Izaberite stranicu

Назив предмета: ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА

Број ЕСПБ: 2

 

Предмет Израда завршног мастер рада пријављује се као редован испит код одабраног ментора. За наведни предмет није потребан потпис приликом овере семестра.

У складу са Процедурама израде и контроле квалитета мастер рада члан 2., став 4., приликом пријаве теме мастер рада студент је у обавези да Студентској служби Школе достави наслов теме, оквирни садржај рада и дефинисан предмет истраживања.

Наслов теме, оквирни садржај рада и дефинисан предмет истраживања утврђују се у договору са ментором и достављају се ментору у писаној форми, као део испита Израда завршног рада. Ментор оцењује наведено описном оценом, „прихвата се“ или „не прихвата се“. По том основу, студент остварује 2 ЕСПБ бода. Наведено се доставља као прилог уз пријаву теме мастер рада одобрено и потписано од стране ментора и коментора.