Course ID 24.ОТРК04
Programme
ESPB 7
Number of classes 3+2
Semester 3
Status Core
Циљ предмета је стицање основних знања из области понашања потрошача у процесу куповине. Маркетинг активности почињу и завршавају се са потрошачима, те је важно упознати методе истраживања помоћу којих се може прогнозирати могуће понашање постојећих и потенцијалних потрошача на тржишту и увидети комплексност процеса доношења одлука потрошача и индустријских купаца о куповини. Сазнања о понашању потрошача стално се увећавају и унапређују, што захтева креирање нових, као и модификовање постојећих маркетинг стратегија предузећа.
Савладавањем градива из овог предмета, студенти ће бити у могућности да идентификују и објасне потребе и мотиве потрошача, затим да идентификују и анализирају интерне и екстерне факторе који у значајној мери обликују понашање потрошача и утичу на њега, као и да примењују стечена знања приликом избора адекватне маркетинг стратегије, прилагођене жељама и потребама потрошача.
Теоријска настава:
- Потрошачи у маркетинг истраживањима.
- Истраживање потреба и мотива потрошача.
- Детерминанте понашања потрошача.
- Социолошка истраживања потрошача у процесу куповине.
- Процес одлучивања потрошача о куповини.
- Понашања индустријских купаца (специфичности понашања индустријских купаца).
- Конзумеризам и друштвено одговорно пословање.
Практична настава: презентовање примера из пословне праксе о понашању потрошача, појединачни и групни рад студената на анализи студија случаја и други облици интерактивне наставе.
Јовичић, Д. Понашање потрошача Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2021
Маричић, Б. Понашање потрошача Економски факултет Универзитета у Београду 2011
Babin, B. J., & Harris, E. G. Ponašanje potrošača Data Status 2012
Мијушковић, В. Управљање зеленим ланцем снабдевања и повратном логистиком Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2019
Презентовање примера из пословне праксе о понашању потрошача, појединачни и групни рад студената на анализи студија случаја.