Izaberite stranicu

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:

    

 1. Tamara Marković, broj indeksa 2018/000002 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza saradnje Republike Srbije sa MMF-om“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Ljiljana Jović, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 06.09.2021. godine u 09,00 časova (svečana sala)

 

 1. Zorana Radović, broj indeksa 2018/001059 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Istraživanje stranih direktnih investicija kao pokretača procesa globalizacije u

Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, član

 Zakazana odbrana završnog rada 06.09.2021. godine u 14,00 časova (svečana sala)

 

 1. Jelena Silađi, broj indeksa 2018/003015 – studijski program: Preduzetništvo

Prijavila je temu kod mentora dr Ivane Jošanov-Vrgović pod nazivom:

„Karakteristike uspešnih menadžera i lidera – uporedni prikaz dve kompanije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ivana Jošanov-Vrgović, mentor
 2. dr Maja Vukadinović, član
 3. dr Veronika Boškov, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 09.09.2021. godine u 10,00 časova (svečana sala)