Izaberite stranicu


USLOVI UPISA STUDENATA U IIi IIIGODINU STUDIJA


ŠKOLSKE 2016/17. GODINE


 


 


1.      Student može da se finansira iz budžeta ako u školskoj 2015/16. godini ostvari 48 ESPB i ako se rangira u okviru broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta (ovaj broj je određen dozvolom za rad Škole).


Rangiranje studenata (budžetskih i samofinansirajućih) koji su ostvarili 48 ESPB  (zaklјučno sa oktobarskim ispitnim rokom) vrši se posebno za svaki studijski program, u skladu sa kriterijumima utvrđenim opštim aktom Škole.


 


2.      Studenti koji su u školskoj 2015/16. godinu upisali kao ponovci ili kao prelaznici sa drugih visokoškolskih ustanova ili studenti koji su ponovo stekli status podnošenjem zahteva, odnosno studenti koji su jedan ili više ispita položili na drugoj visokoškolskoj ustanovi, a priznati su kao položeni, nemaju pravo da konkurišu za upis na budžet, bez obzira na broj ostvarenih ESPB.


 


3.      Studenti sa ostvarenih 48ESPB, koji nakon rangiranja ne ostvare pravo na studije iz budžeta i studenti koji su školske 2015/16. godini ostvarili od 37-47ESPB, sa oktobarskim ispitnim rokom, narednu godinu upisuju u statusu studenata koji se sami finansiraju.


 


4.      Studenti prve i druge godine koji u školskoj 2015/16. godini ostvare manje od 37 ESPB, zaklјučno sa oktobarskim ispitnim rokom, upisuju ponovo istu godinu studija u statusu samofinansirajućih studenata.


 


5.      Studenti koji su upisali prvi put treću godinu školske 2015/16. godine, a ne polože sve ispite zaklјučno sa oktobarskim ispitnim rokom, upisuju ponovo treću godinu studija u istom statusu.


 


 


ISPITNI ROKOVI U ŠKOLSKOJ 2016/17. GODINI, ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO „BOLONјI“ SU:


Decembarski,  januarsko-februarski, martovski, aprilski, majski, junski, septembarski i oktobarski.


 


 


 


 


 


USLOVI RANGIRANјA STUDENATA NA BUDžET


ZA STUDENTE KOJI UPISUJU III  GODINU


školske 2016/17. godine


 


Student može u školskoj 2016/17. godini da studira na teret budžeta ako u školskoj 2015/16. godini, zaklјučno sa oktobarskim ispitnim rokom, ostvari 48ESPB bodova iz predmeta upisane godine studijai rangira se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta.


 


Broj mesta budžetskih studenata, za studente koji upisuju treću godinu studija utvrđen je dozvolom za rad i iznosi:


–          Finansijsko poslovanje i računovodstvo                                 70 mesta


–          Trgovina i međunarodno poslovanje                           70 mesta


–          Preduzetnički biznis                                                    30 mesta


–          Turizam i hotelijerstvo                                                            30 mesta


 


Rangiranje studenata obuhvata studente upisane iste školske godine na određeni studijski program (budžetske i samofinansirajuće sa ostvarenih 48ESPB), a vrši se polazeći od broja ostvarenih ESPB i postignutog uspeha u savladavanju studijskog programa, na način i postupkom utvrđenom aktom Škole.


 


Prema Opštem aktu Škole redosled studenata na rang listi određuje se na osnovu sledećih kriterijuma:


–          Ostvarenih 48ESPB


–          Prosečne oceneu toku studija, tako što prosečna ocena odgovara broju poena po ovom osnovu.


Ukoliko dva ili više studenata primenom gore navedenih kriterijuma, ostvare isti broj poena, da bi se utvrdilo koji student ima prednost, primenjuju se i dva korektivna kriterijuma, i to:


–          Prvi korektivni kriterijum: Ispitni rok u kojem je student ostvario maksimalan broj ESPB na osnovu kojih je rangiran za studije iz budžeta, i to: junski ispitni rok se boduje sa 0,3 poena, septembarski ispitni rok se boduje sa 0,2 poena, a oktobarski ispitni rok se boduje sa 0,1 poena.


–          Drugi korektivni kriterijum: Ukupan broj izlazaka na ispite u tekućoj školskoj godini, tako što prednost ima student koji ima manji ukupan broj izlazaka na ispite. Ovaj korektivni kriterijum se primenjuje ukoliko dva ili više studenata imaju isti broj poena i posle primene prvog korektivnog kriterijuma.


 


 


USLOVI ZA STICANјE PRAVA NA POLUSTIPENDIJU


ZA STUDENTE KOJI UPISUJU II  GODINU


školske 2016/17. godine


 


Studenti koji u školskoj 2016/17 godini upisuju drugu godinu studija nemaju prava na budžetska mesta.


Zaklјučno sa oktobarskim ispitnim rokom najbolјi studenti upisani 2015/16. godine u Igodinu, biće rangirani prema broju ostvarenih ESPB bodova i postignutog uspeha u savladavanju studijskog programa utvrđeno Odlukom Nastavnog veća Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu. Prvih 50 najbolјe rangiranih studenata stiče pravo na polustipendiju i komplet udžbenika za drugu godinu studija (datum dodele udžbenika biće naknadno objavlјen).