Course ID 24.ОТРК03
Programme
ESPB 7
Number of classes 3+2
Semester 3
Status Core
Оспособљавање студената да разумеју функционисање агро комплекса као и да буду менаџери у агробизнису. Овладавање основним елементима економике аграра који произилазе из економске теорије са акцентом примене у модерном аграру.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Агроекономија, студенти ће бити у стању да: дефинишу основне појмове из домена пољопривреде, њене специфичности и економске теорије у модерном агробизнису, објасне повезаност макро-микро проблематике са циљем постизања прехрамбене сигурности, користе информације из домена формирања цена, субвенција, маркетинга и менаџмента агро комплекса, који су значајни за развој целокупне привреде Р. Србије, објасне појам и циљеве аграрне политике и образлажу разлоге за државну интервенцију у пољопривреди, као и да наброје врсте и облике аграрне политике, разумеју позицију и значај аграра и руралне економије у међународним интеграцијама.
Теоријска настава:
- Уводна разматрања.
- Дефинисање пољопривреде и агропривредног система.
- Кооперативе.
- Специфичности пољопривреде.
- Од традиционалне до модерне пољопривреде.
- Менаџмент у пољопривреди.
- Аграрна политика.
- Политика интегралног руралног развоја.
Практична настава: анализа студија случаја.
Закић, З., и Стојановић, Ж. Економика аграра Економски факултет Београд 2008
Божић, Д., Богданов, Н., и Шеварлић, М. Економика пољопривреде Пољопривредни факултет у Београду 2011
Влаховић, Б. Тржиште и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа Пољопривредни факултет Нови Сад 2011
Максимовић, Б. Економика аграра Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2021
Ljutić, B., Schneeberger, K., & Osburn, D. Moderni agrobiznis menadžment : sistemski pristup farmerskoj proizvodnji i agrobiznisima MBA press Beograd 2003
Kotler, P. Suočavanje s kapitalizmom Mate 2019
Предавања и вежбе, презентација примера из праксе, студије случаја, дискусије, израда и презентација семинарских радова.