POZDRAVNA REČ DIREKTORA

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je državna institucija sa tradicijom dužom od pola veka, sa prepoznatljivim, cenjenim smerovima i profilima, te sa izuzetno razvijenom poslovnom saradnjom sa brojnim domaćim i međunarodnim institucijama u oblasti privrede i obrazovanja.

 

Raznovrsnost studijskih programa i fleksibilnost u pogledu potreba tržišta i studenata uticali su na prepoznatljivost škole u širem okruženju. U skladu sa savremenim tendencijama i uz prepoznavanje zahteva tržišta rada, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu akreditovala je i novi studijski program, Primenjena informatika, u polјu prirodno-matematičkih nauka, i na taj način napravila iskorak u odnosu na dosadašnju praksu.

 

U budućem periodu, škola će intenzivnije raditi na razvijanju međunarodne saradnje, posebno na polju razmene studenata i profesora, kao i na bližem i potpunijem povezivanju sa privredom sklapanjem ugovora sa velikim kompanijama, kako bi se našim studentima obezbedila kvalitetna i raznovrsna stručna praksa.

 

Zadatak i cilj škole u narednom periodu svakako će biti kontinuirano i stručno usavršavanje zaposlenih, zajednička istraživanja, radovi i studije, razmena naučnih i stručnih publikacija sa institucijama iz zemlje i inostranstva,kao i drugi oblici saradnje od zajedničkog interesa, a posebno se nadamo da će ova unapređenja i zajednička nastojanja utrti put ka projektima od šireg značaja, koji će još više doprineti ugledu škole.

 

Za dobar rad škole izuzetno je bitna i dobra komunikacija između studenata i profesora, čemu želimo da posvetimo posebnu pažnju, te se zbog toga nadamo da ćete vi, naši studenti, kao najbolji predstavnici škole, uzeti učešća u svim budućim aktivnostima.

 

 

 

           Direktor    

Dr Jelena Damnjanović