Izaberite stranicu

УСЛОВИ УПИСА СТУДЕНАТА У II ГОДИНУ СТУДИЈА

ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ

 

 1. Студент може да се финансира из буџета ако је у школској 2022/23. години остварио 48 ЕСПБ из предмета положених у текућој школској години и ако се рангира у оквиру броја студената чије се студије финансирају из буџета (овај број је одређен дозволом за рад Школе).

 

Рангирање студената (буџетских и самофинансирајућих) који су остварили 48 ЕСПБ из предмета положених у текућој школској години врши се за све студенте на свим Студијским програмима (изузев ДЛС), у складу са критеријумима утврђеним општим актом Школе. Рангирање студената обухвата студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм (буџетске и самофинансирајуће).

 

Рангирање се врши према следећој формули:

где је: n – број свих предмета које је студент положио; pi – број бодова које носи i – ти предмет, xi – оценa коју је студент остварио на i – том предмету; BG – број година од уписа одређеног студијског програма, константа 60 представља предвиђени број ЕСПБ бодова по години.

Уколико два или више студената имају исто место на ранг листи (исти број бодова) на конкурсу, предност има онај који је у ранијeм испитнoм року остварио максималан број ЕСПБ бодова.

Уколико два или више студената и по основу претходног критеријума имају исто место на ранг листи (исти број поена), предност има студент који има мањи укупан број излазака на испите у текућој школској години.

Применом критеријума утврђених у овом члану, Школа утврђује јединствену ранг листу свих студијских програма (изузев ДЛС).

 

 1. Студенти који су се у школској 2022/23. години уписали као поновци или као прелазници са других високошколских установа и који су поново стекли статус подношењем захтева, односно студенти који су један или више испита положили на другој високошколској установи, а признати су као положени, немају право да конкуришу за упис на буџет, без обзира на број остварених ЕСПБ, осим студената прелазника којима није признат ниједан испит.
 2. Студенти са остварених 48 ЕСПБ из предмета положених у текућој школској години, који након рангирања не остваре право на студије из буџета и студенти који су у школској 2022/2 години остварили од 37-47 ЕСПБ из предмета положених у текућој школској години наредну годину студија уписују у статусу студената који се сами финансирају.
 3. Приликом уписа на више године студија, студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета, не рангирају се са осталим студентима, већ задржавају буџетски статус уколико остваре 36 ЕСПБ, у складу са Законом о високом образовању.

 

ИСПИТНИ РОКОВИ У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ, ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СТУДИРАЈУ ПО „БОЛОЊИ“ СУ:

Децембарски,  јануарско-фебруарски, мартовски, априлски, мајски, јунски, септембарски и октобарски.

 

УСЛОВИ РАНГИРАЊА СТУДЕНАТА НА БУЏЕТ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ УПИСУЈУ  II  ГОДИНУ

школске 2023/24. године

 

Студент може у школској 2023/24. години да студира на терет буџета ако je у школској 2022/23. години, оствариo 48 ЕСПБ бодова из предмета положених у текућој школској години и рангира се у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.

Број места буџетских студената, за студенте који уписују другу годину студија утврђен је дозволом за рад и износи укупно 75 кандидата за све Студијске пограме (изузев ДЛС).

Рангирање студената обухвата све студенте уписане исте школске године (буџетске и самофинансирајуће са остварених 48 ЕСПБ), а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ и постигнутог успеха у савладавању студијског програма, на начин и поступком утврђеним актом Школе.

Према Општем акту Школе редослед студената на ранг листи одређује се на основу следећих критеријума:

 • Остварених 48ЕСПБ, према следећој формули:

где је: n – број свих предмета које је студент положио; pi – број бодова које носи i – ти предмет, xi – оценa коју је студент остварио на i – том предмету; BG – број година од уписа одређеног студијског програма, константа 60 представља предвиђени број ЕСПБ бодова по години.

 • Уколико два или више студената имају исто место на ранг листи (исти број бодова) на конкурсу, предност има онај који је у ранијeм испитнoмроку остварио максималан број ЕСПБ бодова.
 • Уколико два или више студената и по основу претходног критеријума имају исто место на ранг листи (исти број поена), предност има студент који има мањи укупан број излазака на испите у текућој школској години.
 • Применом критеријума утврђених у овом члану, Школа утврђује јединствену ранг листу свих студијских програма (изузев ДЛС).

 

Студенти који имају примедбу на ранг листу, свој приговор могу предати студентској служби _______________.

 

УСЛОВИ УПИСА СТУДЕНАТА У III ГОДИНУ СТУДИЈА

ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ

 

 1. Студент може да се финансира из буџета ако је у школској 2022/23. години остварио 48 ЕСПБ из предмета положених у текућој школској години, и ако се рангира у оквиру броја студената чије се студије финансирају из буџета (овај број је одређен дозволом за рад Школе).

Рангирање студената (буџетских и самофинансирајућих) који су остварили 48 ЕСПБ из предмета положених у текућој школској години врши се за све студенте на свим Студијским програмима (изузев ДЛС), у складу са критеријумима утврђеним општим актом Школе. Рангирање студената обухвата студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм (буџетске и самофинансирајуће). Рангирање се врши према следећој формули:

где је: n – број свих предмета које је студент положио; pi – број бодова које носи i – ти предмет, xi – оценa коју је студент остварио на i – том предмету; BG – број година од уписа одређеног студијског програма, константа 60 представља предвиђени број ЕСПБ бодова по години.

Уколико два или више студената имају исто место на ранг листи (исти број бодова) на конкурсу, предност има онај који је у ранијeм испитнoм року остварио максималан број ЕСПБ бодова.

Уколико два или више студената и по основу претходног критеријума имају исто место на ранг листи (исти број поена), предност има студент који има мањи укупан број излазака на испите у текућој школској години.

Применом критеријума утврђених у овом члану, Школа утврђује јединствену ранг листу свих студијских програма (изузев ДЛС).

 1. Студенти који су се у школској 2022/23. години уписали као поновци или као прелазници са других високошколских установа и који су поново стекли статус подношењем захтева, односно студенти који су један или више испита положили на другој високошколској установи, а признати су као положени, немају право да конкуришу за упис на буџет, без обзира на број остварених ЕСПБ, осим студената прелазника којима није признат ниједан испит.
 2. Студенти са остварених 48 ЕСПБ из предмета положених у текућој школској години, који након рангирања не остваре право на студије из буџета и студенти који су у школској 2022/23. години остварили од 37- 47 ЕСПБ из предмета положених у текућој школској години наредну годину студија уписују у статусу студената који се сами финансирају.
 3. Студенти прве и друге године који су у школској 2022/23. години остварили мање од 37 ЕСПБ из предмета положених у текућој школској години уписују поново исту годину студија у статусу самофинансирајућих студената.
 4. Студенти који су уписали први пут трећу годину школске 2022/23. године, а не положе све испите уписују поново трећу годину студија у истом статусу.
 5. Приликом уписа на више године студија, студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета, не рангирају се са осталим студентима, већ задржавају буџетски статус уколико остваре 36 ЕСПБ, у складу са Законом о високом образовању.

 

ИСПИТНИ РОКОВИ У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ, ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СТУДИРАЈУ ПО „БОЛОЊИ“ СУ:

Децембарски,  јануарско-фебруарски, мартовски, априлски, мајски, јунски, септембарски и октобарски.

 

 

 УСЛОВИ РАНГИРАЊА СТУДЕНАТА НА БУЏЕТ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ УПИСУЈУ  III  ГОДИНУ

школске 2023/24. године

 

Студент може у школској 2023/24. години да студира на терет буџета ако je у школској 2022/23. години оствариo 48 ЕСПБ бодова из предмета положених у текућој школској години и рангира се у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.

Број места буџетских студената, за студенте који уписују трећу годину студија утврђен је дозволом за рад и износи укупно 75 кандидата за све Студијске пограме (изузев ДЛС).

Рангирање студената обухвата студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм (буџетске и самофинансирајуће са остварених 48 ЕСПБ), а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ и постигнутог успеха у савладавању студијског програма, на начин и поступком утврђеним актом Школе.

 Према Општем акту Школе редослед студената на ранг листи одређује се на основу следећих критеријума:

 • Остварених 48ЕСПБ, према следећој формули:

где је: n – број свих предмета које је студент положио; pi – број бодова које носи i – ти предмет, xi – оценa коју је студент остварио на i – том предмету; BG – број година од уписа одређеног студијског програма, константа 60 представља предвиђени број ЕСПБ бодова по години.

 • Уколико два или више студената имају исто место на ранг листи (исти број бодова) на конкурсу, предност има онај који је у ранијeм испитнoмроку остварио максималан број ЕСПБ бодова.
 • Уколико два или више студената и по основу претходног критеријума имају исто место на ранг листи (исти број поена), предност има студент који има мањи укупан број излазака на испите у текућој школској години.
 • Применом критеријума утврђених у овом члану, Школа утврђује јединствену ранг листу свих студијских програма (изузев ДЛС).

 

Студенти који имају примедбу на ранг листу, свој приговор могу предати студентској служби _____________.

ПРИМЕР:
Прва година Прва година уписана 2020 2021-2020 = 1
Оцена ЕСПБ оцена*ЕСПБ
предмет1 10 7 70
предмет2 8 6 48
предмет3 9 6 54
предмет4 6 5 30
предмет5 7 6 42
предмет6 6 7 42
предмет7 9 6 54
предмет8 6 5 30
предмет9 8 5 40
предмет10 9 7 63
УКУПНО: 473
Број Бодова за рангирање = УКУПНО/(1 година *60) 7.883.333.333

 

Друга година Прва година уписана 2019 2021-2019 = 2
оцена ЕСПБ оцена*ЕСПБ
предмет1 10 7 70
предмет2 8 6 48
предмет3 9 6 54
предмет4 6 5 30
предмет5 7 6 42
предмет6 6 7 42
предмет7 9 6 54
предмет8 6 5 30
предмет9 8 5 40
предмет10 9 7 63
предмет11 10 7 70
предмет12 8 6 48
предмет13 10 6 60
предмет14 6 5 30
предмет15 7 6 42
предмет16 6 7 42
предмет17 8 6 48
предмет18 8 5 40
предмет19 8 5 40
предмет20 9 7 63
УКУПНО: 956
Број Бодова за  рангирање = УКУПНО/( 2 године *60) 7.966.666.667

 

Друга година Прва година уписана 2018 2021-2018 = 3
оцена ЕСПБ оцена*ЕСПБ
предмет1 10 7 70
предмет2 8 6 48
предмет3 9 6 54
предмет4 6 5 30
предмет5 7 6 42
предмет6 6 7 42
предмет7 9 6 54
предмет8 6 5 30
предмет9 8 5 40
предметt10 9 7 63
предмет11 10 7 70
предмет12 8 6 48
предмет13 10 6 60
предмет14 6 5 30
предмет15 7 6 42
предмет16 6 7 42
предмет17 8 6 48
предмет18 8 5 40
предмет19 8 5 40
предмет20 9 7 63
УКУПНО: 956
Број Бодова за  рангирање = УКУПНО/(3 године *60) 5.311.111.111