Izaberite stranicu


VISOKA POSLOVNA ŠKOLA


STRUKOVNIH STUDIJA


NOVI SAD


Datum: 12.05.2015. godine


 


 


 


O B A V E Š T E Nј E


OVERA LETNјEG SEMESTRA ŠKOLSKE


2014/15. GODINE.


 


 


SVI STUDENTI PRVE, DRUGE I TREĆE GODINE OSNOVNIH STUDIJA, KAO I STUDENTI SPECIJALISTIČKIH STUDIJA SU U OBAVEZI DA OVERE LETNјI SEMESTAR OD 01 – 06.JUNA 2015. GODINE


 


ZA OVERU SEMESTRA POTREBNO JE SLEDEĆE:


–         imati sve potpise u indeksu, kao dokaz o odslušanoj nastavi (predmetni profesori će potpisivati indekse od 25 – 29. maja 2015. godine);


–         ispuniti semestralni list i navesti predmete odslušane u zimskom semestru (semestralni list se može kupiti u skriptarnici Škole);


–         original uplatnica sa uplatom iznosa od 1.500,00 dinara, na žiro račun Škole, na ime overe semestra;


–         studenti koji ne overe semestar u predviđenom terminu, plaćaju naknadnu overu semestra u iznosu od 3.000,00 dinara.


 


Studenti su u obavezi da isplate dospele rate školarine prema ugovoru.


 


Semestar se može overiti i pre utvrđenog termina, ukoliko student ima sve potpise profesora u indeksu, kao dokaz o odslušanoj nastavi.


 


Prilikom overe letnjeg semestra, studenti su u obavezi da popune i predaju anketu koju će dobiti u Školi.


 


Prijava ispita za junski rok će biti od 01 – 03. juna 2015. godine