Course ID 24.ОТРК14
Programme
ESPB 7
Number of classes 3+2
Semester 5
Status Core
Циљ предмета се односи на стицање специфичних знања о трговини и инвестицијама Европске уније. Циљ предмета је оријентисан на упознавање студената са трговинском политиком Европске уније, трговинским преговорима и споразумима Европске уније, њеним учешћем на глобалној трговинској сцени, као и односима између Европске уније и појединачних чланица и Светске трговинске организације. Поред тога, циљ предмета се односи и на едуковање студената о међународним токовима капитала, са посебним нагласком на страним директним инвестицијама, и Европској унији као највећем светском инвеститору и најатрактивнијој глобалној дестинацији за стране директне инвеститоре. Посебна пажња се посвећује и примени статистичких модела у обради података о трговини и инвестицијама Европске уније.
Након реализације наставних и осталих активности и савладавања градива, студенти ће бити способни да анализирају односе између Европске уније и Светске трговинске организације, овладаће кључним елементима трговинске политике и спознати суштину трговинских споразума и природу трговинских преговора Европске уније. Студенти ће бити у могућности да представе Европску унију као најзначајнијег учесника у глобалним трговинским токовима и водећег спољнотрговинског партнера Републике Србије. Поред тога, студенти ће овладати знањима о облицима међународног кретања капитала, уз истицање страних директних инвестиција, као и знањима о Европској унији као највећем светском инвеститору и најатрактивнијој глобалној дестинацији за стране директне инвеститоре. Студенти ће разумети природу инвестиционе политике Европске уније и значај билатералних инвестиционих споразума, упознаће Европску инвестициону банку и Европски инвестициони фонд.
Теоријска настава:
- Европска унија и Светска трговинска организација – Европска унија и појединачне земље као чланице Светске трговинске организације.
- Трговинска политика Европске уније – кључне карактеристике и нови приступ „Отворена стратешка аутономија“.
- Трговински преговори и трговински споразуми Европске уније – врсте трговинских споразума и актуелни споразуми.
- Европска унија као најзначајнији учесник у глобалној трговини – Европска унија као: водећи трговински партнер, највећи трговински блок на свету, водећи светски извозник и најзначајнији креатор нових радних места у трговинском сектору.
- Еволуција трговинских односа између Европске уније и Републике Србије – Европска унија као водећи спољнотрговински партнер Републике Србије.
- Изазови и могућности извоза из Европске уније и увоза у Европску унију – Acess2Marcets портал.
- Улога и примена статистичких модела у обради података о трговини Европске уније.
- Међународни токови капитала – портфолио инвестиције, стране директне инвестиције и други облици инвестирања.
- Стране директне инвестиције у класичним и неокласичним теоријама међународне трговине и теоријама о СДИ.
- Стране директне инвестиције – дефинисање, облици и мотиви страних инвеститора, значај страних директних инвестиција за земље у развоју и земље у транзицији и утицај страних директних инвестиција на привредни раст и бруто друштвени производ.
- Европска унија као највећи светски инвеститор и најатрактивнија глобална дестинација за стране директне инвеститоре – Европска унија као водећи страни инвеститор у Републици Србији.
- Инвестициона политика Европске уније и билатерални инвестициони споразуми.
- Европска инвестициона банка као највећа мултилатерална финансијска институција –ЕИБ и Република Србија.
- Европски инвестициони фонд и пружање подршке предузетништву и иновативности у Европи – ЕИФ и Република Србија.
- Примена статистичке анализе и модела предвиђања инвестиција Европске уније.
Практична настава: израда студија случаја, израда тестова, учешће у online квизовима и анализа практичних, тематских ситуација.
Станков, Б., и Рогановић, М. Европска унија: трговина, инвестиције и конкурентност Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2022
Дамњановић, Ј., и Ђурић, Д. Међународна економија Алфа-Граф НС 2013
El-Agraa, A., M. The European Union- Economics and Policies Cambridge University Press 2011
Feenstra, R. C., & Taylor, A. M. International Trade Worth Publishers 2011
Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A., J. Essentials of Investments McGraw-Hill 2010
Berger, J. International investment Protection within Europe Routledge 2021
Basedow, J. R. The EU in the global investment regime Routledge 2019
Ex catedra предавања и вежбе уз активно учешће студената у наставном процесу; презентација студија случаја од стране студената; решавање тестова; анализа и обрада практичних, тематских ситуација; организовање онлине квизова; интерактиван рад у форми дискусија и изношења индивидуалних ставова и независних закључака о одређеним темама уз подстицање креативности, иновативности, тимског рада и развоја критичког мишљења студената.