Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

19.11.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:

    

  1. Slađana Žarković, broj indeksa 2018/000056 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

 „Merdžeri i akvizicije u bankarstvu“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Željko Račić, mentor
  2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
  3. dr Branka Paunović, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 25.11.2021.godine u14,00 časova (svečana sala)