Izaberite stranicu

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 15.05. do 22.05.2024. godine master rad:

  1. Kristina Isailović, broj indeksa 2019/200006 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Ane Jovičić Vuković pod nazivom:

„Pojmovno određenje konflikata i predlog rešenja konfliktnih situacija u preduzeću GAS INSTALLATION d.o.o.“

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Nikola Jančev, predsednik Komisije
  2. dr Bojana Kovačević Berleković, član
  3. dr Ana Jovičić Vuković, mentor