Course ID 24.МП0023
Programme
ESPB 7
Number of classes 4+2
Semester 3
Status Core
Циљ предмета је стицање знања из области статистичке анализе и оспособљавање студената за коришћење различитих модела и метода примењене статистике. Циљ предмета је и примена теоријских знања о статистичким моделима у прикупљању, обради и анализи података, развијање способности логичког закључивања о добијеним резултатима, уз истовремену практичну примену теоријски обрађених метода. Изучавањем модела и метода примењене статистике, циљ је да се створи основа за анализу економских показатеља и предвиђање њиховог кретања у реалним тржишним околностима.
Након савладавања садржаја овог предмета, студенти ће бити у стању да: дефинишу и примене статистичке појмове и методе анализе статистичких података; повежу теоријска и практична знања приликом обраде података; изаберу статистичке методе и моделе који ће у конкретним околностима дати најбоље резултате; протумаче добијене резултате уз проналажење адекватне практичне примене; сагледају могућности примене стечених практичних знања кроз употребу одговарајућих алата у писању завршног мастер рада.
Теоријска настава:
- Уводни појмови; Улога и значај статистике у истраживањима.
- Извори и базе података; Припрема података за обраду.
- Табеларно и графичко приказивање квалитативних и квантитативних података.
- Дескриптивна статистика са применом у Екселу.
- Регресиона анализа. Проста и вишеструка регресиона анализа кроз примену у Екселу.
- Анализа варијансе кроз примену у Екселу.
- Анализа временских серија; Линеарни, експоненцијални и квадратни тренд кроз примену у Екселу.
- Савремени статистички алати за обраду података.
Практична настава: практични примери, самосталан рад или рад у групи; практичан рад у рачунарској лабораторији у Екселу.
1. Levine, D. M., Stephan, D. F., Krehbiel, T. C., & Berenson, M. L. Statistics for Managers, Using Microsoft Excel (6th Ed.) Pearson Education, Inc. 2011
2. Солдић-Алексић, Ј. Примењена анализа података: Рад у програмима за статистичку анализу и табеларна израчунавања Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2015
3. Field, A. Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5th Ed.) SAGE Publications 2017
4. McClave, J. T., Benson, P. G., & Sincich, T. Excel Manual: Statistics for Business and Economics (11th Ed.) Pearson Education 2011
5. Larson, R., & Farber, B. Excel Manual for Elementary Statistics: Picturing the World (5th Ed.) Prentice Hall 2012
Предавања и вежбе, практичан рад у рачунарској лабораторији.