Course ID 24.ОТХК13
Programme
ESPB 7
Number of classes 3+2
Semester 6
Status Core
Циљ изучавања предмета јесте стицање основних знања о начину пословања свих предузећа у туризму, као значајних економских сегмената, који у великој мери доприносе развоју националне привреде и економије. Студентима ће се дати основне смернице о пословању туристичких, угоститељских и хотелијерских предузећа као и најзначајније стратегије и модели пословања. Тако ће генерације струковних економиста, усмерених ка области туризма, савладати принципе, стратегије и менаџмент пословања туристичких предузећа, са посебним акцентом на оснивање и пословање малих и средњих предузећа у туризму.
Након изучавања овог предмета студенти ће бити у стању да препознају и дефинишу основне појмове у пословању туристичких, угоститељских и хотелијерских предузећа, утврде систематизацију појединих објеката у туристичком пословању, препознају структуру хотелске индустрије, да примене правне односе у туристичко-хотелијерском пословању, укључе се у систем управљања кадровима и квалитетом, као и да идентификују карактеристике и структуру услуга у угоститељству. Сврха изучавања овог предмета је школовање генерације студената који ће у потпуности бити спремни да своје знање примене у пракси одређених туристичких предузећа и самим тим се увере у којој мери системско управљање свим сегментима туристичких предузећа доприноси развоју целокупне привреде и стварању позитивног економског ефекта.
Теоријска настава:
- Глобални аспекти развоја туризма у свету и карактеристике туристичког тржишта.
- Врсте и подела предузећа у туризму.
- Пословање предузећа у туризму.
- Подстицање предузетништва у туризму.
- Менаџерско вођење и понашање кадрова у туризму.
- Маркетинг стратегије пласмана хотелског и туристичког производа.
- Управљање пословним резултатима туристичких предузећа.
- Сектор микро, малих и средњих туристичких предузећа.
- Иновације и трендови у туризму.
- Корпоративно предузетништво.
Практична настава: семинарски радови, студије случаја, теренска настава кроз посету одређеним туристичким и хотелијерским предузећима.
Авлијаш, Р., и Авлијаш, Г. Предузетништво Универзитет Сингидунум 2021
Чачић, К. Пословање хотелских предузећа Универзитет Сингидунум 2014
Спасић, В. Пословање туристичких агенција и организатора путовања Универзитет Сингидунум 2014
Предавања, вежбе, интерактивна настава уз коришћење аудио-визуелне опреме, анализа чланака и студија из часописа и са интернета.