Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI SAD
BROJ: 1-330/1
DATUM: 04.04.2023. godine

O B A V E Š T E NJ E

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Saradnika u nastavi za užu oblast Menadžment u turizmu, po konkursu koji je objavljen u listu „Poslovi“, od 22.03.2023.godine.

Izveštaj o izboru u zvanje – saradnik u nastavi za užu oblast Menadžment u turizmu

Izveštaj Komisije stavlja se na uvid javnosti na internet stranu Škole, u trajanju od 8 dana.

U toku trajanja uvida javnosti Školi se mogu dostaviti primedbe na Izveštaj, u pisanoj formi.

 

SLUŽBA ZA PRAVNE
I OPŠTE POSLOVE