Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

21.06.2022.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:

    

  1. Petar Kozlina, broj indeksa 2017/000082 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Platni promet u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Željko Račić, mentor
  2. dr Branka Paunović, član
  3. dr Milijana Roganović, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 24.06.2022. godine u 15,00 časova (svečana sala)