Izaberite stranicu

 

КОНКУРС

за упис на специјалистичке струковне студије

 

 

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду школске 2018/19. године уписује 100 студената на специјалистичке струковне студије, и то:

 

Акредитовани студијски програм Број студената за упис
БАНКАРСКО И БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ 50
МЕНАЏМЕНТ 50
УКУПНО 100

 

Специјалистичке струковне студије трају 1 (једну) школску годину – 2 (два) семестра, у обиму од 60 ЕСПБ.

По завршетку студија стиче се диплома другог степена високог образовања специјалистичких струковних студија.

Приоритет приликом уписа имају студенти који су завршили Високу пословну школу струковних студија, Нови Сад у обиму од 180 ЕСПБ, који се могу уписати директно, без полагања класификационог испита.

Студенти који су завршили студије вишег образовања на Вишој пословној школи у Новом Саду у трајању од три године могу се уписати на специјалистичке студије.

Уколико остане слободног места на студијским програмима, Школа ће уписати пријављене кандидате са других сродних високошколских установа, на следећи начин:

– кандидати који су у претходном школовању остварили 240 ЕСПБ уписују се директно у оквиру преосталих слободних места, без полагања класификационог испита, на основу просечног успеха у претходном школовању;

– након њих, у оквиру слободних места, уписују се кандидати са других сродних високих школа са остварених 180 ЕСПБ на основу ранга оствареног после положеног класификационог испита.

Начин рангирања:

Рангирање пријављених кандидата се врши на основу успеха постигнутог у претходном школовању и резултата постигнутих на класификационом испиту.

Укупан број бодова који кандидат може остварити по основу успеха и резултата на класификационом испиту износи 100.

Кандидати који су у претходном школовању остварили 180 ЕСПБ на основним струковним или основним академским студијама, на основу успеха могу остварити максимум 40 бодова (просечна оцена x 4).

На класификационом испиту кандидат може остварити максимум 60 бодова.

Класификациони испит студент полаже из три предмета са основних струковних студија ове Школе, и то:

Студијски програм Банкарско и берзанско пословање:

 1. Основи економије, Увод у финансијско пословање и Банкарство, или
 2. Основи економије, Увод у финансијско пословање и Финансијска тржишта и институције.

Студијски програм Менаџмент:

 1. Основи економије, Основи менаџмента и Тржишно пословање, или
 2. Основи економије, Основи менаџмента и Трговински менаџмент, или
 3. Основи економије, Основи менаџмента и Пословно окружење, или
 4. Основи економије, Пословно право и Тржишно пословање, или
 5. Основи економије, Пословно право и Трговински менаџмент, или
 6. Основи економије, Пословно право и Пословно окружење.

Кандидати који су завршили основне струковне студије на Високој пословној школи струковних студија Нови Сад, а имају просек мањи од 8.50, не морају да полажу класификациони испит. Ови кандидати се бодују на основу просечне оцене остварене у претходном школовању, тако што се ова оцена множи са четири и тако што се оцене из понуђена три положена предмета, за које се опредељују приликом пријаве на конкурс (предмети су понуђени у пријави на конкурс која је објављена на сајту школе), множе са два. Кандидат који није задовољан са бројем бодова које би добио на овај начин може полагати класификациони испит, како је то наведено у овом конкурсу.

Кандидати који су завршили основне струковне студије на Високој пословној школи струковних студија Нови Сад са просечном оценом од 8,50 и већом, имају предност при упису, не полажу класификациони испит, већ се директно уписују на специјалистичке струковне студије, на основу остварене просечне оцене на основним струковним студијама, у оквиру одобрене квоте.

Без полагања класификационог испита, уколико остане слободног места, уписују се и кандидати са сродних установа који су остварили 240 ЕСПБ, а рангирају се према оствареној просечној оцени у току основних студија, а по редоследу наведеном у овом конкурсу.

Подношење пријава на конкурс:

Пријаве на конкурс подносе се 15. и 16.10.2018 . године од 10.00-18.00 часова.

Распоред полагања класификационог испита ће бити објављен на сајту и огласној табли Школе 16.10.2018. године.

Класификациони испит полагаће се 17.10.2018. године.

Привремена ранг листа ће бити објављена 17.10.2018. године.

Коначна ранг листа ће бити објављена 18.10.2018. године.

Упис примљених кандидата обавиће се 18. и 19.10.2018. године од 10.00-18.00 часова.

 

 

Уписна и друга документација:

 • диплома о завршеној високој школи (оверена фотокопија),
 • уверење о положеним испитима (за кандидате са других школа и факултета),
 • извод из матичне књиге рођених,
 • фотокопија важеће личне карте или другог документа из кога се може преузети ЈМБГ,
 • доказ о уплати накнаде трошкова припреме и организације пријемног испита (оригинал уплатница), на жиро-рачун Школе, у износу од 5000,00 динара.

 

Кандидати који полажу пријемни испит обавезни су да на полагање испита понесу личну карту или пасош, потврду о пријави на конкурс и хемијску оловку

Кандидати који стекну услов за упис, подносе следеће:

 • комплет за упис (бела фасцикла, индекс, образац ШВ-20) кандидати купују искључиво у Скриптарници Школе, приликом уписа,
 • две фотографије формата 3,5 x 4,5,
 • доказ о уплати школарине на жиро-рачун Школе, у износу од 65.000,00 динара. Школарину је могуће платити у десет једнаких рата,
 • доказ о уплати накнаде за осигурање, студентски фонд и материјалне трошкове на жиро-рачун Школе, у износу од 3000,00 динара.

Школарина  за стране држављане износи 1500 америчких долара.

Жиро-рачун Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду

 

840-1752666-15

97      10223101693811

 

ИНФОРМАЦИЈЕ:

Телефони: (021) 485-4056, 450-101, 450-103

e-mail: studentska@vps.ns.ac.rs

веб сајт: www.vps.ns.ac.rs