Izaberite stranicu

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

НОВИ САД

уписује у I годину студија, школске 2019/20. године на основне струковне студије, укупно 500 студената.

Основне струковне студије трају 3 (три) године, 6 (шест) семестара, у обиму од 180 ЕСПБ.

Број слободних места за упис студената, по студијским програмима:

Кандидат се опредељује (конкурише) на ЈЕДАН од четири наведена студијска програма.

Право на конкурс за упис у прву годину студија имају кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем и трогодишњем трајању, свих струка-профила.

Кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит из два предмета, по избору, од седам наведених предмета, изузев кандидата који конкуришу за упис на студијском програму Примењена информатика који имају обавезу полагања пријемног испита из Математике и Информатике.

 • Економија,
 • Пословна економија,
 • Математика,
 • Информатика,
 • Социологија,
 • Психологија,
 • Географија.

Пријемни испит се полаже на српском језику, а кандидат се може, приликом пријаве на конкурс, определити да пријемни испит полаже на једном од језика националних мањина.

Пријемни испит обухвата програмске садржаје одговарајућих предмета средње школе.

Успех на пријемном испиту оцењује се до 60 бодова.

Општи успех постигнут у средњем образовању бодује се тако што се збир просечних оцена множи са два, те по овом основу кандидат може имати најмање 16, а навише 40 бодова.

Збир бодова остварених на основу успеха из средњег образовања и успеха постигнутог на пријемном испиту одређује место кандидата на ранг листи за упис.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи свих студијских програма до одобреног броја за упис на терет буџета, а има најмање 51 бод.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се налази на јединственој ранг листи свих студијских програма до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину, а има најмање 30 бодова.

Кандидат је ослобођен полагања пријемног испита из предмета из којег је као ученик средње школе освојио једно од прва три места на такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу, што доказује дипломом о освојеној награди, коју кандидат прилаже приликом конкурисања. Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената, смотри научних радова, смотри такмичарског карактера и слично.

Успех кандидата који је освојио једну од горе поменутих награда вреднује се максималним бројем бодова из тог предмета.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року предвиђеном овим конкурсом, Школа ће уписати другог кандидата према редоследу јединствене ранг листе.

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

Подношење пријава на конкурс је 24, 25. и 26. јуна 2019. године, oд 8.00 до 14.00 часова.

Распоред полагања пријемног испита ће бити истакнут на огласној табли и сајту Школе 27. јуна 2019. године.

Пријемни испит полаже се 28. јуна 2019. године.

Привремена ранг листа ће бити објављена 28. јуна 2019. године.

Рок за подношење приговора на привремену ранг листу је 24 часа од дана објављивања привремене ранг листе на огласној табли и сајту Школе.

Коначна ранг листа ће бити објављена 01. јула 2019. године на огласној табли и сајту Школе.

Упис примљених кандидата обавиће се 02, 03. и 04. јула 2019. године, од 8.00 до 14.00 часова.

Уколико се у првом конкурсном року не упише одобрени број студената, Школа ће по истом поступку спровести упис студената у другом конкурсном року.

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК:

Број слободних места за упис у другом конкурсном року ће бити оглашен 08. јула 2019. године.

Подношење пријава на конкурс је 02. и 03. септембра 2019. године, од 8.00 до 14.00 часова.

Полагање пријемног испита је 05. септембра 2019. године, према распореду који ће бити објављен 04. септембра 2019.  године на огласној табли и сајту Школе.

Привремена ранг листа ће бити објављена 05. септембра 2019. године.

Рок за подношење приговора на привремену ранг листу је 24 часа, од дана објављивања привремене ранг листе на огласној табли и сајту Школе.

Коначна ранг листа ће бити објављена 06. септембра 2019. године.

Упис примљених кандидата обавиће се 09. и 10. септембра 2019. године, од 8.00  до 14.00 часова.

УПИСНА И ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Сви кандидати ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ на конкурс подносе на увид оригинал документа, а уз ПРИЈАВНИ ЛИСТ који се добија у Школи, подносе ФОТОКОПИЈЕ следећих докумената:

 • Диплому или сведочанство о завршеној средњој школи,
 • Сведочанства свих разреда средње школе,
 • Извод из матичне књиге рођених – оригинал,
 • Копија важеће личне карте или другог документа из кога се може преузети ЈМБГ,
 • Доказ о освојеним наградама (I-III место) на републичком или међународном такмичењу у трећем или четвртом разреду средње школе, у организацији надлежног Министарства,
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (оригинал уплатница), на жиро рачун Школе, у износу од 5.000,00 динара.
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош, потврду о пријави на конкурс и хемијску оловку.

Кандидати који стекну услов за упис, подносе следеће:

 • Комплет за упис (бела фасцикла, индекс, образац ШВ-20, уписни лист) кандидати купују искључиво у скриптарници Школе, приликом уписа,
 • Оригинал документа о завршеној средњој школи (диплому или сведочанство и сведочанства свих разреда средње школе),
 • Извод из матичне књиге рођених – оригинал,
 • Две фотографије формата 3,5 х 4,5,
 • Студенти који плаћају школарину подносе доказ о уплати школарине на жиро рачун Школе, у износу од 69.000,00 динара. Школарину је могуће платити у десет једнаких рата,
 • Сви студенти подносе:

Доказ о уплати накнаде за осигурање, студентски фонд и материјалне трошкове на жиро рачун Школе, у износу од 3.000,00 динара.

Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм на истом нивоу студија.

 

ЖИРО РАЧУН ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

У НОВОМ САДУ

 840-1752666-15

97      10223101693811

УПИС ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављанима Републике Србије који су завршили средњу школу у иностранству, а немају нострификована документа потребна за упис, омогућиће се да конкуришу уз потврду Министарства просвете, науке и технолошког развоја или Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност о томе да је започет поступак нострификације, уз обавезу да приликом уписа предају нострификована документа.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се уписати у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право да се финансирају из буџета. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената. Кандидати који поседују документа Републике Српске и бивше Републике Српске Крајине конкуришу без нострификације. Суседне земље у смислу овог упутства су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора. Кандидати своју нацоналност потврђују писаном изјавом.

Поступку нострификације и еквиваленције не подлежу дипломе и сведочанства из Републике Српске, дипломе и сведочанства стечена за време постојања Државне Заједнице Србије и Црне Горе и дипломе и сведочанства стечена за време постојања бивше СФРЈ, у бившим републикама.

УПИС СТУДЕНАТА – СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије, у оквиру одобрене квоте за упис.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршеном средњем образовању.

Пре уписа, кандидат страни држављанин, дужан је да Школи поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину у коју се уписује,
 • да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије, у складу са Статутом Школе.

Студент – страни држављан плаћа школарину у износу од 1300 УСА долара, односно 60% од овог износа, уколико са државом чији је он држављанин постоји реципроцитет у погледу плаћања школарине или студија.

НАПОМЕНА:

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ:

Телефони: (021) 485-4026 ; 450-102 ; 485-4000
Факс: (021) 6350-367
Е-mail: studentska@vps.ns.ac.rs
Веб сајт: www.vps.ns.ac.rs
Facebook

 

Д И Р Е К Т О Р
Др Јелена Дамњановић