Izaberite stranicu

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду школске 2019/2020. године уписује 50 самофинансирајућих студената у I годину мастер струковних студија:

 

Ред. бр. Студијски програм Укупан број студената за упис
1. МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ 50
УКУПНО 50

Мастер струковне студије трају 2 (две) године, 4 (четири) семестра, у обиму од 120 ЕСПБ.

Лице које заврши студијски програм Међународно пословање и финансије, стиче стручни назив: Струковни мастер економиста.

Право уписа у I годину мастер струковних студија имају сва лица која су завршила основне струковне студије, а остварила су најмање 180 ЕСПБ бодова и завршену четворогодишњу средњу школу.

На мастер струковне студије могу се уписати студенти који су завршили Високу пословну школу струковних студија или другу сродну високошколску установу из области друштвено-хуманистичких наука. О сродности високошколских установа одлучује Комисија за упис.

На мастер струковне студије могу се уписати и студенти који су завршили и несродне високошколске установе под условом да положе квалификациони испит.

Начин рангирања:

Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује Комисија за упис.

Рангирање кандидата се врши на основу просечне оцене током претходних студија и броја месеци завршетка претходних студија.

Кандидати који су завршили несродне високошколске установе полажу квалификациони испит из предмета Међународна економија и Увод у финансијско пословање. Резултат који кандидат може постићи на квалификационом испиту оцењује се од 0 до 20 бодова.

Сматра се да је кандидат положио квалификациони испит и тиме стекао право на рангирање ради уписа уколико је на квалификационом испиту остварио више од 10 бодова.

Подношење пријава на конкурс у првом уписном року:

Пријаве на конкурс се подносе од 11.09. – 18.9.2019. године од 8.00-15.00 часова.

Распоред полагања квалификационог испита ће бити објављен на сајту и огласној табли Школе 18.9.2019. године.

Квалификациони испит полагаће се 19.9.2019. године.

Привремена ранг листа ће бити објављена 19.9.2019. године.

Упис примљених кандидата обавиће се 20. и 23.9.2019. године од 8.00-15.00 часова.

Број слободних места биће оглашен на сајту Школе по окончању уписа примљених кандидата.

Подношење пријава на конкурс у другом уписном року:

Пријаве на конкурс подносе се 21., 22. и 23.10.2019. године од 8.00-15.00 часова.

Распоред полагања квалификационог испита ће бити објављен на сајту и огласној табли Школе 23.10.2019. године.

Квалификациони испит полагаће се 24.10.2019. године.

Привремена ранг листа ће бити објављена 24.10.2019. године.

Упис примљених кандидата обавиће се 28. и 29.10.2019. године од 8.00-15.00 часова.

Уписна и друга документација:

  • диплома о завршеној високој школи и додатак дипломи (оверена фотокопија),
  • уверење о положеним испитима (за кандидате са других школа и факултета),
  • извод из матичне књиге рођених,
  • фотокопија важеће личне карте или другог документа из кога се може преузети ЈМБГ,
  • доказ о уплати накнаде трошкова припреме и организације квалификационог испита/пријаве на конкурс (оригинал уплатница), на жиро-рачун Школе, у износу од 5.000,00 динара.
Кандидати који полажу квалификациони испит обавезни су да на полагање испита понесу личну карту или пасош, потврду о пријави на конкурс и хемијску оловку.

Кандидати који стекну услов за упис, подносе следеће:

  • комплет за упис (бела фасцикла, индекс, образац ШВ-20) кандидати купују искључиво у Скриптарници Школе, приликом уписа,
  • две фотографије формата 3,5 х 4,5,
  • доказ о уплати школарине на жиро-рачун Школе, у износу од 80.000,00 динара. Школарину је могуће платити у десет једнаких рата,
  • доказ о уплати накнаде за осигурање, студентски фонд и материјалне трошкове на жиро-рачун Школе, у износу од 3.000,00 динара.

Жиро-рачун Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду

840-1752666-15

97        10223101693811

 

ИНФОРМАЦИЈЕ:

Телефони: (021) 485-4026, 485-4029, 450-102

e-mail: studentska@vps.ns.ac.rs

веб сајт: www.vps.ns.ac.rs

 

Д И Р Е К Т О Р

Др Јелена Дамњановић