Izaberite stranicu


USLOVI UPISA STUDENATA U II i III GODINU STUDIJA


ŠKOLSKE 2015/16. GODINE


 


 


1.      Student može da se finansira iz budžeta ako u školskoj 2014/15. godini ostvari najmanje 48 ESPB i ako se rangira u okviru broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta (ovaj broj je određen dozvolom za rad Škole).


Rangiranje studenata (budžetskih i samofinansirajućih) koji su ostvarili 48 ESPB i više (zaklјučno sa oktobarskim ispitnim rokom) vrši se posebno za svaki studijski program, u skladu sa kriterijumima utvrđenim opštim aktom Škole.


 


2.      Studenti koji su u školskoj 2014/15. godinu upisali kao ponovci ili kao prelaznici sa drugih visokoškolskih ustanova, odnosno studenti koji su jedan ili više ispita položili na drugoj visokoškolskoj ustanovi, a priznati su kao položeni, nemaju pravo da konkurišu za upis na budžet, bez obzira na broj ostvarenih ESPB.


 


3.      Studenti sa ostvarenih 48 ESPB i više, koji nakon rangiranja ne ostvare pravo na studije iz budžeta i studenti koji su školske 2014/15. godini ostvarili od 37-47 ESPB, sa oktobarskim produženim ispitnim rokom, narednu godinu upisuju u statusu studenata koji se sami finansiraju.


 


4.      Studenti prve i druge godine koji u školskoj 2014/15. godini ostvare manje od 37 ESPB, zaklјučno sa oktobarskim produženim ispitnim rokom, upisuju ponovo istu godinu studija u statusu samofinansirajućih studenata.


 


5.      Studenti koji su upisali prvi put treću godini školske 2014/15. godini, a ne polože sve ispite zaklјučno sa oktobarskim produženim ispitnim rokom, upisuju ponovo treću godinu studija u istom statusu.


 


ISPITNI ROKOVI U ŠKOLSKOJ 2015/16. GODINI, ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO „BOLONјI“ SU:


Novembarski, decembarski, januarsko-februarski, martovski, aprilski, majski, junski, septembarski i oktobarski.


 


Studenti koji su upisali prvu godinu studija školske 2014/15. godine mogu da promene studijski program prilikom upisa u drugu godinu studija.


Molbe za promenu studijskog programa će se primati u studentskoj službi do 30.09.2015. godine.