Izaberite stranicu

Naziv predmeta: IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA

Broj ESPB: 2

 

Predmet Izrada završnog master rada prijavljuje se kao redovan ispit kod odabranog mentora. Za navedni predmet nije potreban potpis prilikom overe semestra.

U skladu sa Procedurama izrade i kontrole kvaliteta master rada član 2., stav 4., prilikom prijave teme master rada student je u obavezi da Studentskoj službi Škole dostavi naslov teme, okvirni sadržaj rada i definisan predmet istraživanja.

Naslov teme, okvirni sadržaj rada i definisan predmet istraživanja utvrđuju se u dogovoru sa mentorom i dostavljaju se mentoru u pisanoj formi, kao deo ispita Izrada završnog rada. Mentor ocenjuje navedeno opisnom ocenom, „prihvata se“ ili „ne prihvata se“. Po tom osnovu, student ostvaruje 2 ESPB boda. Navedeno se dostavlja kao prilog uz prijavu teme master rada odobreno i potpisano od strane mentora i komentora.