Course ID 24.ОПИК05
Programme
ESPB 7
Number of classes 3+2
Semester 4
Status Core
Упознавање са основним концептима база података и њиховим моделима, техникама пројектовања шема база података, као и језиком упита релационих база података. Практичном применом једног савременог система за управљање базама података примењују се стечена знања у циљу пројектовања и имплементације базе података реалног информационог система.
Поред темељног разумевања принципа база података, студенти ће решавати конкретне проблеме применом научних метода и поступака. Након учешћа у изради пројеката база података базираних на реалним системима имаће развијене вештине апстрактног мишљења, употребе и повезивања знања из различитих области као и лаког прилагођавања новим развојним окружењима.
Теоријска настава:
- Модели података.
- Концепти базе података.
- Систем за управљање базом података.
- Модел ентитета и повезника.
- Релациони модел података.
- SQL - језик релационих система за управљање базама података.
- Нормалне форме и нормализација.
- Концептуално, логичко и имплементационо пројектовање шеме базе података.
Практична настава: Употреба савременог алата за пројектовање и имплементацију базе података реалног система, њено одржавање и претраживање.
Могин, П., и Луковић, И. Принципи база података Факултет техничких наука у Новом Саду 1996
Ramez, E., & Shamkant, B. Fundamentals of Database Systems (6th Edition) Pearson 2010
Кордић, С., Видаковић, Ј., Челиковић, М., Димитриески, В, и Луковић, И. Базе података Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 2018
Могин, П., Луковић, И., и Говедарица, М. Принципи пројектовања база података Факуултет техничких наука у Новом Саду 2004
Kroenke, D., & Auer, D. J. Database concepts Pearson 2010
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама се у целости изводи у рачунарским лабораторијама.