Izaberite stranicu


PRIVREMENA RANG LISTA STUDENATA ZA STUDIJE U STATUSU BUDŽETA ZA DRUGU GODINU ŠKOLSKE 2014./15.

GODINE


 


FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO


TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE


PREDUZETNIČKI BIZNIS


TURIZAM I HOTELIJERSTVO


 


PRIVREMENA RANG LISTA STUDENATA ZA STUDIJE U STATUSU BUDŽETA ZA TREĆU GODINU ŠKOLSKE 2014./15.

GODINE


 


FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO


TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE


PREDUZETNIČKI BIZNIS


TURIZAM I HOTELIJERSTVO


 


 


 


USLOVI RANGIRANjA STUDENATA NA BUDžET

školske 2014/15. godineStudent može u školskoj 2014/15. godini da studira na teret budžeta ako u školskoj 2013/14. godini, zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom, ostvari najmanje 48 ESPB bodova iz predmeta upisane godine studija i rangira se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta.Broj mesta budžetskih studenata, za studente koji upisuju drugu ili treću godinu studija utvrđen je dozvolom za rad i iznosi:

– Finansijsko poslovanje i računovodstvo 70 mesta

– Trgovina i međunarodno poslovanje 70 mesta

– Preduzetnički biznis 30 mesta

– Turizam i hotelijerstvo 30 mestaRangiranje studenata obuhvata studente upisane iste školske godine na određeni studijski program (budžetske i samofinansirajuće sa ostvarenih najmanje 48 ESPB), a vrši se polazeći od broja ostvarenih ESPB i postignutog uspeha u savladavanju studijskog programa, na način i postupkom utvrđenom aktom Škole.Prema Opštem aktu Škole redosled studenata na rang listi određuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

– Ostvarenih najmanje 48 ESPB

– Prosečne ocene u toku studija, tako što prosečna ocena odgovara broju poena po ovom osnovu.

Ukoliko dva ili više studenata primenom gore navedenih kriterijuma, ostvare isti broj poena, da bi se utvrdilo koji student ima prednost, primenjuju se i dva korektivna kriterijuma, i to:

– Prvi korektivni kriterijum: Ispitni rok u kojem je student ostvario maksimalan broj ESPB na osnovu kojih je rangiran za studije iz budžeta, i to: junski ispitni rok se boduje sa 0,3 poena, septembarski ispitni rok se boduje sa 0,2 poena, a oktobarski ispitni rok se boduje sa 0,1 poena.

– Drugi korektivni kriterijum: Ukupan broj izlazaka na ispite u tekućoj školskoj godini, tako što prednost ima student koji ima manji ukupan broj izlazaka na ispite. Ovaj korektivni kriterijum se primenjuje ukoliko dva ili više studenata imaju isti broj poena i posle primene prvogt korektivnog kriterijuma.

Studenti koji imaju primedbu na rang listu, svoj progovor mogu predati studentskoj službi do 16.10.2014. godine (četvrtak) do 9.00 časova.