Course ID 24.ОФБД11
Programme
ESPB 7
Number of classes 3+2
Semester 2
Status Core
Циљ предмета је да се омогући студентима упознавање основних карактеристика савремених продуката информационих и комуникационих технологија као и могућности њихове примене у различитим пословним системима. Студенти ће се поред хардвера упознати и са могућностима које нуде софтверски производи за решавање информационих потреба у условима савременог пословања. Циљ предмета је и да путем практичних вежби оспособи студенте за коришћење основних и напредних функција текст процесора, програма за обраду табела и програма за израду презентација.
Савладавањем планираног садржаја студенти ће бити способни да идентификују и селектују продукте информационих и комуникационих технологија који би у правој мери одговарали потребама конкретног пословног система. Студенти ће поседовати знања потребна да анализирају и идентификују информационе потребе поједних пословних процеса а са друге стране да предложе и прибаве хардверска и софтверска решења која ће пословном систему обезбедити конкурентан положај на тржишту. Студенти ће умети да користе основне алате из области аутоматизације канцеларијског пословања.
Теоријска настава:
- Основе примене информационо-комуникационих технологија.
- Архитектура рачунарског система.
- Типови рачунара.
- Безбедност рачунарских система.
- Рачунарске мреже.
- Интернет.
- Системски и апликативни софтвер.
- Информациони системи.
- Развој информационих истема.
- Информациони системи предузећа.
Практична настава: Рад у рачунарској лабораторији са софтверским пакетима за обраду текста, рад са табелама и креирање мултимедијалних презентација.
Марошан, З. Примена информационих технологија Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
Марошан, З., и Весин, Б. Примена информационих технологија, практикум Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2009
Williams, B. K., & Sawyer, S. C. Using information technology : a practical introduction to computers & communications McGraw-Hill Irwin 2015
Senft, S., Gallegos, F., & Davis, A. Information Technology Control and Audit CRC Press 2013
Vacca, J. Computer and Information Security Handbook, 2/E Morgan Kaufmann 2013
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, практичан рад на рачунару у малим групама и непосредну примену знања, семинарске радове, студије случаја.