Course ID 24.ОФБК28
Programme
ESPB 3
Number of classes
Semester 5
Status Core
Програм стручне праксе конципиран је тако да студенти кроз реализацију програмских практичних задатака у конкретним пословним системима употребе стечена теоријска знања и успешно остваре спој теоријског и практичног рада.
По завршетку овог предмета студенти ће бити оспособљени да примене претходно стечена теоријска и стручна знања у решавању практичних проблема у оквиру изабраног предузећа или институције. Студенти ће у практичним условима развити способност уочавања проблема, критичке анализе и тражења алтернативних решења.
Тематска подручја за увођење студената у програмске задатке и пројекте практичног карактера:
1. Примењено финансијско пословање.
2. Примењено управљање и контроле трошкова.
3. Примењено књиговодство.
4. Примењено банкарско пословање.
5. Примењено пословање са хартијама од вредности.
6. Примењена пословна анализа.
7. Примењено опорезивање.
8. Примењене предузетничке финансије.
Организација где се обавља стручна пракса Интерна акта организације где се обавља стручна пракса
Обавезно присуство, према програму рада, у изабраном предузећу или институцији у којој студент обавља стручну праксу.