Course ID 24.ОФБД21
Programme
ESPB 6
Number of classes 2+2
Semester 4
Status Core
Циљ предмета Бизнис план је да студенти спознају значај израде бизнис плана за евалуацију пословних идеја и привлачење инвеститора заинтересованих за финансирање пословне идеје. Циљ предмета је и да се студенти упознају са основним елементима пословног плана: уводним, оперативним, маркетинг и финансијским планом.
Студент ће након савладавања програма предмета бити оспособљен да објасни основне елементе бизнис плана и примени стечена знања из области организације рада, плана набавке, плана продаје и финансијске анализе исплативости пословне идеје. Након успешног завршетка процеса учења студент ће моћи да самостално изради бизнис план за реализацију сопствене пословне идеје или да учествује у тиму за израду пословног плана у оквиру запослења у привредном субјекту.
Теоријска настава:
- Појам и значај бизнис плана.
- Процес припреме и карактеристике бизнис плана.
- Форма и садржина бизнис плана.
- Уводни део бизнис плана: насловна страна, основни подаци о инвеститору и ауторима бизнис плана, анализа развојних могућности инвеститора, додатак.
- Оперативни план: техничко-технолошка анализа, анализа кадрова и организације рада, анализа локације, анализа заштите животне средине и заштите на раду.
- Маркетинг план: план продаје и план набавке.
- Финансијски план: инвестициона улагања, извори финансирања, финансијски извештаји, финансијска анализа и показатељи ефикасности.
Практична настава: анализа примера бизнис планова из праксе.
Пауновић, Б., и Зиповски, Д. Пословни план - Водич за израду Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2021
Пауновић, Б., и Зиповски, Д. Пословни план - Водич за израду Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2012
Пауновић, Б., и Зиповски, Д. Пословни план - Водич за израду Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2010
Miletsky, J. 201 Tips to Start & Build Your Own Business Cengage Learning 2010
Callahan, K. R., Stetz, S. G., & Brooks, L. M. Project Management Accounting: Budgeting, Tracking, and Reporting Costs and Profitability Wiley & Sons 2011
Предавања су аудиторна уз коришћење Moodle, Zoom и осталих online платформи. Настава је интерактивна и обухвата анализу примера из пословне праксе, дискусије и решавање проблемских задатака.