Course ID 24.ОФБК24
Programme
ESPB 7
Number of classes 3+2
Semester 5
Status Core
Циљ предмета је стицање теоријских и практичних знања о савременим пореским системима. При овоме се посебан нагласак ставља на појединачне пореске облике, начин израчунавања пореске обавезе и место и улогу пореза како у функционисању макроекономског система и вођења економске политике земље, тако и на утицај опорезивања на расположиви доходак појединаца и предузећа. Посебан акценат се ставља на изучавање пореског система Републике Србије.
По завршетку овог предмета студенти ће бити у стању да предложе стратешке финансијске одлуке везане како за личне финансије физичког лица, тако и за пословне финансије правног лица; повежу пореско планирање и инвестициону проблематику; прате и примењују увек присутне измене у пореском систему Републике Србије.
Теоријска настава:
- Савремени порески системи – порески монизам и плурализам, пореска политика у ЕУ.
- Општи приступ порезима – појам, елементи, порески обвезник, пореска основица, пореска стопа.
- Економска снага пореског обвезника – пореска евазија, преваљивање пореза.
- Концепт опорезивања имовине – порез на имовину у статици и динамици.
- Концепт опорезивања дохотка физичких лица – обвезник пореза, пореска основица, пореска стопа.
- Концепт опорезивања добити предузећа – елементи пореза на добит, трансферне цене, утањена капитализација.
- Порез на добра и услуге – једнофазни и вишефазни порези на промет.
- Порески облици у Србији – порез на имовину, порез на добит, порез на доходак, порез на додату вредност.
Практична настава: практични примери израчунавања пореског терета разних пореских облика у Србији, вежба попуњавања пореске пријаве, анализе студије случаја, дискусије на задату тему, писање есеја.
Јовић, Љ. Порески систем и политика опорезивања; теорија и пракса Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2018
Арсић, М., и Ранђеловић, С. Економија опорезивања; теорија и политика Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2017
Rosen, S. H., & Gayer, T. Javne finansije Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2018
Настава се изводи применом вербалних, визуелних и практичних метода рада. При чему се, у оквиру вербалних метода, након усменог излагања наставника приступа дискусији између студената и наставника у оквиру задате теме. Визуелни метод ће се користити посредством коришћења power point презентација и интернет извора од стране наставника и студената на предавањима и вежбама док практични метод подразумева вежбу попуњавања пореских пријава, писања есеја и семинарских радова.