Izaberite stranicu

USLOVI UPISA STUDENATA U II i III GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2018/19. GODINE

  1. Student može da se finansira iz budžeta ako je u školskoj 2017/18. godini ostvario 48 ESPB i ako se rangira u okviru broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta (ovaj broj je određen dozvolom za rad Škole).Rangiranje studenata (budžetskih i samofinansirajućih) koji su ostvarili 48 ESPB (zaključno sa Oktobar II ispitnim rokom) vrši se posebno za svaki studijski program, u skladu sa kriterijumima utvrđenim opštim aktom Škole.
  2. Studenti koji su se u školskoj 2017/18. godini upisali kao ponovci ili kao prelaznici sa drugih visokoškolskih ustanova i koji su ponovo stekli status podnošenjem zahteva, odnosno studenti koji su jedan ili više ispita položili na drugoj visokoškolskoj ustanovi, a priznati su kao položeni, nemaju pravo da konkurišu za upis na budžet, bez obzira na broj ostvarenih ESPB, osim studenata prelaznika kojima nije priznat nijedan ispit.
  3. Studenti sa ostvarenih 48 ESPB, koji nakon rangiranja ne ostvare pravo na studije iz budžeta i studenti koji su u školskoj 2017/18. godini ostvarili od 37-47 ESPB, zaključno sa ispitnim rokom Oktobar III, narednu godinu studija upisuju u statusu studenata koji se sami finansiraju.
  4. Studenti druge godine koji su u školskoj 2017/18. godini ostvarili više od 37 ESPB, zaključno sa ispitnim rokom Oktobar III, upisuju treću godinu studija u statusu samofinansirajućih studenata.
  5. Studenti prve i druge godine koji su u školskoj 2017/18. godini ostvarili manje od 37 ESPB, zaključno sa ispitnim rokom Oktobar III, upisuju ponovo istu godinu studija u statusu samofinansirajućih studenata.
  6. Studenti koji su upisali prvi put treću godinu školske 2017/18. godine, a ne polože sve ispite zaključno sa ispitnim rokom Oktobar III, upisuju ponovo treću godinu studija u istom statusu.

ISPITNI ROKOVI U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI, ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO „BOLONjI“ SU:
Decembarski, januarsko-februarski, martovski, aprilski, majski, junski, septembarski i oktobarski.

USLOVI RANGIRANjA STUDENATA NA BUDžET ZA STUDENTE KOJI UPISUJU II GODINU školske 2018/19. godine

Student može u školskoj 2018/19. godini da studira na teret budžeta ako je u školskoj 2017/18. godini, zaključno sa ispitnim rokom Oktobar II, ostvario 48 ESPB bodova iz predmeta upisane godine studija i rangira se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta.

Broj mesta budžetskih studenata, za studente koji upisuju drugu godinu studija utvrđen je dozvolom za rad i iznosi:

FINANSIJE I BANKARSTVO 55
TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANjE 55
TURIZAM I HOTELIJERSTVO 40
PREDUZETNIŠTVO 25
PRIMENJENA INFORMATIKA 25

Rangiranje studenata obuhvata studente upisane iste školske godine na određeni studijski program (budžetske i samofinansirajuće sa ostvarenih 48 ESPB), a vrši se polazeći od broja ostvarenih ESPB i postignutog uspeha u savladavanju studijskog programa, na način i postupkom utvrđenim aktom Škole.

Prema Opštem aktu Škole redosled studenata na rang listi određuje se na osnovu sledećih kriterijuma:
– Ostvarenih 48 ESPB i
Prosečne ocene u toku studija, tako što prosečna ocena odgovara broju poena po ovom osnovu.
Ukoliko dva ili više studenata, primenom gore navedenih kriterijuma, ostvare isti broj poena, da bi se utvrdilo koji student ima prednost, primenjuju se i dva korektivna kriterijuma, i to:
– Prvi korektivni kriterijum: Ispitni rok u kojem je student ostvario maksimalan broj ESPB na osnovu kojih je rangiran za studije iz budžeta, i to: junski ispitni rok se boduje sa 0,3 poena, septembarski ispitni rok se boduje sa 0,2 poena, a oktobarski ispitni rok se boduje sa 0,1 poena.
– Drugi korektivni kriterijum: Ukupan broj izlazaka na ispite u tekućoj školskoj godini, tako što prednost ima student koji ima manji ukupan broj izlazaka na ispite. Ovaj korektivni kriterijum se primenjuje ukoliko dva ili više studenata imaju isti broj poena i posle primene prvog korektivnog kriterijuma.
Studenti koji imaju primedbu na rang listu, svoj prigovor mogu predati studentskoj službi do 17.10.2018. god. od 12.00 do 13.00 časova.

USLOVI RANGIRANjA STUDENATA NA BUDžET ZA STUDENTE KOJI UPISUJU III GODINU školske 2018/19. godine

Student može u školskoj 2018/19. godini da studira na teret budžeta ako je u školskoj 2017/18. godini, zaključno sa ispitnim rokom Oktobar II, ostvario 48 ESPB bodova iz predmeta upisane godine studija i rangira se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta.

Broj mesta budžetskih studenata, za studente koji upisuju treću godinu studija utvrđen je dozvolom za rad i iznosi:

FINANSIJE I BANKARSTVO 28
TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANjE 28
TURIZAM I HOTELIJERSTVO 18
PREDUZETNIČKI BIZNIS 21
PRIMENJENA INFORMATIKA 13

Rangiranje studenata obuhvata studente upisane iste školske godine na određeni studijski program (budžetske i samofinansirajuće sa ostvarenih 48 ESPB), a vrši se polazeći od broja ostvarenih ESPB i postignutog uspeha u savladavanju studijskog programa, na način i postupkom utvrđenim aktom Škole.

Prema Opštem aktu Škole redosled studenata na rang listi određuje se na osnovu sledećih kriterijuma:
– Ostvarenih 48 ESPB i
Prosečne ocene u toku studija, tako što prosečna ocena odgovara broju poena po ovom osnovu.

Ukoliko dva ili više studenata, primenom gore navedenih kriterijuma, ostvare isti broj poena, da bi se utvrdilo koji student ima prednost, primenjuju se i dva korektivna kriterijuma, i to:

  • – Prvi korektivni kriterijum: Ispitni rok u kojem je student ostvario maksimalan broj ESPB na osnovu kojih je rangiran za studije iz budžeta, i to: junski ispitni rok se boduje sa 0,3 poena, septembarski ispitni rok se boduje sa 0,2 poena, a oktobarski ispitni rok se boduje sa 0,1 poena.
  • – Drugi korektivni kriterijum: Ukupan broj izlazaka na ispite u tekućoj školskoj godini, tako što prednost ima student koji ima manji ukupan broj izlazaka na ispite. Ovaj korektivni kriterijum se primenjuje ukoliko dva ili više studenata imaju isti broj poena i posle primene prvog korektivnog kriterijuma.

Studenti koji imaju primedbu na rang listu, svoj prigovor mogu predati studentskoj službi do 17.10.2018. god. od 12.00 do 13.00 časova.