Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Novi Sad
28.01.2022.

O B A V E Š T E NJ E

Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:

1. Nikolina Vasić, br. indeksa 2018/001041 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje
Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:
„Nastanak i razvoj elektronske trgovine“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Đorđe Ćuzović, član
3. dr Stevan Tomašević, član

Zakazana odbrana završnog rada 03.02.2022. godine u 15,00 časova (svečana sala)