Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

18.10.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđen je datum odbrane završnog  rada za studenta:

    

  1. Marijana Ostojić, broj indeksa 2020/002104 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

 „Izletišta na Fruškoj gori kao osnova razvoja izletničkog i sportskog-rekreativnog turizma“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Bijana Kovačević-Berleković, mentor
  2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
  3. dr Tatjana Bošković, član

 

 Zakazana odbrana  završnog rada 19.10.2021.godine u 12,00 časova (svečana sala)