Dragana Asistent Osnovi ekonomije (bol.12)
Analiza finansijskih izveštaja (bol.12)
Osnovi menadžmenta (bol.12)
Finansijsko računovodstvo (bol.12)
Upravljačko računovodstvo (bol.12)
Forenzičko računovodstvo i revizija (bolonja)
Kabinet 28
Bešlić Ivana Asistent Osnovi ekonomije (bol.12)
Ekološki menadžment (bol.12)
Analiza finansijskih izveštaja (bol.12)
Finansijsko računovodstvo (bol.12)
Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (ss)
Kabinet 28
Bugar Denis Asistent Osnovi ekonomije (bol.12)
Nacionalna ekonomija (bol.12)
Osnovi menadžmenta (bol.12)
Geopolitika (bol.12)
Poslovno okruženje (bolonja)
Kabinet 34
Drinić Dragana Asistent Osnovi ekonomije (bol.12)
Ekološki menadžment (bol.12)
Ekonomika preduzeća (bol.12)
Ponašanje potrošača (bol.12)
Kabinet 18
Đuričić Jovana Asistent Poslovno pravo (bol.12)
Poslovno pravo (bolonja)
Međunarodno poslovno pravo (bolonja)
Kabinet 18
Ercegovac Dajana Asistent Nacionalna ekonomija (bol.12)
Marketing (bol.12)
Finansijsko računovodstvo
Finansijska tržišta i institucije (bolonja)
Finansijsko računovodstvo (bolonja)
Bankarstvo (bolonja)
Kabinet 13
Glušac Danijela Asistent Međunarodne organizacije i integracije (bol.12)
Poslovno pravo (bol.12)
Poslovno pravo (bolonja)
Poslovno pravo (bolonja)
Međunarodno poslovno pravo (bolonja)
Kabinet 32
Milić Dragana Asistent Bankarski menadžment (bol.12)
Uvod u finansijsko poslovanje (bol.12)
Finansijski menadžment (bolonja)
Osiguravačko poslovanje (ss)
Životno i neživotno osiguranje (ss)
Uvod u finansijsko poslovanje (bolonja)
Osiguranje (bolonja)
Bankarstvo (bolonja)
Kabinet 3
Momčilović Mirela Asistent Uvod u finansijsko poslovanje (bol.12)
Finansijski menadžment (bol.12)
Finansijski menadžment (bolonja)
Proizvodni menadžment (ss-m)
Uvod u finansijsko poslovanje (bolonja)
Kabinet 30
Obradović Jelena Asistent Nacionalna ekonomija (bol.12)
Poznavanje robe (bol.12)
Preduzetništvo (bol.12)
Osiguranje (bol.12)
Uvod u finansijsko poslovanje (bolonja)
Osiguranje (bolonja)
Poznavanje robe (bolonja)
Kabinet 2
Pavkov Ivan Asistent Matematika (bol.12)
Primena informacionih tehnologija (bol.12)
Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol.12)
Kabinet 16
Pivašević Jelena Asistent Osnovi menadžmenta (bol.12)
Osnovi organizacije (bol.12)
Preduzetništvo (bol.12)
Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol.12)
Osnovi menadžmenta (bolonja)
Osnovi organizacije (bolonja)
Upravljanje kvalitetom (bolonja)
Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bolonja)
Kabinet 2
Roganović Milijana Asistent Ekološki menadžment (bol.12)
Izrada i implementacija biznis plana (bol.12)
Upravljanje kvalitetom (bol.12)
Osnovi menadžmenta (bol.12)
Menadžment zdravstvene zaštite (bolonja)
Izrada i implementacija biznis plana (bolonja)
Kabinet 16
Stankov Biljana Asistent Upravljanje i kontrola troškova (bol.12)
Međunarodne organizacije i integracije (bol.12)
Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol.12)
Menadžment nabavke (bol.12)
Osnovi menadžmenta (bol.12)
Menadžment zdravstvene zaštite (bolonja)
Upravljanje i kontrola troškova (bolonja)
Izrada i implementacija biznis plana (bolonja)
Kabinet 16
Stanković Milica Asistent Poslovno komuniciranje (bol.12)
Trgovinski menadžment (bol.12)
Međunarodna ekonomija (bol.12)
Menadžment usluga (bol.12)
Poslovno okruženje (bolonja)
Poslovanje sa evropskom unijom (bolonja)
Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bolonja)
Kabinet 18
Vranješ Marija Asistent Tržišno komuniciranje (bol.12)
Marketing istraživanje (bol.12)
Komercijalno poslovanje (bolonja)
Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bolonja)
Međunarodni marketing (bolonja)
Tržišno poslovanje (bolonja)
Kabinet 18
Živkov Dejan Asistent Osnovi ekonomije (bol.12)
Finansijska strategija i planiranje poreza (bol.12)
Analiza hartija od vrednosti (bol.12)
Javne finansije (bol.12)
Geopolitika (bolonja)
Osnovi ekonomije (bolonja)
Finansijska strategija i planiranje poreza (bolonja)
Finansijski menadžment (bolonja)
Kabinet 13
Radumilo Irena Saradnik u nastavi Međunarodne organizacije i integracije (bol.12)
Poslovno pravo (bol.12)
Kabinet 32
Đorđević Ana Saradnik u nastavi Ekološki menadžment (bol.12)
Međunarodna ekonomija (bol.12)
Međunarodna trgovina (bol.12)
Kabinet 3
Gašević Dragana Saradnik u nastavi Nacionalna ekonomija (bol.12)
Tržišno komuniciranje (bol.12)
Tržišno poslovanje (bol.12)
Marketing istraživanje (bol.12)
Psihologija (bolonja)
Poslovno komuniciranje (bolonja)
Marketing istraživanje (bolonja)
Poslovno planiranje (ss)
Preduzetništvo (bolonja)
Kabinet 18