Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj sa predlogom kandidata za izbor u zvanje nastavnika stranog jezika, za užu oblast Poslovni jezik – nemački, po konkursu koji je objavljen u listu „Poslovi“, od 18.11.2020. godine.

Izveštaj se nalazi u Službi za pravne i opšte poslove, a uvid u isti može se izvršiti u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.