Course ID 24.ММТК03
Programme
ESPB 5
Number of classes 2+2
Semester 3
Status Core
Циљ предмета је представити студентима основе управљања људским ресурсима у тржишно оријентисаним туристичким предузећима, као и оспособљавање студената за усвајање и унапређивање знања из области планирања, организовања, вођења, контроле и унапређења пословних процеса који се односе на људске ресурсе у туристичко хотелијерском пословању. Студенти, кроз повезивање теорије и праксе, треба да идентификују и прихвате суштину значаја управљања људским ресурсима, те њихов стратегијски аспект, а све повезујући са својим претходно стеченим знањем из других предмета из области управљања.
Након савладавања ове научне јединице, студенти ће бити у стању да: препознају и примене специфичне технике управљања људским ресурсима, да изаберу методе регрутовања и селекције кандидата, те да предложе, дефинишу и примене програме развоја људских ресурса, затим формулишу ефикасан систем креирања и администрирања директних и индиректних зарадаи мотивисања запослених. Успостављањем односа између теорије и праксе студенти ће препознати значај и позицију управљања људским ресурсима у савременим туристичким предузећима и биће у стању да употребе стратегијске аспектеуправљања људским ресурсима. Студенти ће развити вештине у индивидуалном и тимском раду, те дефинисањем концепта људских ресурса, рационално управљати истим. На тај начин студенти ће свој тим и своја предузећа управљања оспособити за постизање конкурентске предности на тржишту.
Теоријска настава:
- Појам менаџмента људских ресурса и његова улога у управљању организацијом у условима брзих промена.
- Циљеви и савремени трендови управљања људским ресурсима у туризму и хотелијерству.
- Значај, модели и етичка питања у менаџменту људских ресурса.
- Стратегијски менаџмент људских ресурса.
- Фактори радне успешности и приврженост организацији.
- Технолошке иновације и креативност.
- Планирање и регрутовање људских ресурса.
- Селекција, социјализација, тренинг и образовање запослених.
- Организационе промене.
- Каријера запосленог и теорије мотивације за рад.
- Управљање перформансама запослених и награђивање.
- Организациона култура и комуникација.
Практична настава: израда студија случаја.
1. Бошков, В. Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству Висока пословна школа струковних студија у Нови Саду 2020
2. Живковић, Р., и Брдар, И. Понашање и заштита потрошача у туризму Центар за издавачку делатност Факултета за туристички и хотелијерски менаџмент Универзитета Сингидунум у Београду. 2018
3. Черовић, С. Управљање људским ресурсима у хотелијерству Центар за издавачку делатност Факултета за туристички и хотелијерски менаџмент Универзитета Сингидунум у Београду. 2019
4. Pržulj, Ž. Menadžment ljudskih resursa Centar za izdavačku delatnost Fakulteta za poslovnu ekonomiju Univerzitet Educons u Sremskoj Kamenici 2011
Вежбе прате програм предавања. Одвијају се кроз семинарски рад, активно учешће студената у дискусији кроз одабране теме и анализе студије случаја, путем тимског рада и у виду радионица.