Izaberite stranicu

 

studijski programBroj slobodnih mesta
Međunarodno poslovanje i finansije35

Master strukovne studije traju 2 (dve) godine, 4 (četiri) semestra, u obimu od 120 ESPB.

 1. Podnošenje prijava na konkurs je od 01. do 23. oktobra 2019. godine od 8.00 do 14.00 časova.
 2. Raspored polaganja kvalifikacionog ispita će biti objavljen 23. oktobra 2019. godine na oglasnoj tabli i sajtu Škole.
 3. Polaganje kvalifikacionog ispita je 24. oktobra 2019. godine, u 10.00 časova
 4. Privremena rang lista će biti objavljena 24. oktobra 2019. godine.
 5. Konačna rang lista će biti objavljena 28. oktobra 2019. godine na oglasnoj tabli i sajtu Škole.
 6. Upis primljenih kandidata obaviće se 28. i 29. oktobra 2019. godine od 8.00 do 14.00 časova.

 

Lice koje završi studijski program Međunarodno poslovanje i finansije, stiče stručni naziv: Strukovni master ekonomista.

Pravo upisa u I godinu master strukovnih studija imaju sva lica koja su završila osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije i lica koja su završila studije po ranijem zakonu, a ostvarila su najmanje 180 ESPB bodova.

Na master strukovne studije mogu se upisati studenti koji su završili Visoku poslovnu školu strukovnih studija ili drugu srodnu visokoškolsku ustanovu iz oblasti društveno-humanističkih nauka. O srodnosti visokoškolskih ustanova odlučuje Komisija za upis.

Na master strukovne studije mogu se upisati i studenti koji su završili i nesrodne visokoškolske ustanove pod uslovom da polože kvalifikacioni ispit.

Način rangiranja:

Redosled kandidata za upis na master strukovne studije utvrđuje Komisija za upis.

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu prosečne ocene tokom prethodnih studija i broja meseci završetka prethodnih studija.

Kandidati koji su završili nesrodne visokoškolske ustanove polažu kvalifikacioni ispit iz predmeta Međunarodna ekonomija i Uvod u finansijsko poslovanje. Rezultat koji kandidat može postići na kvalifikacionom ispitu ocenjuje se od 0 do 20 bodova.

Smatra se da je kandidat položio kvalifikacioni ispit i time stekao pravo na rangiranje radi upisa ukoliko je na kvalifikacionom ispitu ostvario više od 10 bodova.

 

Upisna i druga dokumentacija:

 • diploma o završenoj visokoj školi i dodatak diplomi (overena fotokopija),
 • uverenje o položenim ispitima (za kandidate sa drugih škola i fakulteta),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • fotokopija važeće lične karte ili drugog dokumenta iz koga se može preuzeti JMBG,
 • dokaz o uplati naknade troškova pripreme i organizacije kvalifikacionog ispita/prijave na konkurs (original uplatnica), na žiro-račun Škole, u iznosu od 5.000,00 dinara.
Kandidati koji polažu kvalifikacioni ispit obavezni su da na polaganje ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o prijavi na konkurs i hemijsku olovku.

Kandidati koji steknu uslov za upis, podnose sledeće:

 • komplet za upis (bela fascikla, indeks, obrazac ŠV-20) kandidati kupuju isključivo u Skriptarnici Škole, prilikom upisa,
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5,
 • dokaz o uplati školarine na žiro-račun Škole, u iznosu od 80.000,00 dinara. Školarinu je moguće platiti u deset jednakih rata,
 • dokaz o uplati naknade za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove na žiro-račun Škole, u iznosu od 3.000,00 dinara.

Žiro-račun Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu

840-1752666-15

97        10223101693811

 

INFORMACIJE:

Telefoni: (021) 485-4026, 485-4029, 450-102

e-mail: studentska@vps.ns.ac.rs

veb sajt:www.vps.ns.ac.rs

 

D I R E K T O R

Dr Jelena Damnjanović, s.r.