Course ID 24.ОПИК14
Programme
ESPB 5
Number of classes
Semester 6
Status Core
Израда завршног рада треба да омогући студенту практичну примену знања у реализацији задатка из праксе применом знања стечених у току студија, користећи вештине у практичном раду на рачунару.
Завршетком студија студент на овом нивоу је компетентан за разумевање задатака у оквиру свога посла и способан је да аргументовано разматра и елаборира решења проблема, те да, на основу дефинисаних критеријума, изабере одговарајуће за имплементацију. Такође је компетентан да формулише и одбрани предложена решења проблема, размењује идеје, информације како са експертима тако и са и лаицима, као и да разуме и преузме одговорности у тимском раду.
После положених свих испита предвиђених студијским програмом, студент има обавезу израде и полагање завршног рада. Студент након договора са наставником Школе добија тему за завршни рад у току последње године студија. Завршни рад обухвата израду и одбрану рада. За завршни рад одређују се теме које су од непосредног значаја за обављање послова за које се студент образује. Завршни рад брани се пред комисијом која се састоји од најмање три наставника из Школе. Тема коју студент ради за завршни рад треба да садржи: теоретско-стручну обраду неког проблема и/или израду конкретног пројекта према формулисаном задатку.
Актуелни часописи свих година издавања и одбрањени завршни радови из дате области
На одбрани завршног рада користити класичне методе презентације уз коришћење рачунара и пројектора.