Course ID 24.ММБК02
Programme
ESPB 7
Number of classes 3+2
Semester 4
Status Core
Циљ предмета је да се студенти упознају са различитим вештинама које доприносе успешном пословању, да препознају опште и домен-специфичне вештине као и да стекну увид у подручја на којима се ове вештине могу успешно развијати и примењивати.
Савладавањем предмета студент стиче следеће предметно-специфичне способности: темељно разумевање и разликовање појмова везаних за опште и домен-специфичне вештине, препознавање области у којима се оне могу применити, разумевање како се оне могу развијати, као и способност идентификовања практичног проблема и могућности употребе вештина у одговарајућем подручју.
Теоријска настава:
- Дефинисање појмова.
- Разлике између општих и домен-специфичних вештина.
- Вештине лидера.
- Вештине управљања временом.
- Комуникационе вештине: активно слушање, невербална комуникација, ештине презентовања, јавни говор.
- Социјалне вештине: преговарање,продаја.
- Међуљудске вештине: вештине решавања проблема, тимски рад.
- Креативност и вештине.
Практична настава: дискусије, дебата, припремање презентације.
1. Мандић, Т. Комуникологија: психологија комуникације Clio 2003
2. Northouse, P. Liderstvo. Teorija i praksa Data Status 2008
3. Грубић Нешић, Л. Знати бити лидер Аб принт 2008
4. Добријевић, Г. Пословно комуницирање и преговарање Универзитет Сингидунум 2021
Предавања и вежбе, студије случаја, дискусије, презентација примера из праксе, израда и презентација семинарских радова.