Course ID 24.ОПИК03
Programme
ESPB 7
Number of classes 3+2
Semester 3
Status Core
Циљ предмета је да омогући студентима упознавање са основним елементима рачунарских мрежа у различитим информационо технолошким системима и окружењима. Поред наведеног, студенти ће се упознати са водећим приступима, методама и алатима развоја, имплементације, праћења и тестирања система рачунарских мрежа.
Студент ће бити оспособљен да влада основима и пројектује рачунарске мреже. Конструисаће решења рачунарских мрежа кроз идентификацију њиихових типова, приступа и концепата, сходно нивоу ефикасности у оквиру пословних система.
Теоријска настава:
- Основни појмови рачунаских мрежа.
- Основе умрежавања, хардвер и софтвер.
- Типови мрежа.
- Слојевитост и референтни модели.
- Безбедност, доступност и перформансе рачунарских мрежа.
- Оперативни системи рачунара и мрежна подршка.
Практична настава: Студије случаја.
Веиновић, М., и Јевремовић, А. Рачунарске мреже Универзитет Сингидунум 2020
Гајин, С. Принципи конфигурисања рачунарских мрежа Академска мисао 2018
Panko, R. R. Business Data Networks and Telecommunications Pearson Education 2009
Turban, E., & Volonino, L. Information technology for management: transforming organizations in the digital economy Wiley 2010
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, практичан рад на рачунару у малим групама и непосредну примену знања, студије случаја.