Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17MST05
Studijski programi
  • MSS Međunarodno poslovanje i finansije
ESPB 8
Broj časova 4+4
Semestar 3
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja o razvoju procesa globalizacije, različitim dimenzijama i posledicama globalizacije i uticaju na razvoj nacionalnih privreda. Razmatranje globalizacije svetske ekonomije obuhvata i analizu delovanja institucionalnih nosilaca ovog procesa: Svetske trgovinske organizacije (STO), Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svetske banke (SB). Znanja iz ovog predmeta omogućavaju studentu da prepozna uzroke i posledice finansijskih kriza i da ta saznanja iskoristi za analizu osnovnih makroekonomskih veličina. Takođe, biće dat uvid u kontroverze ovog procesa i analizirani argumenti za i protiv globalizacije, sa aspekta njihovih zagovornika.
Na predmetu Globalizacija studenti stiču znanja i kompetencije kojima će moći da:
• identifikuju karakteristike funkcionisanja svetskog tržišta u uslovima globalizacije i njegove perspektive,
• definišu determinante procesa globalizacije i analiziraju njihov uticaj,
• analiziraju uticaj transnacionalnih kompanija (TNK), stranih direktnih investicija (SDI) i informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u konstituisanju svetskog tržišta,
• objasne uticaj institucionalnih nosilaca procesa globalizacije (STO, SB, MMF),
• prepoznaju uzroke i posledice finansijskih kriza,
• prikažu i analiziraju pozitivne i negativne posledice procesa globalizacije (transfer tehnologije, jaz između bogatih i siromašnih itd.),
• identifikuju faktore konkurentnosti nacionalnih privreda u globalnoj ekonomiji,
• objasne uticaj globalizacije na nacionalnu privredu.
Teorijska nastava
• Teorijsko-metodološki pristup istraživanja procesa globalizacije.
• Ekonomski aspekti procesa globalizacije.
• Determinante globalizacije.
• Transnacionalne kompanije kao promoteri stranih direktnih investicija i globalizacije.
• Globalizacija finansijskih tržišta.
• Globalizacija i svetska ekonomska kriza.
• Globalizacije i ekonomske nejednakosti.
• Institucionalni nosioci globalizacije.
• Pozicioniranje nacionalnih privreda u uslovima globalizacije.
• Regionalizacija nacionalne privrede u uslovima globalizacije.
• Uticaj globalizacije na privedu Republike Srbije.
Praktična nastava
• Vežbe.
• Analiza studija slučaja (case study).
• Seminarski radovi.
Gregori, P. R., i Stjuart R. S. (2015). Globalna ekonomija i njeni ekonomski sistemi. Beograd: Ekonomski fakultet.
Čomski, N. (2016). Ko vlada svetom¬? Novi Sad: Akademska knjiga.
Štiglic, DŽ. E. (2002). Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SBM-x.
Predavanja, interaktivne vežbe, konsultacije, diskusije.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10    
praktičan rad: 10