Izaberite stranicu

 

студијски програм Број слободних места
Међународно пословање и финансије 35

Мастер струковне студије трају 2 (две) године, 4 (четири) семестра, у обиму од 120 ЕСПБ.

 1. Подношење пријава на конкурс је од 01. до 23. октобра 2019. године од 8.00 до 14.00 часова.
 2. Распоред полагања квалификационог испита ће бити објављен 23. октобра 2019. године на огласноj табли и сајту Школе.
 3. Полагање квалификационог испита је 24. октобра 2019. године, у 10.00 часова
 4. Привремена ранг листа ће бити објављена 24. октобра 2019. године.
 5. Коначна ранг листа ће бити објављена 28. октобра 2019. године на огласној табли и сајту Школе.
 6. Упис примљених кандидата обавиће се 28. и 29. октобра 2019. године од 8.00 до 14.00 часова.

 

Лице које заврши студијски програм Међународно пословање и финансије, стиче стручни назив: Струковни мастер економиста.

Право уписа у I годину мастер струковних студија имају сва лица која су завршила основне струковне студије, основне академске студије и лица која су завршила студије по ранијем закону, а остварила су најмање 180 ЕСПБ бодова.

На мастер струковне студије могу се уписати студенти који су завршили Високу пословну школу струковних студија или другу сродну високошколску установу из области друштвено-хуманистичких наука. О сродности високошколских установа одлучује Комисија за упис.

На мастер струковне студије могу се уписати и студенти који су завршили и несродне високошколске установе под условом да положе квалификациони испит.

Начин рангирања:

Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује Комисија за упис.

Рангирање кандидата се врши на основу просечне оцене током претходних студија и броја месеци завршетка претходних студија.

Кандидати који су завршили несродне високошколске установе полажу квалификациони испит из предмета Међународна економија и Увод у финансијско пословање. Резултат који кандидат може постићи на квалификационом испиту оцењује се од 0 до 20 бодова.

Сматра се да је кандидат положио квалификациони испит и тиме стекао право на рангирање ради уписа уколико је на квалификационом испиту остварио више од 10 бодова.

 

Уписна и друга документација:

 • диплома о завршеној високој школи и додатак дипломи (оверена фотокопија),
 • уверење о положеним испитима (за кандидате са других школа и факултета),
 • извод из матичне књиге рођених,
 • фотокопија важеће личне карте или другог документа из кога се може преузети ЈМБГ,
 • доказ о уплати накнаде трошкова припреме и организације квалификационог испита/пријаве на конкурс (оригинал уплатница), на жиро-рачун Школе, у износу од 5.000,00 динара.
Кандидати који полажу квалификациони испит обавезни су да на полагање испита понесу личну карту или пасош, потврду о пријави на конкурс и хемијску оловку.

Кандидати који стекну услов за упис, подносе следеће:

 • комплет за упис (бела фасцикла, индекс, образац ШВ-20) кандидати купују искључиво у Скриптарници Школе, приликом уписа,
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5,
 • доказ о уплати школарине на жиро-рачун Школе, у износу од 80.000,00 динара. Школарину је могуће платити у десет једнаких рата,
 • доказ о уплати накнаде за осигурање, студентски фонд и материјалне трошкове на жиро-рачун Школе, у износу од 3.000,00 динара.

Жиро-рачун Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду

840-1752666-15

97        10223101693811

 

ИНФОРМАЦИЈЕ:

Телефони: (021) 485-4026, 485-4029, 450-102

e-mail: studentska@vps.ns.ac.rs

веб сајт: www.vps.ns.ac.rs

 

Д И Р Е К Т О Р

Др Јелена Дамњановић, с.р.