Izaberite stranicu

O B A V E Š T E NJ E

Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:

  1. Sanja Andrašić, broj indeksa 2017/002004 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Ribolov kao pokretač turizma u Apatinu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
  2. dr Tatjana Bošković, član
  3. dr Branka Paunović, član

 Zakazana odbrana završnog rada 12.04.2022. godine u 14,00 časova (svečana sala)