Diskretne matematičke strukure

Literatura:

  • R. Doroslovački, M. Mijatović (2008), Matematika, Alfa-graf NS, Novi Sad
  • Z. Ognjenović (2011), Diskretna matematika (skripta), Matematički fakultet, Beograd Link

Ocena znanja (maksimalno 100 poena):

  • Predispitne obaveze: maksimalno 45 poena = prisustvo (max. 5) + kolokvijum (max. 40).
  • Završni ispit: maksimalno 55 poena = (max. 45) + usmeni deo (max.10)
Za izlazak na završni ispit neophodno je osvojiti minimum 23 poena.
Student je položio pismeni deo završnog ispita ukoliko na istom osvoji minimalno 23 poena.
Konačni broj poena = Predispitne obaveze + Pismeni deo završnog ispita + Usmeni deo završnog ispita
Smatra se da je student položio ispit ako je konačni broj poena bar 51. Formiranje konačnog broja poena opisan je u sledećoj tabeli:

Predispitne obaveze + pismeni deo završnog ispita Ocena znanja
46-50 Usmeni je obavezan. Ukoliko student ne izađe na usmeni deo ispita, smatra se da je na usmenom delu osvojio 0 poena, tj. nije položio ispit i upisuje se ocena 5(pet)
51-90 Usmeni nije obavezan. Ukoliko student ne izađe na usmeni deo ispita, smatra se da je na usmenom delu osvojio 0 poena.