Izaberite stranicu

dr Saša Raletić Jotanović

Zvanje

Predavač

E-mail sasa.raletic@vps.ns.ac.rs
Kabinet KABINET 4
Konsultacije Četvrtak 15:45-17:45
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Saša Raletić Jotanović je rođena 13.03.1984. godine u Novom Sadu, gde i danas živi.

Osnovne (2003-2008) (prosečna ocena 9.00), master (2008-2009) (prosečna ocena 9.70) i doktorske (2009-2017) (prosečna ocena 9.86) studije završila je na Ekonomskom fakultetu, Univerzitetu u Novom Sadu (UNS), na studijskom programu menadžemn i marketing.

Tokom školovanja primala je stipendije: republičku za studente (2003-2005), republičkog fonda za mlade talente (2006-2007), Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja za doktorante (2011) i dobila nagradu Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u školskoj 2008/2009. godini.

Od 2008. godine do 2010. godine je bila zaposlena na Fakultetu za preduzetni menadžment, Univerziteta Alfa, kao stručni saradnik iz oblasti marketinga i menadžmenta. Od 2010. godine do 2021. godine je bila zaposlena na Visokoj školi strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije (MPK), kao asistent (2010-2018) i kao viši predavač (2018-2021), iz oblasti marketinga i menadžmenta. U 2021. godini bila je zaposlena i na Fakultetu za menadžment, Univerziteta Metropolitan, kao docent iz oblasti marketinga. Na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu je zaposlena kao predavač iz oblasti trgovine od 2021. godine do danas.

Od 2014. godine imenovana je za stalnog sudskog veštaka za ekonomsko-finansijsku oblast, po Rešenju Ministarstva pravde Republike Srbije br. 740-05-00055/2014-22.

Do sada je objavila brojne naučne i stručne radove, i u domaćim i u međunarodnim publikacijama. Ističe da je do sada objavila 4 rada na SCI listi sa IF, koji su više puta citirani u WOS.

Učestvovala je u tri međunarodna projekta preko Fakulteta tehničkih nauka UNS i sedam nacionalnih projekata, dva koja su finansirana od strane Pokrajinskog sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova AP Vojvodine, na kojima je bila kordinaror, i na pet koji su finansirani od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, od kojih je na jednom bila kordinator.

 1. Raletić Jotanović, S., Sudarević, T., Grubor, A., Katić, A., Vuksanović, N. (2019). Consumers, Environmental Management of Waste Analysis of the EX-YU Republics. Applied Ecology and Environmental Research, 17 (4), 7229-7248, DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1704_72297248 (M23).
 2. Raletić Jotanović, S., Sudarević, T., Katić, A., Kalinić, M., Kalinić, Č. (2016). Environmentally Responsible Purchasing – Analysis of the Ex – Yugoslavian republics. Applied Ecology and Environmental Research, 14 (3), 559-572, DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1403_559572 (M23).
 3. Raletić Jotanović, S., Vuksanović, N., Živkucin, S. (2018). Demographic Characteristics Of Consumers In Consumption Of Organic Food Products – Case Study: Serbia, Ekonomika poljoprivrede, 65 (4), 1371-1382, ISSN: 0352-3462, DOI:5937/ekoPolj1804371R (M24).
 4. Raletić Jotanović, S., Milijanka, R., Zakić, N. (2017). Pro-Environmental Activities of Consumers. Polish Journal of Management Studies, 16 (1), 55-66, DOI: 10.17512/pjms.2017.16.1.05. (Q2 u SJR – Scimago Journal Rank) (M24).
 5. Raletić, Jotanović, S, Vladisavljević, R. (2021). Digitalni mediji u funkciji kreativnih promena poslovanja i održivog privrednog razvoja u ambijentu pandemije COVID-19. Nacionalna monografija „Digitalni mediji u funkciji kreativnih promena poslovanja i održivog privrednog razvoja u ambijentu pandemije COVID-19 “. Izdavač: Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, str.180-235, ISBN 978-86-900221-6-8 (M45)
 6. Raletić, Jotanović, S, Vladisavljević, R., (2020). Medijska promocija preduzetništva u funkciji održivog privrednog razvoja – empirijsko istraživanje. Nacionalna monografija „Medijska promocija preduzetništva u funkciji održivog privrednog razvoja“. Izdavač: Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, str.35-75, ISBN 978-86-900221-2-0 (M45).
 7. Raletić, Jotanović, S, Vladisavljević, R., (2019). Empirijsko istraživanje. Nacionalna monografija „Razvoj ženskog preduzetništva u okviru održivog razvoja“. Izdavač: Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, str.59-105, ISBN 978-86-86905-07-9 (M45).
 8. Raletić, Jotanović, S. (2017). Održiva potrošnja. Nacionalna monografija „Održiva potrošnja u Autonomnoj pokrajni Vojvodini“. Izdavač: Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, str.64-87, ISBN 978-86-900221-0-6 (M45).
 9. Raletić, Jotanović, S. (2017). Marketing sa društvenim ciljem – sredstvo povećanja ekološki odgovornog ponašanja potrošača. Nacionalna monografija „Održiva potrošnja u Autonomnoj pokrajni Vojvodini“. Izdavač: Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, str. 84-1034, ISBN 978-86-900221-0-6 (M45).
 10. Janjušić, D., Raletić Jotanović, S., Večei Funda, V. (2019). Porast zapošljavanja kroz franšizing kao opravdani model finansiranja u privredu. 8th PAR International Leadership Conference PILC 2019, Business Angeles, Impact on global Entrepreneurship, 29-30 mart, Opatija, Hrvatska, 140-155, ISSN: 978-953-59508-5-1 (M33).
 11. Raletić Jotanović, S, Večei Funda, V., Janjušić, D. (2018). Post-Use Of Products – Environment Management Tool. IMSCMI 2018, Srbia, Bor, 25-27 May, 324-332 (M33).
 12. Raletić Jotanović, S. (2021). Inovacije u distribuciji u cilju konkurentske prednosti u doba pandemije virusa COVID-19. 2. nacionalna konferencija „Inovacije u poslovanju kao faktor konkurentnosti u ambijentu virusa COVID-19“, Srbija, Novi Sad, 10-11 septembar, 50-55, ISNB:978-86-900221-7-5 (M63).

Predavanja

  Vežbe

   EKONOMIKA MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA (BOL. 17 - MS)
   MARKETING (BOL. 17)
   PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 17)
   MARKETING (BOL. 17)

  Ispiti