Izaberite stranicu


Međunarodna saradnja


U organizaciji Više poslovne škole i Agencije nemačke Vlade za tehničku saradnju – GTZ prvi put u Srbiji organizovan je međunarodni seminar u Novom Sadu 22. i 23. maja 2002. godine, na temu: „Reforma višeg obrazovanja u poslovnoj administraciji i menadžmentu u Srbiji – iskustva iz dva slična nemačka sistema kao model budućim višim poslovnim školama u Srbiji“. Na ovom skupu je odato priznanje Višoj poslovnoj školi u Novom Sadu i prof. dr Radovanu Tomiću za reformski kurs ka primeni Bolonjske deklaracije.


 


1. Škola je uspostavila čvrste veze sa Agencijom GTZ sa kojom je dogovorena realizacija ≪Pilot programa≫kojim bi bilo obuhvaćeno oko 30 studenata. U cilјu realizacije ovog programa organizovana je obuka nastavnog kadra iz različitih oblasti (finansije, računovodstvo, menadžment, marketing, makroekonomija, statistika, poslovne komunikacije, preduzetništvo malih i srednjih preduzeća) koju su pohađali i naši nastavnici i saradnici.2. Škola je 20. 9. 2002. postala član Evropskog udruženja razvojnih, istraživačkih i obrazovnih instituta (EADI). Ovim je stečeno pravo učešća u svim istraživačkim aktivnostima EADI radnih grupa. Sa Više poslovne škole u Novom Sadu su, kao učesnici programa, na inicijativu i pod pokrovitelјstvom direktora škole, izabrani stručni saradnici Vesna Rašković i Leonard Salai. Oni su, u period od oktobra 2002. godine do septembra 2003. godine uzeli učešće u trening-programu nazvanog “Preduzetništvo –program razvoja fakulteta”, ili skraćeno, E-FDP.


 


3. Tokom oktobra 2002. godine, Razvoj preduzeća Jugoistočne Evrope SEED (Southeast Europe Enterprise Development) je zaključio partnerski sporazum sa Višom poslovnom školom u Novom Sadu, u cilju dodatnog usavršavanja stručnog osoblja Škole radi razvoja i realizacije programa obuke preduzetnika kao oblika kontinuiranog obrazovanja odraslih. SEED-ov program usmeren je na pružanje potpore jačanju malih i srednjih preduzeća na Zapadnom Balkanu. U Srbiji i Crnoj Gori, SEED je partnere prepoznao u Višoj poslovnoj školi u Novom Sadu, Beogradskoj poslovnoj školi, Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Fakultetom organizacionih nauka u Beogradu.


 


4. Škola je pristupila Sporazumu o organizaciji postdiplomskih studija iz područja elektronskog poslovanja (Aladin, ALPE – Adrija inicijativa). Sporazum su potpisali oktobra 2002. godine univerziteti u Trstu, Gracu, Mariboru i Rijeci. Dana 8. juna 2003. godine ovom Sporazumu se priključila i Viša poslovna škola u Novom Sadu.


 


5. Škola je aktivno uključena u projekat Akademske rekonstrukcije Jugoistočne Evrope koji, u okviru Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, vodi nemačka organizacija DAAD, a na radnim sastancima projektnog tima u Novom Sadu i Plovdivu učestvovali su predstavnici Škole.


 


6. U jesen 2010. godine Škola je postala članica Mreže za razvoj programa poslovnog obrazovanja iz Velike Britanije BUSINET. Članice BUSINET-a su obrazovne institucije iz više od20 evropskih zemalja, dok je Škola jedini član iz Srbije. Osnovnicilj ove mreže je da se promoviše razvoj evropskih nastavnihprograma za sve studente koji se upisuju na studije iz oblastiposlovnog obrazovanja, da se promoviše i podrži korišćenjeEvropskog sistema prenosa bodova (ESPB) i da se prepoznaju iprošire primeri dobre obrazovne prakse.


 


7. Od 2011. godine Škola je postala članom mreže KEN (Mreži za ekonomiju znanja) sa sedištem u Briselu, Belgija, sa 56 članicau 16 zemalja. KEN je nova globalna mreža čiji je cilj da podržava iohrabruje razvoj na polju ekonomije znanja – sa fokusom na ljudskikapital – kroz produktivno umrežavanje i kolaboraciju međučlanovima, kao i komunikaciju sa deoničarima, uredbodavcima ikreatorima javnog mnenja, od lokalnog do međunarodnog nivoau sledeća 4 polja:


• Obrazovanje i obuka – stvaranje relevantnih kompetencija dužcelog lanca vrednosti, uključujući i više obrazovanje;


• Istraživanje i razvoj – fokusiranje na uredbe RTDI-a (Istraživanje,


inovacije i tehnološki razvoj);


• Inovacija – uključujući društvenu inovaciju;


• Preduzetništvo – uključujući ravnotežu među polovima u


upravljanju korporacijama i preduzetničkom kapitalu.


 


Nemačka


Berufs akademija, Mozbah. Između Više poslovne škole u Novom Sadu i Berufs akademije (Berufsakademie Mosbach University of Cooperative Education) iz Mozbaha, zaključen je Opšti ugovor o saradnji 2. 12. 2002. godine, koji obuhvata: razmenu pisanih dokumenata, razmenu studenata i nastavnika, razmenu admini strativnog osoblja, organizaciju i realizaciju prakse studenata. 


SLOVENIJA


Ekonomsko-poslovni fakultet, Maribor, Slovenija. U martu 2002. godine, delegacija Škole posetila je Sloveniju. U Ljubljani su delegaciju Škole primili profesor Vlado Milekšič, predstavnik Ministarstva prosvete Slovenije, odnosno Zavoda za školstvo Republike Slovenije, zatim mr Ferde Rečnik, predstavnik Privredne komore Slovenije i Milan Pintar.


 


 


Fakultet organizacionih nauka, Kranj.


Delegacija Škole je posetila Fakultet organizacionih nauka u Kranju 2002. godine. S organizacijom studija upoznali su nas dekan prof. dr Jože Florjančič i prodekan prof. dr Jože Jasenko. Fakultet studentima nudi trogodišnje i četvorogodišnje studije. Saradnja sa Fakultetom organizacionih nauka iz Kranja nastavljena je do danas, a na našoj proslavi povodom 50 godina rada i postojanja posetilo nas je sadašnje rukovodstvo Fakulteta. 


Viša poslovna škola, Ljubljana.


Na Višoj poslovnoj školi Privredne komore Slovenije susreli smo se sa dva nova programa: program za poslovne sekretare i program za komercijaliste. U oktobru mesecu 2009. godine, na proslavi povodom 50 godina postojanja i rada Škole, Janez Dekleva, direktor Centra za poslovnu obuku pri Privrednoj komori Slovenije, uručio je prof. dr Radovanu Tomiću priznanje Privredne komore Slovenije za Visoku poslovnu školu strukovnih studija u Novom Sadu. 


Visoka poslovna škola DOBA iz Maribora, Slovenija.


Sa Visokom poslovnom školom DOBA (koja je 2009. godine prerasla u DOBA Fakultet za primenjene društvene i poslovne studije) potpisan je sporazum o saradnji 2007. godine, kada su obe institucije dogovorile saradnju na polju razmene studenata, razmene nastavnika i saradnika, razvoja zajedničkih studijskih programa, saradnju na polju istraživanja, razmenu stručnih praksi i studijskih materijala, kao i razvoj i implementaciju studija na daljinu. Konktakti sa ovom školom su bili izuzetni u prethodnom periodu, što je rezultiralo mogućnošću da studenti koji završe Visoku poslovnu školu strukovnih studija u Novom Sadu, uz minimalno polaganje dodatnih ispita, dobiju i slovenačku, tj. evropsku diplomu, čime im se otvara put za zapošljavanje u evropskom radnom prostoru.


 Takođe, od 2013. godine saradnja sa DOBA fakultetom proširila se i na oblast specijalsitičkih studija, jer je našim studentima omogućeno da se diplomci specijalističkih studija bilo kojeg smera u našoj školi, koji su sakupili 60 ECTS-a, mogu upisati u drugu godinu master programa Međunarodno poslovanje DOBA fakulteta bez diferencijalnih ispita. Nakon završetka master programa moguć je i nastavak studija na doktorskim studijama na bilo kojem fakultetu u Evropi.


 


RUSIJA


Međunarodna visoka škola upravljanja, Sankt Peterburg.


Rukovodstvo naše Škole je u maju 2002. godine posetilo Međunarodnu visoku školu upravljanja, koja je prvobitno bila Rusko-američka škola u saradnji sa Politehničkim univerzitetom iz Dalasa. Sada je to samostalna Međunarodna visoka škola upravljanja u sastavu Državnog univerziteta u Sankt Peterburgu. Delegaciju Škole su primili: Okorokov Vasilij Romanovič (Окороков Василий Романович) direktor, Sčisljaeva Jelena Rostislavovna (Счисляева Елена Ростиславовна), profesor i Udo Graulih (Udo Graulich), predstavnik Departmana za nauku i obrazovanje (International Links Administration Department of Science and Education). Na radnom sastanku održanom 30. 1. 2004. godine potpisan je Ugovor o naučno-obrazovnoj saradnji između Sanktpeterburškog politehničkog državnog univerziteta i naše Škole, kao i Program rada o saradnji između Međunarodne visoke škole upravljanja i naše Škole, koji obuhvata razmenu naučnika, nastavnika i studenata, zajednička istraživanja i objavljivanje radova. Sanktpeterburški univerzitet je prvi put u svojoj istoriji potpisao ugovor na teritoriji neke druge zemlje. 


U maju 2011, 2012. i 2013. godine profesori Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Novog Sada su učestvovali u radu tradicionalne konferencije, Ekonomija, ekologija i rusko društvo 21. veka, koja se već više od decenije organizuje na Međunarodnoj visokoj školi upravljanja u Sankt Peterburgu, čime se nastavlja dobra i vrlo uspešna saradnja između naših obrazovnih institucija. 


Delegacija Međunarodne visoke škole upravljanja (u sastavu: dr Jelena R. Ščisljajeva, dr Olga A. Sajčenko, Svetlana V. Razumova i dr Olga S. Žuravljeva) posetila je našu školu u oktobru 2013. godine povodom 54 godine postojanja naše škole.


 


 


Univerzitet informacionih tehnologija u Moskvi, Ruska akademija nauka. Od 24. do 29. maja 2003. godine naša delegacija je posetila Univerzitet informacionih tehnologija u Moskvi, Ruske akademije nauka. Pored detaljnog upoznavanja organizacije, kurikuluma i nastavne tehnologije, ovde je sačinjen i protokol o saradnji koji obuhvata: usavršavanje naših nastavnika na ovom univerzitetu, besplatno školovanje naših magistranata i doktoranata, zajedničko pisanje knjiga i priručnika, razmenu predavača i zajedničko istraživanje. U toku 2009. godine potpisani su i ugovori sa dva državna univerziteta iz Rusije. Prvi je bio Državni univerzitet iz Penze, sa kojim je sklopljen ugovor o međunarodnoj saradnji, sa naglaskom na razmeni studenata i nastavnika Škole i tog univerziteta. Drugi ugovor o saradnji sklopljen je u toku 2009. godine sa Državnim univerzitetom iz Kostrome „N. A. Nekrasova“, sa ciljem organizovanja zajedničkih istraživanja, naučnih konferencija i seminara, izdavanja zajedničkih časopisa i monografija, razmene studenata i profesora, literature i naučnih časopisa. 


 


 


 


FRANCUSKA


U junu 2003. godine delegacija Više poslovne škole u Novom Sadu postigla je dogovor o saradnji sa Međunarodnim institutom za menadžment u Parizu (Institut de management hotelier international essec –Paris).


POLJSKA


Nakon prvih kontakata sa Krakovskom visokom školom „Andžej Fric Modževski“, gde je, na naučnom skupu koji je ta škola organizovala 2008. godine (a u čijem radu su učestvovale delegacije iz 18 zemalja) i gde je izlaganje direktora naše Škole, prof. dr Radovana Tomića, o konkurentnosti srpske privrede, bilo jedno od najzapaženijih, Visoka poslovna škola strukovnih studija potpisala ugovor o saradnji sa ovom školom koja ima 18.000 studenata. Tada su dogovoreni oblici naučne i didaktičke saradnje između dve institucije, a pre svega razmena studenata i naučnih radnika, kao i razmena programa prema Bolonjskim kriterijumima. Saradnja se nastavila i u toku 2009. i 2010. godine, kada su profesori naše Škole učestvovali na tradicionalnom naučnom skupu „Država, ekonomija, društvo“. U planu je i zajedničko izdavanje časopisa, u čijem radu bi, osim autora iz Srbije i Poljske, učestvovali i autori iz drugih evropskih zemalja. Prof. dr Zbignjev Pašek (Zbigniew Paszek), domaćin posete i redovni profesor Krakovske akademije, dogovorio je nastavak saradnje kroz zajedničko pisanje naučnih i stručnih članaka.


 


VELIKA BRITANIJA


Siti koledž (City College), Norič. Prema zajedničkoj želji za uspostavljanjem saradnje Siti koledž u Noriču, kojeg zastupa direktor Dik Palmer (Dick Palmer) i Više poslovne škole u Novom Sadu, koju zastupa direktor prof. dr Radovan Tomić potpisan je Protokol o saradnji. Saradnja obuhvata: međusobne posete, studijska putovanja i konsultacije nastavnika i stručnih saradnika, razmenu iskustava u nastavnom procesu, rad na projektima, razmenu studenata, organizovanje škole engleskog jezika i drugih stručnih kurseva, učešće na naučnim i drugim skupovima, razmenu literature i druge oblike saradnje. Saradnja se već realizovala gostovanjem profesora po pozivu, a naši nastavnici su uzvratili predavanjima na njihovoj instituciji. Takođe, oni su nam pomogli da se izvrši modernizacija na smeru Informatike i Turizma. Očekujemo njihove stručnjake da nam pomognu u postavljanju praktične obuke studenata i u odabiru firmi u kojima bi se studenti mogli praktično i kreativno iskazati. 


Magna Carta College, Oksford.


Kao kruna intenzivne međunarodne saradnje koju škola ima sa eminentnim evropskim


obrazovnim institucijama, u novembru 2012. godine potpisan je sporazum o saradnji Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu sa Magna Carta College iz Oksforda, prema kojem je našim studentima omogućen nastavak studija u Oksfordu, usavršavanje i akademska razmena na više nivoa. Ovim sporazumom još jedanput je verifikovano da je naša škola od strane poslovnog školstva Evrope, a sada i Oksforda, priznata kao visoka škola, a ono što je još važnije jeste da nam oni ovim ugovorom daju mogućnost da organizujemo u našoj školi master studije za jugoistočnu Evropu koju bi sačinjavala grupa od 15–20 studenata i gde bi nastavu izvodili profesori iz Oksforda. Naša škola je ovim povodom sredinom januara 2013. organizovala promotivna dešavanja gde je predstavljena naša saradnja i programi Magna Carta Collega iz Oksforda. 


Otvaranje prvog centra za ABE/ABP ispite u Srbiji


Predstavnici Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Novog Sada, Srbija i Magna Carta koledža iz Oksforda, Velika Britanija potpisali su 24. septembra 2013. godine sporazum o otvaranju prvog centra za ABE/ABP ispite u Srbiji. Na taj način je Novi Sad postao prvi grad u Srbiji gde student zainteresovani za profesionalno obrazovanje mogu dobiti podršku za pripremu i polaganje ABE/ABP ispita. Asocijacija poslovnih menadžera (Association of Business Executives –ABE) i Asocijacija poslovnih stručnjaka (Association of Business Practitioners –ABP) su udruženja sa sedištem u Velikoj Britaniji, koja imaju za cilj pružanje pristupačnog visoko kvalitetnog profesionalnog obrazovanja širom sveta. ABE sa tradicijom od 40 godina pruža ove vidove usluga profesionalnog obrazovanja u preko 80 zemalja sveta, omogućavajući sticanje ABE/ABP diploma broju od 50.000 studenata godišnje. 


U decembru 2013. godine dr Dragica Tomić, prof. dr Radovan Tomić i Maja Lemajić boravili su u Oksfordu (Velika Britanija) radi učešća na tradicionalnom Oksfordskom samitu lidera koji se svake godine održava u Oksfordu pod pokrovitelјstvom Evropske poslovne skupštine. Tema ovogodišnjeg samita bila je Nauka i obrazovanje, a na ceremoniji otvaranja govorio je gradonačelnik Oksforda, nakon čega je održana prezentacija interaktivne platforme za naučnike i poslovne lјude, Mreža lidera, kao i novo izdanje godišnjeg Sokratovog almanaha, prezentacija najbolјih univerziteta 2013. godine, uz predstavlјanje svih učesnika samita, gde smo i mi učestvovali sa prezentacijom škole. Prof. dr Radovan Tomić je zajedno sa Džonom Netingom, generalnim direktorom Evropske poslovne skupštine, i sa profesorom Vilom Gudhirom, predsednikom Kluba rektora Evrope, predsedavao ovim samitom.ŠVAJCARSKA


Predavanje profesora sa Visoke škole za upravljanje (HEG – Haute école de gestion) iz Nojšatela. U okviru posete Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, delegacija Visoke škole za upravljanje (HEG –Haute ecole de gestion) iz Nojšatela (Švajcarska) održala je 28. 10. 2009. godine predavanje na temu City branding. Nakon uvodne reči direktora Škole, prof. dr Radovana Tomića, ovaj projekat je predstavio profesor dr Nicolas Babey, dok su na kasnije postavljena pitanja odgovarali i Olivier Kubli, director švajcarske škole i njegove kolege Emil Salek i Francois Petitpierre. City branding je projekat koji ohrabruje lokalne samouprave da razvijaju svoje posebne, jedinstvene objekte i događaje koji će im omogućiti da steknu konkurentnu prednost u odnosu na druge gradove. Predavanju su prisustvovali predstavnici nekoliko lokalnih samouprava iz Vojvodine, kao i zainteresovani predstavnici privrede. 


U aprilu 2012. godine Visoka poslovna škola strukovnih studija potpisala je Deklaraciju o zalaganju za praksu održivog razvoja na visokoškolskim ustanovama (Commitment to Sustainable Practices of Higher Education Institutions on the Occasion of the United Nations Conference on Sustainable Development) povodom konferencije Ujedinjenih nacija o održivom razvoju.Škola je ovim potpisivanjem deklaracije, kao i prethodnim usvajanjem Principa za odgovorno upravljanje obrazovanjem (Principles for Responsible Management Education –sedište sekretarijata PRME je u United Nations Global Compact Office u Njujorku, SAD) kao visokoškolska ustanova koja je uključena u razvoj sadašnjih i budućih menadžera, pokazala da se zalaže za napredak u sprovođenju principa za odgovorno upravljanje obrazovanjem, počevši sa onima koji su relevantni za naše kapacitete i misiju, želeći da i u budućnosti razmenjuje uspešne primere prakse povezane sa ovim principima sa drugim akademskim institucijama.


Nakon potpisivanja Deklaracije o zalaganju za praksu održivog razvoja na visokoškolskim ustanovama i usvajanja Principa za odgovorno upravljanje obrazovanjem, prof. dr Radovan Tomić i Maja Lemajić su kao predstavnici škole učestvovali na nekoliko izuzetno značajnih foruma i konferencija pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, u Rio de Žaneiru u junu 2012. godine.


Učešće na ovoj konferenciji, kao i na prethodnim događajima, bilo je izuzetno značajno za našu školu koja je potvrdila svoje mesto među vodećim svetskim obrazovnim akademskim institucijama, pokazujući da ozbiljne organizacije i institucije, kao što su


Ujedinjene nacije, prepoznaju njenu vrednost i uticaj u državi i našem obrazovnom sistemu.