Izaberite stranicu


USLOVI UPISA STUDENATA U II III GODINU STUDIJA


ŠKOLSKE 2016/17. GODINE


 


 


1.      Student može da se finansira iz buDžeta ako u školskoj 2015/16. godini ostvari 60 ESPB i ako se rangira u okviru broja studenata čije se studije finansiraju iz buDžeta (ovaj broj je određen dozvolom za rad Škole).


Rangiranje studenata (buDžetskih i samofinansirajućih) koji su ostvarili 60 ESPB  (zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom) vrši se posebno za svaki studijski program, u skladu sa kriterijumima utvrđenim opštim aktom Škole.


 


2.      Studenti koji su u školskoj 2015/16. godinu upisali kao ponovci ili kao prelaznici sa drugih visokoškolskih ustanova ili studenti koji su ponovo stekli status podnošenjem zahteva, odnosno studenti koji su jedan ili više ispita položili na drugoj visokoškolskoj ustanovi, a priznati su kao položeni, nemaju pravo da konkurišu za upis na buDžet, bez obzira na broj ostvarenih ESPB.


 


3.      Studenti sa ostvarenih 60 ESPB, koji nakon rangiranja ne ostvare pravo na studije iz buDžeta i studenti koji su školske 2015/16. godini ostvarili od 37-59 ESPB, sa oktobarskim ispitnim rokom, narednu godinu upisuju u statusu studenata koji se sami finansiraju.


 


4.      Studenti prve i druge godine koji u školskoj 2015/16. godini ostvare manje od 37 ESPB, zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom, upisuju ponovo istu godinu studija u statusu samofinansirajućih studenata.


 


* čeka se odluka Skupštine RS o izmeni Zakona o visokom obrazovanju, o broju potrebnih ESPB bodova za školovanje na teret buDžeta RS u školskoj 2016/17. godini


 


 


ISPITNI ROKOVI U ŠKOLSKOJ 2016/17. GODINI, ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO „BOLONjI“ SU:


Decembarski,  januarsko-februarski, martovski, aprilski, majski, junski, septembarski i oktobarski.


 


 


 


USLOVI ZA STICANjE PRAVA NA POLUSTIPENDIJU


ZA STUDENTE KOJI UPISUJU II  GODINU


školske 2016/17. godine


 


Studenti koji u školskoj 2016/17 godini upisuju drugu godinu studija nemaju prava na buDžetska mesta.


Zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom najbolji studenti upisani 2015/16. godine u Igodinu, biće rangirani prema broju ostvarenih ESPB bodova i postignutog uspeha u savladavanju studijskog programa utvrđeno Odlukom Nastavnog veća Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu. Prvih 50 najbolje rangiranih studenata stiče pravo na polustipendiju i komplet uDžbenika za drugu godinu studija (datum dodele uDžbenika biće naknadno objavljen).