Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul Vladimira Perića Valtera br.4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj sa predlogom kandidata za izbor u zvanje predavača, za užu oblast Finansije, po konkursu koji je objavljen u listu “ Poslovi“ broj 813 od 23.01.2019. godine.

Izveštaj se nalazi u Sekretarijatu škole, a uvid u isti može se izvršiti u roku od 8 dana od dana objaviljivanja ovog obaveštenja.