Izaberite stranicu

USLOVI UPISA STUDENATA U II GODINU STUDIJA

ŠKOLSKE 2023/24. GODINE

 

 1. Student može da se finansira iz budžeta ako je u školskoj 2022/23. godini ostvario 48 ESPB iz predmeta položenih u tekućoj školskoj godini i ako se rangira u okviru broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta (ovaj broj je određen dozvolom za rad Škole).

 

Rangiranje studenata (budžetskih i samofinansirajućih) koji su ostvarili 48 ESPB iz predmeta položenih u tekućoj školskoj godini vrši se za sve studente na svim Studijskim programima (izuzev DLS), u skladu sa kriterijumima utvrđenim opštim aktom Škole. Rangiranje studenata obuhvata studente upisane iste školske godine na određeni studijski program (budžetske i samofinansirajuće).

 

Rangiranje se vrši prema sledećoj formuli:

gde je: n – broj svih predmeta koje je student položio; pi – broj bodova koje nosi i – ti predmet, xi – ocena koju je student ostvario na i – tom predmetu; BG – broj godina od upisa određenog studijskog programa, konstanta 60 predstavlja predviđeni broj ESPB bodova po godini.

Ukoliko dva ili više studenata imaju isto mesto na rang listi (isti broj bodova) na konkursu, prednost ima onaj koji je u ranijem ispitnom roku ostvario maksimalan broj ESPB bodova.

Ukoliko dva ili više studenata i po osnovu prethodnog kriterijuma imaju isto mesto na rang listi (isti broj poena), prednost ima student koji ima manji ukupan broj izlazaka na ispite u tekućoj školskoj godini.

Primenom kriterijuma utvrđenih u ovom članu, Škola utvrđuje jedinstvenu rang listu svih studijskih programa (izuzev DLS).

 

 1. Studenti koji su se u školskoj 2022/23. godini upisali kao ponovci ili kao prelaznici sa drugih visokoškolskih ustanova i koji su ponovo stekli status podnošenjem zahteva, odnosno studenti koji su jedan ili više ispita položili na drugoj visokoškolskoj ustanovi, a priznati su kao položeni, nemaju pravo da konkurišu za upis na budžet, bez obzira na broj ostvarenih ESPB, osim studenata prelaznika kojima nije priznat nijedan ispit.
 2. Studenti sa ostvarenih 48 ESPB iz predmeta položenih u tekućoj školskoj godini, koji nakon rangiranja ne ostvare pravo na studije iz budžeta i studenti koji su u školskoj 2022/2 godini ostvarili od 37-47 ESPB iz predmeta položenih u tekućoj školskoj godini narednu godinu studija upisuju u statusu studenata koji se sami finansiraju.
 3. Prilikom upisa na više godine studija, studenti koji su upisani na osnovu Programa afirmativne mere u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta, ne rangiraju se sa ostalim studentima, već zadržavaju budžetski status ukoliko ostvare 36 ESPB, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

 

ISPITNI ROKOVI U ŠKOLSKOJ 2023/24. GODINI, ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO „BOLONJI“ SU:

Decembarski,  januarsko-februarski, martovski, aprilski, majski, junski, septembarski i oktobarski.

 

USLOVI RANGIRANJA STUDENATA NA BUDŽET ZA STUDENTE KOJI UPISUJU  II  GODINU

školske 2023/24. godine

 

Student može u školskoj 2023/24. godini da studira na teret budžeta ako je u školskoj 2022/23. godini, ostvario 48 ESPB bodova iz predmeta položenih u tekućoj školskoj godini i rangira se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta.

Broj mesta budžetskih studenata, za studente koji upisuju drugu godinu studija utvrđen je dozvolom za rad i iznosi ukupno 75 kandidata za sve Studijske pograme (izuzev DLS).

Rangiranje studenata obuhvata sve studente upisane iste školske godine (budžetske i samofinansirajuće sa ostvarenih 48 ESPB), a vrši se polazeći od broja ostvarenih ESPB i postignutog uspeha u savladavanju studijskog programa, na način i postupkom utvrđenim aktom Škole.

Prema Opštem aktu Škole redosled studenata na rang listi određuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Ostvarenih 48ESPB, prema sledećoj formuli:

gde je: n – broj svih predmeta koje je student položio; pi – broj bodova koje nosi i – ti predmet, xi – ocena koju je student ostvario na i – tom predmetu; BG – broj godina od upisa određenog studijskog programa, konstanta 60 predstavlja predviđeni broj ESPB bodova po godini.

 • Ukoliko dva ili više studenata imaju isto mesto na rang listi (isti broj bodova) na konkursu, prednost ima onaj koji je u ranijem ispitnomroku ostvario maksimalan broj ESPB bodova.
 • Ukoliko dva ili više studenata i po osnovu prethodnog kriterijuma imaju isto mesto na rang listi (isti broj poena), prednost ima student koji ima manji ukupan broj izlazaka na ispite u tekućoj školskoj godini.
 • Primenom kriterijuma utvrđenih u ovom članu, Škola utvrđuje jedinstvenu rang listu svih studijskih programa (izuzev DLS).

 

Studenti koji imaju primedbu na rang listu, svoj prigovor mogu predati studentskoj službi _______________.

 

USLOVI UPISA STUDENATA U III GODINU STUDIJA

ŠKOLSKE 2023/24. GODINE

 

 1. Student može da se finansira iz budžeta ako je u školskoj 2022/23. godini ostvario 48 ESPB iz predmeta položenih u tekućoj školskoj godini, i ako se rangira u okviru broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta (ovaj broj je određen dozvolom za rad Škole).

Rangiranje studenata (budžetskih i samofinansirajućih) koji su ostvarili 48 ESPB iz predmeta položenih u tekućoj školskoj godini vrši se za sve studente na svim Studijskim programima (izuzev DLS), u skladu sa kriterijumima utvrđenim opštim aktom Škole. Rangiranje studenata obuhvata studente upisane iste školske godine na određeni studijski program (budžetske i samofinansirajuće). Rangiranje se vrši prema sledećoj formuli:

gde je: n – broj svih predmeta koje je student položio; pi – broj bodova koje nosi i – ti predmet, xi – ocena koju je student ostvario na i – tom predmetu; BG – broj godina od upisa određenog studijskog programa, konstanta 60 predstavlja predviđeni broj ESPB bodova po godini.

Ukoliko dva ili više studenata imaju isto mesto na rang listi (isti broj bodova) na konkursu, prednost ima onaj koji je u ranijem ispitnom roku ostvario maksimalan broj ESPB bodova.

Ukoliko dva ili više studenata i po osnovu prethodnog kriterijuma imaju isto mesto na rang listi (isti broj poena), prednost ima student koji ima manji ukupan broj izlazaka na ispite u tekućoj školskoj godini.

Primenom kriterijuma utvrđenih u ovom članu, Škola utvrđuje jedinstvenu rang listu svih studijskih programa (izuzev DLS).

 1. Studenti koji su se u školskoj 2022/23. godini upisali kao ponovci ili kao prelaznici sa drugih visokoškolskih ustanova i koji su ponovo stekli status podnošenjem zahteva, odnosno studenti koji su jedan ili više ispita položili na drugoj visokoškolskoj ustanovi, a priznati su kao položeni, nemaju pravo da konkurišu za upis na budžet, bez obzira na broj ostvarenih ESPB, osim studenata prelaznika kojima nije priznat nijedan ispit.
 2. Studenti sa ostvarenih 48 ESPB iz predmeta položenih u tekućoj školskoj godini, koji nakon rangiranja ne ostvare pravo na studije iz budžeta i studenti koji su u školskoj 2022/23. godini ostvarili od 37- 47 ESPB iz predmeta položenih u tekućoj školskoj godini narednu godinu studija upisuju u statusu studenata koji se sami finansiraju.
 3. Studenti prve i druge godine koji su u školskoj 2022/23. godini ostvarili manje od 37 ESPB iz predmeta položenih u tekućoj školskoj godini upisuju ponovo istu godinu studija u statusu samofinansirajućih studenata.
 4. Studenti koji su upisali prvi put treću godinu školske 2022/23. godine, a ne polože sve ispite upisuju ponovo treću godinu studija u istom statusu.
 5. Prilikom upisa na više godine studija, studenti koji su upisani na osnovu Programa afirmativne mere u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta, ne rangiraju se sa ostalim studentima, već zadržavaju budžetski status ukoliko ostvare 36 ESPB, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

 

ISPITNI ROKOVI U ŠKOLSKOJ 2023/24. GODINI, ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO „BOLONJI“ SU:

Decembarski,  januarsko-februarski, martovski, aprilski, majski, junski, septembarski i oktobarski.

 

 

 USLOVI RANGIRANJA STUDENATA NA BUDŽET ZA STUDENTE KOJI UPISUJU  III  GODINU

školske 2023/24. godine

 

Student može u školskoj 2023/24. godini da studira na teret budžeta ako je u školskoj 2022/23. godini ostvario 48 ESPB bodova iz predmeta položenih u tekućoj školskoj godini i rangira se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta.

Broj mesta budžetskih studenata, za studente koji upisuju treću godinu studija utvrđen je dozvolom za rad i iznosi ukupno 75 kandidata za sve Studijske pograme (izuzev DLS).

Rangiranje studenata obuhvata studente upisane iste školske godine na određeni studijski program (budžetske i samofinansirajuće sa ostvarenih 48 ESPB), a vrši se polazeći od broja ostvarenih ESPB i postignutog uspeha u savladavanju studijskog programa, na način i postupkom utvrđenim aktom Škole.

 Prema Opštem aktu Škole redosled studenata na rang listi određuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Ostvarenih 48ESPB, prema sledećoj formuli:

gde je: n – broj svih predmeta koje je student položio; pi – broj bodova koje nosi i – ti predmet, xi – ocena koju je student ostvario na i – tom predmetu; BG – broj godina od upisa određenog studijskog programa, konstanta 60 predstavlja predviđeni broj ESPB bodova po godini.

 • Ukoliko dva ili više studenata imaju isto mesto na rang listi (isti broj bodova) na konkursu, prednost ima onaj koji je u ranijem ispitnomroku ostvario maksimalan broj ESPB bodova.
 • Ukoliko dva ili više studenata i po osnovu prethodnog kriterijuma imaju isto mesto na rang listi (isti broj poena), prednost ima student koji ima manji ukupan broj izlazaka na ispite u tekućoj školskoj godini.
 • Primenom kriterijuma utvrđenih u ovom članu, Škola utvrđuje jedinstvenu rang listu svih studijskih programa (izuzev DLS).

 

Studenti koji imaju primedbu na rang listu, svoj prigovor mogu predati studentskoj službi _____________.

PRIMER:
Prva godinaPrva godina upisana 20202021-2020 = 1
OcenaESPBocena*ESPB
predmet110770
predmet28648
predmet39654
predmet46530
predmet57642
predmet66742
predmet79654
predmet86530
predmet98540
predmet109763
UKUPNO:473
Broj Bodova za rangiranje =UKUPNO/(1 godina *60)7.883.333.333

 

Druga godinaPrva godina upisana 20192021-2019 = 2
ocenaESPBocena*ESPB
predmet110770
predmet28648
predmet39654
predmet46530
predmet57642
predmet66742
predmet79654
predmet86530
predmet98540
predmet109763
predmet1110770
predmet128648
predmet1310660
predmet146530
predmet157642
predmet166742
predmet178648
predmet188540
predmet198540
predmet209763
UKUPNO:956
Broj Bodova za  rangiranje =UKUPNO/( 2 godine *60)7.966.666.667

 

Druga godinaPrva godina upisana 20182021-2018 = 3
ocenaESPBocena*ESPB
predmet110770
predmet28648
predmet39654
predmet46530
predmet57642
predmet66742
predmet79654
predmet86530
predmet98540
predmett109763
predmet1110770
predmet128648
predmet1310660
predmet146530
predmet157642
predmet166742
predmet178648
predmet188540
predmet198540
predmet209763
UKUPNO:956
Broj Bodova za  rangiranje =UKUPNO/(3 godine *60)5.311.111.111