Course ID 24.ОТРК18
Programme
ESPB 7
Number of classes 3+2
Semester 6
Status Core
Циљ предмета је стицање основних знања о стратегијама и моделима електронске трговине, методама њеног развоја као и преглед досадашњих практичних искустава из развијених земаља и наше земље. Циљ предмета је стицање функционалних знања и компетенција из области електронске трговине и вишеканалног пословања и оспособљавање студената за разумевање и примену савремених концепта и алата електронске трговине.
На предмету Електронска трговина студенти стичу теоријска и практична знања која ће моћи да примене у раду у предузећима и организацијама која се баве електронском трговином или планирају развој неког од модела електронске трговине. Студенти ће моћи да разумеју функционисање електронске трговине и вишеканалног пословања. Такође, студенти ће бити у стању да идентификују могућности и ограничења које електронска трговина пружа различитим пословним субјектима и организацијама.
Теоријски део:
- Историјски развој електронске трговине.
- Инфраструктура електронске трговине.
- Пословни и организациони модели електронске трговине.
- Специфичности маркетинг микса у електронској трговини.
- Системи електронског плаћања.
- Сигурносни аспекти и приватност учесника.
- Мобилна трговина и агенти.
- Електронска трговина путем друштвених мрежа.
- Иновације у електронској трговини.
- Развој електронске трговине у Србији.
Практична настава: вежбе, други облици наставе, анализа студија случаја, решавање тестова, семинарски радови.
Ћузовић, С., Соколов-Младеновић, С., и Ћузовић, Ђ. Електронска трговина: принципи, структура, развој Економски факултет у Нишу 2018
Бјелић, П. Глобална електронска трговина Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2012
Rayport, J. F., & Jaworski, B. J. Introduction to e-commerce McGraw-Hill 2002
Стојковић, Д., и Докић, Д. Електронска трговина у Републици Србији Центар за издавачку делатност Економског факултета Београд 2022
Предавања, интерактивне вежбе, консултације, дискусије.