Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

upisuje u I godinu studija, školske 2018/19. godine na osnovne strukovne studije, ukupno 580 studenata.

Osnovne strukovne studije traju 3 (tri) godine, 6 (šest) semestara, u obimu od 180 ESPB.

Broj slobodnih mesta za upis studenata, po studijskim programima:

 

 

Red.

br.

 

Studijski program

Broj

Budžetskih

studenata

Broj

samofinansirajućih studenata

Ukupan broj studenata za upis
1. FINANSIJE I BANKARSTVO 55 95 150
2. TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE  

55

 

95

 

150

3. TURIZAM I HOTELIJERSTVO 40 80 120
4. PREDUZETNIŠTVO 25 55 80
5. PRIMENJENA INFORMATIKA 25 55 80
UKUPNO 200 380 580

 

Kandidat se opredeljuje (konkuriše) za JEDAN od pet navedenih studijskih programa.

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, svih struka-profila.

Kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit iz dva predmeta, po izboru, od sedam navedenih predmeta, izuzev kandidata koji konkurišu za upis na studijskom programu Primenjena informatika koji imaju obavezu polaganja prijemnog ispita iz Matematike i Informatike.

 • Ekonomija,
 • Poslovna ekonomija,
 • Matematika,
 • Informatika,
 • Sociologija,
 • Psihologija,
 • Geografija.

Prijemni ispit se polaže na srpskom jeziku, a kandidat se može, prilikom prijave na konkurs, opredeliti da prijemni ispit polaže na jednom od jezika nacionalnih manjina.

Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje odgovarajućih predmeta srednje škole.

Uspeh na prijemnom ispitu ocenjuje se do 60 bodova.

Opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju boduje se tako što se zbir prosečnih ocena množi sa dva, te po ovom osnovu kandidat može imati najmanje 16, a naviše 40 bodova.

Zbir bodova ostvarenih na osnovu uspeha iz srednjeg obrazovanja i uspeha postignutog na prijemnom ispitu određuje mesto kandidata na rang listi za upis.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi studijskog programa do odobrenog broja za upis na teret budžeta, a ima najmanje 51 bod.

Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi studijskog programa do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu, a ima najmanje 30 bodova.

Kandidat je oslobođen polaganja prijemnog ispita iz predmeta iz kojeg je kao učenik srednje škole osvojio jedno od prva tri mesta na takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete ili na međunarodnom takmičenju, što dokazuje diplomom o osvojenoj nagradi, koju kandidat prilaže prilikom konkurisanja. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata, smotri naučnih radova, smotri takmičarskog karaktera i slično.

Uspeh kandidata koji je osvojio jednu od gore pomenutih nagrada vrednuje se maksimalnim brojem bodova iz tog predmeta.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u roku predviđenom ovim konkursom, Škola će upisati drugog kandidata prema redosledu jedinstvene rang liste.

PRVI KONKURSNI ROK:

Podnošenje prijava na konkurs je 20, 21. i 22. juna 2018. godine, od 8.00 do 14.00 časova.

Raspored polaganja prijemnog ispita će biti istaknut na oglasnoj tabli i sajtu Škole 25. juna 2018. godine.

Prijemni ispit polaže se 26. juna 2018. godine.

Privremena rang lista će biti objavljena 27. juna 2018. godine.

Rok za podnošenje prigovora na privremenu rang listu je 24 časa od dana objavljivanja privremene rang liste na oglasnoj tabli i sajtu Škole.

Konačna rang lista će biti objavljena 28. juna 2018. godine na oglasnoj tabli i sajtu Škole.

Upis primljenih kandidata obaviće se 02, 03. i 04. jula 2018. godine, od 8.00 do 14.00 časova.

Ukoliko se u prvom konkursnom roku ne upiše odobreni broj studenata, Škola će po istom postupku sprovesti upis studenata u drugom konkursnom roku.

DRUGI KONKURSNI ROK:

Broj slobodnih mesta za upis u drugom konkursnom roku će biti oglašen 09. jula 2018. godine.

Podnošenje prijava na konkurs je 03. i 04. septembra 2018. godine, od 8.00 do 14.00 časova.

Polaganje prijemnog ispita je 05. septembra 2018. godine, prema rasporedu koji će biti objavljen 04. septembra 2018.  godine na oglasnoj tabli i sajtu Škole.

Privremena rang lista će biti objavljena 06. septembra 2018. godine.

Rok za podnošenje prigovora na privremenu rang listu je 24 časa, od dana objavljivanja privremene rang liste na oglasnoj tabli i sajtu Škole.

Konačna rang lista će biti objavljena 07. septembra 2018. godine.

Upis primljenih kandidata obaviće se 10. i 11. septembra 2018. godine, od 8.00  do 14.00 časova.

UPISNA I DRUGA DOKUMENTACIJA

Svi kandidati PRILIKOM PRIJAVE na konkurs podnose na uvid original dokumenta, a uz PRIJAVNI LIST koji se dobija u Školi, podnose FOTOKOPIJE sledećih dokumenata:

 • Diplomu ili svedočanstvo o završenoj srednjoj školi,
 • Svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • Kopija važeće lične karte ili drugog dokumenta iz koga se može preuzeti JMBG,
 • Dokaz o osvojenim nagradama (I-III mesto) na republičkom ili međunarodnom takmičenju u trećem ili četvrtom razredu srednje škole, u organizaciji nadležnog Ministarstva,
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (original uplatnica), na žiro račun Škole, u iznosu od 5.000,00 dinara.
Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o prijavi na konkurs i hemijsku olovku.

Kandidati koji steknu uslov za upis, podnose sledeće:

 • Komplet za upis (bela fascikla, indeks, obrazac ŠV-20, upisni list) kandidati kupuju isključivo u skriptarnici Škole, prilikom upisa,
 • Original dokumenta o završenoj srednjoj školi (diplomu ili svedočanstvo i svedočanstva svih razreda srednje škole),
 • Dve fotografije formata 3,5 h 4,5,
 • Studenti koji plaćaju školarinu podnose dokaz o uplati školarine na žiro račun Škole, u iznosu od 60.000,00 dinara. Školarinu je moguće platiti u deset jednakih rata,
 • Svi studenti podnose:

Dokaz o uplati naknade za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove na žiro račun Škole, u iznosu od 3.000,00 dinara.

Student koji se finansira iz budžeta može u tom statusu da ima upisan samo jedan studijski program na istom nivou studija.

 

ŽIRO RAČUN VISOKE POSLOVNE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA

U NOVOM SADU

 840-1752666-15

97   10223101693811

 

UPIS DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE KOJI SU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

Državljanima Republike Srbije koji su završili srednju školu u inostranstvu, a nemaju nostrifikovana dokumenta potrebna za upis, omogućiće se da konkurišu uz potvrdu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost o tome da je započet postupak nostrifikacije, uz obavezu da prilikom upisa predaju nostrifikovana dokumenta.

UPIS PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE IZ SUSEDNIH ZEMALJA

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja mogu se upisati u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, uključujući pravo da se finansiraju iz budžeta. Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata. Kandidati koji poseduju dokumenta Republike Srpske i bivše Republike Srpske Krajine konkurišu bez nostrifikacije. Susedne zemlje u smislu ovog uputstva su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, BJR Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora. Kandidati svoju naconalnost potvrđuju pisanom izjavom.

Postupku nostrifikacije i ekvivalencije ne podležu diplome i svedočanstva iz Republike Srpske, diplome i svedočanstva stečena za vreme postojanja Državne Zajednice Srbije i Crne Gore i diplome i svedočanstva stečena za vreme postojanja bivše SFRJ, u bivšim republikama.

UPIS STUDENATA – STRANIH DRŽAVLJANA

Strani državljani upisuju se u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, u okviru odobrene kvote za upis.

Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenom srednjem obrazovanju.

Pre upisa, kandidat strani državljanin, dužan je da Školi podnese dokaze:

 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu u koju se upisuje,
 • da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene komisije, u skladu sa Statutom Škole.

Student – strani državljan plaća školarinu u iznosu od 1300 USA dolara, odnosno 60% od ovog iznosa, ukoliko sa državom čiji je on državljanin postoji reciprocitet u pogledu plaćanja školarine ili studija.

NAPOMENA:

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

INFORMACIJE:

Telefoni: (021) 450102 ; 450-103 ;

485-4000

Faks: (021) 6350-367

E-mail: studentska@vps.ns.ac.rs

Veb sajt: www.vps.ns.ac.rs

https://www.facebook.com/vpsns/

 

D I R E K T O R

Dr Jelena Damnjanović, s.r.