Izaberite stranicu

O B A V E Š T E NJ E

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 22.09. do 29.09.2022. godine master radove:

  1. Suzana Milivojević, br. indeksa 2019/200004 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavila je temu kod mentora dr Veronike Boškov pod nazivom:

„Motivacija zaposlenih u preduzeću „TEMPO 013 Šabac““

Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

  1.  dr Tatjana Bošković, predsednik Komisije
  2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
  3.  dr Veronika Boškov,mentor

  1. Aleksandar Mijić, br. indeksa 2018/200010 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavio je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza i obrada kreditnog zahteva za hipotekarni kredit, studija slučaja“

Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

  1.  dr Stevan Tomašević, predsednik Komisije
  2. dr Dragana Milić, član
  3.  dr Željko Račić,mentor