Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Novi Sad
Datum: 21.01.2022. godine

ZAKAZANE ODBRANE MASTER RADOVA

Na sastanaku Komisije za master radove održanom 21.01.2022. godine utvrđen je datum odbrane rada

U periodu od 13.01. do 20.01.2022. godine master rad je bio izložen na uvid javnosti.
Nije bilo primedaba na rad.

1. Emilija Mihajlović, broj indeksa 2019/200003 – studijski program: Međunarodno
poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom: „Hedžiranje srpskog berzanskog indeksa sa četiri fjučersa plemenitih metala“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Mirela Momčilović, predsednik Komisije
2. dr Dragana Milić, član
3. dr Dejan Živkov, mentor

Predložen datum odbrane 25.01.2022 .godine u 14,00 časova (svečana sala)